IT biznesa procesu analītiķis/-e

IT Business Process Analyst

WorkingDay Latvia klients – KPMG Baltics AS ir viens no lielākajiem globāliem profesionālu uzņēmumu tīkliem un vadošajiem ekspertiem tirgū, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. Uzņēmums starptautiski savu darbību attīsta 153 valstīs, kopā nodarbinot vairāk nekā 207 000 darbinieku.

Saistībā ar projektu apjoma palielināšanos, komandai pievienoties tiek aicināts IT biznesa procesu analītiķis/-e.

A client of WorkingDay Latvia – KPMG Baltics is a global network of professional services firms providing Audit, Tax, Advisory and Legal services. Company operates in 147 countries and employ more than 207,000 people.

Due to the increase in the number of projects, company invites to join their team – IT Business Process Analyst.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • veikt kvalitatīvu uzņēmuma klientu IT biznesa sistēmu un procesu analīzi, optimizāciju, jaunu risinājumu ieviešanu, to konsultēšanu;
 • klientu biznesa prasību apkopošana, definēšana, dokumentēšana atbilstoši uzņēmuma standratiem;
 • klientu attiecību veidošana un uzturēšana;
 • ikdienas darbā strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projekiem (klientiem);
 • aktīva iesaiste uzņēmuma digitalizācijas procesu ieviešanā un nodrošināšanā.

 • Perform high-quality analysis of IT business systems and processes, optimization, implementation of new solutions and consultations for clients
 • Compile, define and document clients’ business requirements in accordance with company’s standards
 • Build and maintain relationship with clients
 • Simultaneously work with several projects (clients) everyday
 • Actively get involved in the implementation and provision of the company’s digitalization processes

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā vai ekonomikā;
 • vismaz 2 gadu pieredze biznesa analīzē un IT jomā;
 • praktiska pieredze IT biznesa un procesu analīzē, attīstībā un/ vai digitalizācijas jomā;
 • pieredze biznesa prasību apkopošanā, definēšanā, dokumentēšanā;
 • spēju strādāt ar vairākiem dažādas sarežģītības projektiem vienlaicīgi;
 • augstas analītiskās prasmes;
 • vēlmi profesionāli augt un pierādīt sevi;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes, vēlme atbalstīt kolēģus;
 • organizētība, racionalitāte un augsta atbildības izjūta;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valoda tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • Higher education in finance, accounting or economics
 • At least 2 years of experience in business analysis and IT
 • Practical experience in IT business and process analysis, development and / or digitalization
 • Experience in compiling, defining and documenting business requirements
 • The ability to work with several projects of different complexity at the same time
 • High analytical skills
 • Desire to develop professionally and prove yourself
 • Excellent cooperation and communication skills, willingness to support colleagues
 • To be organized, rational and with high sense of responsibility
 • Good knowledge of Latvian and English, Russian will be considered as an advantage

Piedāvājums:

Offer:

 • iespēja strādāt vienā no vadošajiem nozares uzņēmumiem ar stabiliem, pasaules līmeņa klientiem;
 • draudzīga, atbalstoša komanda;
 • iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos;
 • plašas izaugsmes un apmācību iespējas;
 • elastīgs darba laiks;
 • atalgojums robežās no EUR 1500-2500 bruto, atkarībā no pieredzes un kompetencēm;
 • gada prēmija, atkarībā no individuālā un uzņēmuma kopējā snieguma;
 • lieliska motivācijas un bonusu sistēma – veselības apdrošināšana, sporta aktivitātes, apmaksāta autostāvvieta, mācību iespējas u.c.

 • Opportunity to work in one of the industry’s leading companies with stable, world-class customers
 • Friendly and supportive team
 • Opportunity to go on experience exchange trips
 • Extensive growth and training opportunities
 • Flexible working hours
 • Remuneration range from EUR 1500-2500 gross, depending on experience and competencies
 • Annual bonus, depending on individual and company total performance
 • Excellent motivation and bonus system – health insurance, sports activities, paid parking, training opportunities, etc.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011