Digitālās transformācijas pakalpojumu vadītājs/-a

Digital Transformation Consulting Manager

WorkingDay Latvia klients – KPMG ir globāls profesionālu firmu tīkls, kas sniedz revīzijas, nodokļu, konsultāciju un juridiskos pakalpojumus. Uzņēmums darbojās 146 valstīs, kurās kopā strādā 227 000 augsti kvalificētu profesionāļu. KPMG kultūras pamatā ir vērtības.

KPMG pārliecība ir, ka uzņēmumiem ir nozīmīga loma visos ilgtspējības aspektos – vides, sociālajos un korporatīvās pārvaldības. KPMG ir apkopojis uzņēmuma ESG virzienus vienotā ietvarā, izveidojot “Mūsu ietekmes plānu”, lai radītu pozitīvu ietekmi uz pasauli. Izmantojot KPMG vērtības kā ceļvedi, “Mūsu ietekmes plāns” nosaka KPMG apņemšanos darboties četrās nozīmīgās kategorijās: planēta, cilvēki, labklājība un pārvaldība. KPMG pienākums ir palīdzēt veidot un vadīt kritiski svarīgu, visai pasaulei aktuālu jautājumu risināšanu, kur uzņēmuma pieredze un prasmes var palīdzēt mainīt pašreizējo situāciju.

KPMG IT Konsultāciju nodaļa pašlaik attīstītās visstraujāk. Pastāvīgi mainīgajos tirgus apstākļos KPMG profesionāļiem ir jāpiemīt spējai adaptēties un strādāt vidē, kurā augstu tiek vērtēta sadarbība un komandas gars.

Ja Tu meklē uzņēmumu ar spēcīgu komandu, kurā varēsi būt Tu pats, darīt nozīmīgu darbu, uzlabot savas prasmes, paplašināt pieredzi un izbaudīt dažādību un iespējas pastāvīgi gūt jaunas idejas iedvesmai un sevis pilnveidošanai, karjera KPMG IT Konsultāciju nodaļā ir domāta tieši Tev.

Digitālās transformācijas pakalpojumu vadītājs/-a KPMG Latvijas birojā dalīsies praktiskajā pieredzē un zināšanās pārvaldot klientu projektus, demonstrējot un nododot citiem praktisku pieredzi un tehniskās zināšanas digitālās transformācijas jomā, kā arī prasmīgi komunicējot un vadot savu komandu. Amats piedāvā dažādas starptautiskas sadarbības iespējas, kas veido spēcīgu pamatu pašattīstībai globālā vidē.

A client of WorkingDay Latvia – KPMG is a global network of professional services firms providing Audit, Tax, Advisory and Legal services. We operate in 146 countries and have 227,000 people working in member firms around the world. The KPMG culture is rooted in our values.

KPMG believes that business plays an important role in all aspects of sustainability – environmental, social and governance (ESG). KPMG has brought together firm’s ESG commitments under one umbrella: KPMG Impact Plan to make even more positive impact on the world. Using their values as a guide, their Impact Plan clarifies our commitments and actions across four important categories: Planet, People, Prosperity and Governance. It is KPMG responsibility to help shape and lead on critical issues facing the world, where capabilities make a difference.

The KPMG Advisory practice is currently companies fastest growing practice. KPMG are seeing tremendous client demand, and looking forward they don’t anticipate that slowing down. In this ever-changing market environment, their professionals must be adaptable and thrive in a collaborative, team-driven culture.

If you’re looking for a firm with a strong team connection where you can be your whole self, have an impact, advance your skills, deepen your experiences, and have the flexibility and access to constantly find new areas of inspiration and expand your capabilities, then consider a career in Advisory.

Digital Transformation Consulting Manager in KPMG Latvia will seek out challenges, manage client engagements, demonstrate and share practical experience and technical knowledge in digital transformation, as well as possess powerful communication and team management skills. The role may entail various international collaboration opportunities providing a great base for your self-development in a global environment.

