Mārketinga nodaļas vadītājs/-a

Head of Marketing Department

darbam ar projektiem Baltijas reģionā

to work on projects in Baltic region

WorkingDay Latvia klients – LG Electronics Inc. ir globāls tehnoloģiju un ražošanas uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, nodarbinot vairāk nekā 70 000 cilvēku visā pasaulē. LG veido produktus un pakalpojumus, kas padara dzīvi labāku, vieglāku un laimīgāku, pateicoties paaugstinātai produktu funkcionalitātei un priekam, ko tie sagādā. Vienkāršāk sakot, LG piedāvā jaunākās inovācijas, lai radītu “Life’s Good” – no sadzīves tehnikas un elektronikas līdz biznesa inovācijām profesionālo displeju, gaisa kondicionēšanas, saules paneļu un transportlīdzekļu vadības paneļu jomās.

LG nodrošina tādu biznesa vidi, kas ļauj darbiniekiem realizēt savas iespējas, koncentrēties uz savu darbu un radīt vērtību dinamiskā un ļoti efektīvā organizācijā.

LG Electronics Latvia, SIA aicina pievienojies nozares profesionāļu komandai radošu un pilnu entuziasma Mārketinga nodaļas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – LG Electronics Inc. is a global innovator in technology and manufacturing with operations in more than 100 locations and a workforce of over 70 000 people around the world. LG makes products and services that make lives better, easier and happier through increased functionality and fun. Put simply, LG offers the latest innovations to make “Life’s Good” – from consumer electronics to business innovations in digital signage, air conditioning, solar and vehicle components.

LG offers business environment that enables employees to demonstrate their capabilities, focus on their work and create value in dynamic and highly efficient organization. Join the team of industry professionals!

LG Electronics Latvia is currently seeking for creative and enthusiastic Head of Marketing Department.

Galvenā atbildība:

Main duties and responsibilities:

 • izstrādāt un realizēt reģiona zīmola stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmuma globālajām vadlīnijām;
 • vadīt projektus ar plašu iekšējo un ārējo struktūru un sadarbības partneru loku;
 • nodrošināt mārketinga profesionāļu komandas veiksmīgu sniegumu;
 • pārzināt un izmantot unikālo produktu pārdošanas priekšrocības un nodrošināt to izmantošanu 360 mārketingā;
 • nodrošināt jauno produktu ieviešanas procesu sadarbībā ar produktu vadītājiem un aģentūrām;
 • sadarboties ar pārdošanas, produktu vadības un finanšu komandām, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu;
 • veikt tirgus izpēti un konkurences analīzi;
 • uzraudzīt pārdošanas veicināšanas pasākumu plānu ar galvenajiem sadzīves tehnikas un elektronikas mazumtirdzniecības kanāliem;
 • uzstādīt mērķus un vadīt merčendaizeru komandu un uzraudzīt zīmola pozicionēšanu mazumtirdzniecības kanālos;
 • uzsākt CSR (korporatīvās sociālās atbildības) un sponsorēšanas aktivitātes.

 • Define, own and execute local brand strategy based on global guidelines
 • Demonstrate ability to lead and manage multiple projects with a broad range of internal and external constituents
 • Make sure that the team of marketing professionals performs at their best
 • Know and leverage unique products’ selling proposition and ensure they are utilized across 360 marketing
 • Guide the new products introduction process, in collaboration with product directors and agencies, to set milestones and ensure they are on track
 • Build strong relationships across Marketing, Sales, Product Management and Finance teams to ensure smooth delivery of objectives
 • Conduct market research and competitive analysis
 • Oversee promotion activity calendar with major consumer electronics retail channels
 • Supervise field team operations and brand positioning in major retail channels
 • Initiate CSR and Sponsorship activities

Prasības kandidātiem:

Requirements:

 • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • augstākā izglītība mārketingā vai biznesa vadībā;
 • veiksmīga pieredze komandas vadībā;
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • liela interese strādāt ar modernajām tehnoloģijām;
 • vēlme izdomāt un mācīties jauno, drosme likt lietā idejas, mērīt to sasniegtos rezultātus un izmantot gūtās mācības turpmākajos lēmumos;
 • proaktivitāte, organizētība, efektivitāte, orientācija uz detaļām, spēja ievērot termiņus;
 • praktiska, racionāla pieeja uzdevumiem;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes, laba krievu valodas prasme būs priekšrocība.

 • At least 3 years of experience in similar position
 • University degree in Marketing or Business Management
 • Solid experience in team management
 • Strong communication skills
 • Keen interest to work with cutting-edge technology
 • A willingness to invent and learn – you are not afraid to put an idea into action, measure its success, and apply learnings to future decisions
 • Proactive, organized, efficient, detail-oriented, able to respect deadlines
 • Hands-on way of doing things
 • Fluent in Latvian and English, good spoken Russian is an advantage

Uzņēmums piedāvā:

Company will offer:

 • pievienoties vienam no pasaules labākajiem uzņēmumiem un nozares profesionāļu komandai;
 • dinamisku multikulturālu darba vidi;
 • karjeras un personības attīstības iespējas;
 • konkurētspējīgu atalgojumu un bonusus:

– mēneša bruto algu, pamatojoties uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju no EUR 2500 līdz 3100;
– uzņēmuma auto;
– mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu (datoru, telefonu);
– veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika) un sociālās garantijas;

 • elastīgu darba laiku.

 • To join one of the world’s top companies and the team of industry professionals
 • Dynamic intercultural environment
 • Career and personal development opportunities
 • Competitive remuneration and benefits package:

– Monthly gross salary based on qualifications from EUR 2500 – 3100
– Company car
– Modern technical support (computer, phone)
– Health insurance (after probation period) and social guarantees

 • Flexible working time

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011