Datu inženieris/-e

Data Engineer

WorkingDay Latvia klients – KPMG Baltics šobrīd veido jaunu uzņēmuma grupas iekšējo konceptu – Lighthouse, kas ir KPMG strauji augošā progresīvā datu un analītikas komanda!

KPMG Lighthouse ceļš ir tikai sācies un tiek meklēti cilvēki, kuri aizrautīgi vēlas radīt liela mēroga progresīvus risinājumus, lai turpinātu veidot KPMG starptautisko izcilības centru Rīgā, ar mērķi atbalstīt klientus Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā, kā arī globālos klientus.
KPMG Lighthouse šobrīd veido komandu meklējot datu inženierus, datu zinātniekus, BI izstrādātājus un Azure mākoņrisinājuma inženierus.

Šobrīd KPMG Lighthouse komandai tiek aicināts pievienoties Datu inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – KPMG Baltics is building a new internal concept Lighthouse – KPMG’s cutting-edge data & analytics team is growing!

Are you looking for a place to harness your technical skills? KPMG journey has only just begun, and they are looking for people who are passionate about creating scalable cutting-edge solutions to further build their international center of excellence in Riga to support clients across Latvia, Lithuania and Sweden, as well as global clients. KPMG Lighthouse are now hiring data engineers, data scientists, BI developers and Azure cloud engineers.

KPMG Lighthouse is looking for Data Engineer.

Par KPMG:

About KPMG:

KPMG veido specializētu tehnisko komandu ar nosaukumu KPMG Lighthouse.
KPMG Lighthouse – datu, mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju izcilības centrs, ir specializētu tehnisko iespēju un domēnu ekspertu kopums, kas strādā visā digitālajā vidē. Šeit Jūs būsiet svarīga daļa no KPMG enerģiskās, unikālās, straujās un novatoriskās kultūras, kas nodrošina tehnoloģiju start-up veiklību un vadošā globālā konsultāciju uzņēmuma atbalstu. KPMG tehnoloģiju agnostiskā pieeja ļauj variēt mērogā un integrēties starp vadošajām platformām.

KPMG ir ambiciozu cilvēku organizācija ar plašu un dažādu pieredzi, un tehniskām prasmēm, kā, piemēram, Full-Stack izstrādātāji, datu zinātnieki, Azure mākoņrisinājumu izstrādātāji, produktu īpašnieki, Scrum vadītāji un daudzi citi.
KPMG Lighthouse plešas visā pasaulē un sastāv no labākajiem un spilgtākajiem tehnoloģiju prātiem, kas ir gatavi apstrīdēt esošo lietu kārtību.

KPMG is creating a highly specialized technical team called the KPMG Lighthouse. KPMG Lighthouse, a Center of Excellence for Data, AI & Emerging Technologies, is a curation of specialized technical capabilities and domain experts working across the digital landscape. Here, you’ll be an important part of KPMG high-energy, unique, fast-paced, and innovative culture that delivers with the agility of a tech startup and the backing of a leading global consulting firm. KPMG technology-agnostic approach enables them to scale up or down and integrate across leading platforms.

KPMG Lighthouse is an organization of ambitious individuals with broad experience, varied backgrounds and technical skills such as full stack developers, data scientists, azure cloud developers, product owners, scrum masters and much more. KPMG Lighthouse stretches across the globe and consists of the very best and brightest technology minds that are ready to challenge the status quo.

Lomas un atbildība:

Roles and responsibilities:

 • izstrādāt, veidot, testēt un uzturēt optimālu datu arhitektūru Microsoft Azure risinājumā;
 • apkopot lielas, sarežģītas datu kopas, kuras atbilst biznesa prasībām;
 • izveidot infrastruktūru, kas nepieciešama optimālai datu ieguvei, pārveidošanai un ielādei no dažādiem datu avotiem;
 • cieši sadarboties ar datu zinātniekiem un BI speciālistiem, lai palielinātu datu procesu efektivitāti un funkcionalitāti;
 • sadarboties ar biznesa analītiķiem un citām ieinteresētajām personām, lai biznesa prasības pārvērstu tehniskajās specifikācijās;
 • palīdzēt komandai, ar datiem saistītos, tehniskos jautājumos un atbalstīt datu infrastruktūras vajadzības;
 • izstrādāt un atjaunināt tehnisko dokumentāciju;
 • mentorēt jaunākos komandas dalībniekus, pielietojot nozares un KPMG izstrādātās vadlīnijas.

 • Design, build, test, and maintain optimal data pipeline architecture in Microsoft Azure
 • Assemble large, complex data sets that meet business requirements
 • Build the infrastructure required for optimal extraction, transformation, and loading of data from a wide variety of data sources
 • Collaborate closely with Data Scientists and BI specialists towards greater efficiency and functionality in data processes
 • Collaborate with Business Analysts and other stakeholders to translate business requirements into technical specifications
 • Assist the team with data-related technical issues and support data infrastructure needs
 • Develop and update technical documentation
 • Mentor more junior members with technical and KPMG specific ways of working

Prasības pretendentiem:

KPMG is looking for:

Tehniskās prasmes:

 • akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas sistēmās vai saistītā jomā), tomēr noteicošā būs Jūsu pieredze ar datiem saistītā jomā;
 • 3+ gadu darba pieredze datu inženiera amatā;
 • pierādīta pieredze efektīvu, stabilu un automatizētu datu pipeline un ETL darbplūsmu projektēšanā;
 • pieredze mākoņa risinājumu izstrādē, izmantojot Microsoft Azure, AWS vai citus mākoņpakalpojumu sniedzējus;
 • padziļinātas zināšanas SQL;
 • spēcīgas zināšanas vismaz vienā objektorientētā/objektu funkciju skriptu valodām, piemēram, Scala, Python, Java, C++ utt.;
 • spēcīgas zināšanas par relāciju datu bāzēm un zināšanas par dažādām SQL un NoSQL datu bāzēm;
 • pieredze ar lielo datu rīkiem: Hadoop, Spark, Kafka u.c.;
 • pieredze datu un procesu pamatcēloņu analīzē, lai atbildētu uz konkrētiem biznesa jautājumiem un identificētu uzlabošanas iespējas.