Pienākumi un atbildība:

Role and responsibilities:

 • attīstīt digitālās transformācijas pakalpojumus Latvijā, balstoties uz savu pieredzi un KPMG piedāvātajiem pakalpojumiem, tostarp digitālās transformācijas stratēģijas izveide un novērtēšana, digitālā brieduma novērtēšana un digitālās transformācijas projektu vadība;
 • veidot ciešas attiecības ar nozīmīgākajiem klientiem digitālās transformācijas un digitalizācijas jomās, kā arī proaktīvi pārdot pakalpojumus un veicināt biznesa attīstību;
 • cieši sadarboties ar KPMG kolēģiem visā pasaulē, veidojot labas darba attiecības un nodrošinot pārstāvību reģionā;
 • vadīt un apmācīt komandu un uzņemties atbildību par digitālās transformācijas projektiem.

 • Develop Digital Transformation service line in Latvia based on experience and KPMG service offerings including creation and evaluation of digital transformation strategies, assessment of digital maturity and management of digital transformation projects
 • Build strong relationships with key clients around the topics of digital transformation and digitalization, and perform pro-active sales and business development activities
 • Work closely with KPMG Global network partners, develop relationships and regional presence
 • Lead and coach the team and assume ownership and accountability for Digital Transformation engagements

Prasības:

Requirements:

 • 5+ gadu pieredze strādājot IT, digitālās transformācijas vai saistītās jomās;
 • 2+ gadu pieredze IT, digitālās transformācijas un saistītu jomu projektu vadībā;
 • izpratne par IS ieviešanu un attīstību (Agile, Waterfall utt.);
 • pieredze projektu un komandas vadībā;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski;
 • emocionālā inteliģence un spēcīgas komunikācijas prasmes, spēja izskaidrot tehnisko un biznesa koncepciju;
 • pašmotivēta, ambicioza un proaktīva personība ar labām kritiskās domāšanas prasmēm, un spēju strādāt komandā;
 • prasme pievērst uzmanību detaļām un ievērot termiņus, strādājot dinamiskā un izaicinājumiem bagātā vidē;
 • līdera dotības, kas ļauj sasniegt iepriekš definētus mērķus, vienlaikus motivējot, atbalstot un apmācot komandu.

 • At least 5 years of experience in IT, Digital Transformation or related fields
 • At least 2 years of experience with managing projects in the field of IT, Digital Transformation or related fields
 • Familiarity with the IS implementation and development frameworks (Agile, Waterfall, etc.)
 • Experience in project and team management
 • Fluent in Latvian and English, both written and verbal
 • Emotionally intelligent and possess strong communication skills with the ability to comprehend and explain business and technical concepts
 • Self-motivated, ambitious and pro-active person “team player” who demonstrates good critical thinking skills
 • You pay attention to details and are able to work within tight deadlines in a demanding and competitive environment
 • Leadership skills allowing to achieve pre-defined goals while motivating, supporting and coaching your team

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • atalgojumu EUR 2500 – 4000 bruto, atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas, kā arī papildus prēmiju atkarībā no darba snieguma;
 • enerģisku komandu un profesionālus kolēģus;
 • profesionālās apmācības un karjeras izaugsmi, t.sk., starptautiskā līmenī;
 • veselības un dzīvības apdrošināšanu, un sporta aktivitātes;
 • daļēju darbu no mājām;
 • biroju Rīgas centrā un apmaksātu stāvvietu;
 • “draugu” programmu u.c. darbiniekiem paredzētos labumus.

 • Salary EUR 2500 to 4000 gross, depending on your experience and qualifications, as well as bonuses depending on your performance
 • Enthusiastic team with professional colleagues
 • Professional training, career development and an international opportunities
 • Health and life insurance already during probation period, Sport activities
 • Opportunity to work remotely (partially)
 • Office located in the city centre with free parking
 • “Buddy” programme and other benefits

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011