Projektu vadītājs/-a revīzijā

Audit Project Manager

WorkingDay Latvia klients – KPMG Baltics AS ir viens no lielākajiem globāliem profesionālu firmu tīkliem un vadošajiem ekspertiem tirgū, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

Uzņēmums starptautiski savu darbību attīsta 153 valstīs, kopā nodarbinot vairāk nekā 207 000 darbinieku.

Saistībā ar projektu apjoma palielināšanos, komandai pievienoties tiek aicināts Projektu vadītājs/-a revīzijā.

A client of WorkingDay Latvia – KPMG Baltics AS is one of the largest global networks of professional companies and leading market experts, providing audit, tax and consulting services.

Company operates internationally in 153 countries, employing more than 207 000 people.

Due to the increase in the volume of projects, company is inviting Audit Project Manager to join the team.

Pienākumi:

Duties:

 • revīzijas projektu organizēšana, virzīšana un vadīšana;
 • aktīva sadarbība ar zvērināto revidentu;
 • komandas vadīšana, uzraudzība revīzijas projekta ietvaros;
 • apmācību un atbalsta sniegšana jaunākajiem projekta komandas locekļiem;
 • sarežģītāko revīzijas jomu dokumentācijas sagatavošana;
 • darbs vienlaicīgi ar vairākiem projektiem (klientiem) tai skaitā iesaiste starptautiskajos projektos Zviedrijā.

 • Organization and management of audit projects
 • Active cooperation with the sworn auditor
 • Team management, supervision within the audit project
 • Providing training and support to the youngest members of the project team
 • Preparation of documentation for the most complex audit areas
 • Working simultaneously with several projects (clients) including involvement in international projects in Sweden

Piedāvājums:

Offer:

 • iespēja strādāt vienā no vadošajiem nozares uzņēmumiem ar stabiliem, pasaules līmeņa klientiem;
 • draudzīga, atbalstoša komanda;
 • iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos;
 • plašas izaugsmes un apmācību iespējas;
 • elastīgs darba laiks;
 • atalgojums robežās no EUR 2800-4000 bruto, atkarībā no pieredzes un kompetencēm;
 • gada prēmija, atkarībā no individuālā un uzņēmuma kopējā snieguma;
 • lieliska motivācijas un bonusu sistēma – veselības apdrošināšana, sporta aktivitātes, apmaksāta autostāvvieta, mācību iespējas u.c.

 • Opportunity to work in one of the leading companies in the industry with serious, world-class customers
 • Friendly, supportive team
 • Opportunity to go on experience exchange trips
 • Extensive opportunities for growth and training
 • Flexible working hours
 • Remuneration ranges from EUR 2800-4000 gross, depending on experience and competencies
 • Annual bonus, depending on individual and company total performance
 • Excellent motivation and bonus system – health insurance, sports activities, paid parking, training opportunities, etc.

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā;
 • 5+ gadu darba pieredze auditā;
 • starptautisko finanšu pārskatu, grāmatvedības un revīzijas standartu pārzināšana;
 • ACCA sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • teicamas latviešu valodas un angļu valodas prasmes, krievu valodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office (Word, Excel);
 • augsta atbildības sajūta, analītiskās un lēmuma pieņemšanas prasmes, precizitāte;
 • prasme organizēt un pārvaldīt savu ikdienas darbu.

 • Higher education in economics, management or finance
 • 5+ years of work experience in audit
 • Knowledge of international financial reporting, accounting and auditing standards
 • ACCA certification will be considered an advantage
 • Excellent Latvian and English language skills, Russian language skills will be considered as an advantage
 • Excellent skills in working with MS Office (Word, Excel)
 • High sense of responsibility, analytical and decision-making skills, accuracy
 • Ability to organize and manage your own daily work

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011