Citas prasmes:

 • interese un aizrautība risināt sarežģītas problēmas un labi paveikt jebkuru darbu;
 • vēlme strādāt ar tehnoloģiju un datu un analītikas izaicinājumiem;
 • lieliskas komandas spēlētāja prasmes;
 • prasme pievērst uzmanību detaļām un spēja skaidri formulēt un aprakstīt sarežģītas tehniskas problēmas, labas vizualizācijas prasmes efektīvai datu attēlošanai;
 • teicamas angļu valodas prasmes mutiski un rakstiski;
 • augstas pašregulācijas prasmes, pašmotivācija, emocionālā inteliģence un proaktīvitāte, labas komunikācijas prasmes, kritiskā domāšana, problēmu risināšanas prasmes un vēlme mācīties un augt.

Technical skills:

 • Academic education (Bachelor’s degree in Computer science, Information Systems or related field) as a prerequisite, but in highly value is your experience in data related field
 • 3+ years of work experience in a Data Engineer role
 • Proven experience in designing efficient, robust and automated data pipelines and ETL workflows
 • Experience in developing cloud-based solution using Microsoft Azure, AWS, or other cloud providers
 • Advanced knowledge in SQL
 • Strong knowledge in at least one object-oriented/object function scripting languages such as Scala, Python, Java, C++, etc.
 • Strong knowledge of relational databases and familiarity with a variety of SQL and NoSQL databases
 • Experience with big data tools: Hadoop, Spark, Kafka, etc.
 • Experience performing root cause analysis on data and processes to answer specific business questions and identify opportunities for improvement

Other skills:

 • You enjoy solving complex problems and getting any job well done
 • You are passioned about technology and data and analytics challenges
 • You are a great team player and collaborate flawlessly
 • You have sustained attention to detail and have ability to describe complex technical issues in a clear non-technical way
 • You are fluent in spoken and written English
 • You demonstrate a positive approach towards problem solving under pressure, you are a self-motivated, emotionally intelligent and pro-active person, who demonstrates good communication skills, critical thinking, problem solving skills and eagerness to learn and grow

KPMG piedāvā:

KPMG offer:

Datu un analītikas jomā visā pasaulē notiek daudz aizraujošu notikumu un tehnoloģiju attīstība un KPMG ir apņēmības pilns būt pirmajā vietā. Kā KPMG Lighthouse komandas dalībnieks Jūs strādāsiet uzņēmuma iekšienē, taču piedalīsities gan iekšējos, gan ārējos jaunu pakalpojumu, risinājumu un produktu projektos, lai katru dienu radītu augstu biznesa vērtību KPMG trim biznesa jomām: konsultācijām, auditam un nodokļiem. Ikdienas darbā Jūs atbalstīs ar īpašu digitālo datu platformu un risinājumiem, kuru pamatā ir uzlabota analītika, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta risinājumi.

A lot of exciting things are happening within Data & Analytics around the world and KPMG is determined to be in the very forefront. As a team member within KPMG Lighthouse, you will be placed and work in-house but participate in both internal and external projects for new services and products to create great business value every day to our three business areas: Advisory, Audit and Tax. You will support with specific digital data platform and solutions based on advanced analytics, machine learning and artificial intelligence solutions.

You will be given a high degree of freedom and will be a central part of our delivery teams towards building scalable and robust services. Apart from technical knowledge, all KPMG services are based on their domain expertise, creating maximum value for our clients.

Ieguvumi:

Benefits:

 • pamatalga no EUR 2000 līdz 4000 bruto mēnesī (pamatojoties uz iepriekšējo profesionālo pieredzi), atalgojums tiek pārskatīts katru gadu;
 • gada bonuss;
 • strauji augoša, dinamiska un starptautiska vide, profesionāla komanda;
 • profesionālās apmācības un karjeras attīstība;
 • starptautiskas attīstības iespējas;
 • veselības un dzīvības apdrošināšana no pirmās dienas, sporta aktivitātes;
 • iespēja strādāt attālināti vai darbs no biroja Rīgā;
 • pastāvīgs Izpildes vadītāja atbalsts;
 • papildu brīvdienas;
 • “draugu” programma;
 • mobilais tālrunis un apmaksāti zvani.

 • Base salary from 2000 up to 4000 EUR gross monthly (based on your profile and experience) and to be reviewed annually
 • Year-end bonus
 • A fast paced, dynamic and international environment, professional team
 • Professional training and career development
 • International opportunities
 • Health and Life insurance from day one, sports activities
 • Offer a choice of work remotely from your current location, or work from office in Riga
 • Ongoing support from Performance Manager
 • Extra days off
 • “Buddy” programme
 • Mobile phone and allowance for calls

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011