Jaunākais/-ā piegādātāju kvalitātes vadītājs/-a

Junior Supplier Quality Manager

WorkingDay Latvia klients – Knauf ir viens no pasaulē vadošajiem moderno izolācijas materiālu, sausās būves sistēmu, apmetumu un piederumu, siltumizolācijas kompozītsistēmu, krāsu, grīdas segumu, grīdu sistēmu, celtniecības tehnikas un instrumentu ražotājiem. Knauf Group ar vairāk nekā 250 ražotnēm un tirdzniecības organizācijām 86 valstīs, 35 000 darbiniekiem visā pasaulē un pārdošanas apjomu vairāk nekā 10 miljardu EUR apmērā. Knauf grupa piedāvā karjeras izaugsmes iespējas Eiropā, ASV, Āzijā, Āfrikā un citviet.

Knauf darbinieki spēlē nozīmīgu lomu uzņēmuma panākumos. Darbinieku sniegums, kompetence un motivācija ir balstīti uz Knauf vērtībām – uzņēmību, centību, sadarbību un cilvēcību ikdienas darbā. Individuālais sniegums veicina kopīgos panākumus kā komandai. Tas ir pamats Knauf grupas izaugsmei.

Uzņēmums aicina pievienoties Jaunāko piegādātāju kvalitātes vadītāju tās globālajai iepirkumu komandai.

A client of WorkingDay Latvia – Knauf is one of the world’s leading manufacturers of modern insulation materials, drylining systems, plasters & accessories, thermal insulation composite systems, paints, floor screed, floor systems, construction equipment and tools. With more than 250 production facilities and sales organizations in over 86 countries, 35,000 employees worldwide, and sales of 10 billion EUR (in 2019), the Knauf Group is offering a range of career opportunities – in Europe, the USA, South America, Asia, and Africa.

Knauf employees play an important role in the success of the company. Their performance, competence and motivation are based on the implementation of Knauf values of entrepreneurship, dedication, collaboration and humanity during their daily work. Individual performance contributes to our collective success as a team. This is the basis for the growth of the Knauf Group.

Company invites you to join their Global Procurement team as Junior Supplier Quality Manager.

Jūsu galvenie uzdevumi būs:

Your main tasks will be:

 • identificēt Knauf sistēmiskās kvalitātes problēmas, pārnesot tās attīstības idejās sadarbībā pie piegādātājiem;
 • pārvērst iniciatīvas, piegādātāju novērtēšanas rezultātus un pasākumus no kategoriju stratēģijām darbībā;
 • izstrādāt metodoloģiju piegādātāju attīstības projektiem un ieviest to kopā ar attiecīgajām Knauf grupas iesaistītajām pusēm;
 • vadīt savus piegādātāju attīstības projektus, lai paaugstinātu uzticamību un sniegumu;
 • izveidot piegādātāju attīstības iniciatīvu metriku un ieviest to organizācijā.

 • Identify systemic quality issues at Knauf and transfer them into development ideas at the suppliers
 • Transfer CI initiatives, results of supplier evaluation and measures from category strategies into action
 • Develop a methodology for supplier development projects and implement it together with the relevant stakeholders within the Knauf Group
 • Lead own supplier development projects with the focus on increasing reliability and performance
 • Establish a metric for supplier development initiatives and implement it within the organization

Prasmes, pieredze un kvalifikācija:

Skills, experience, and qualifications:

 • sekmīgi pabeigtas studijas ražošanas vai mehānikas inženierijā, ekonomikas vai ķīmijas jomā;
 • pirmā pieredze ražošanas vadībā un LEAN rīku pielietošanā, 6s;
 • pirmā pieredze projektu vadībā;
 • teicamas komunikācijas prasmes (tekoši pārvaldot angļu valodu, vācu valoda vēlama), analītiskā domāšana un empātija pret dažādām iesaistītajām pusēm;
 • kompetence darbības procesa kvalitātes un nepārtrauktas uzlabošanas pasākumu vadīšanā;
 • prasmes problēmu risināšanā un zināšanas par rīkiem, piemēram, 8D, 5-Why, Ishikawa u.c.

 • Successfully completed studies in the field of production engineering, mechanical engineering, economical engineering, chemical or chemical engineering
 • First experience in production management and application of LEAN tools, 6s
 • First experience in project management including a high level of communication (English fluent, German preferable), analytical thinking, and empathy for a diverse set of stakeholders
 • Competence in operational process quality and leading continuous improvement activities
 • Problem-solving skills and knowledge of tools such as 8D, 5-Why, Ishikawa etc.

Jūsu ieguvumi:

Your benefits:

 • darbu atbildīgā un aizraujošā amatā starptautiskā uzņēmumā ar spēcīgu un pazīstamu zīmolu un atvērta, dinamiska korporatīvā kultūra ar horizontālām hierarhijām;
 • iespēju strādāt kopā ar profesionāliem kolēģiem un nozares ekspertiem;
 • nepārtrauktu profesionālo attīstību un izaugsmi;
 • konkurētspējīgu ikmēneša atalgojumu EUR 3200 – 3600 bruto apmērā un ikgadējo bonusu, kas atkarīgs no darba rezultātiem;
 • darbam nepieciešamais aprīkojums;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • darba vieta iespējama Rīgā, Tallinā, Vilņā vai Vācijā.

 • Work in a responsible and interesting position within an international company with a strong brand and an open, dynamic corporate culture with flat hierarchies
 • Opportunity to work with a professional colleagues and market experts
 • Continuous professional development and growth
 • Competitive salary EUR 3200 – 3600 gross monthly and possibility to achieve annual bonus, depending on performance
 • Resources and tools needed for the work
 • Health insurance after probation period
 • Workplace can be in Riga, Vilnius, Tallinn or Germany

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ineta Aulika
Tālrunis: +371 29297797
E-pasts: ineta.aulika@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ineta Aulika
Phone: +371 29297797
E-mail: ineta.aulika@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ineta Aulika
Tālrunis: +371 29297797
E-pasts: ineta.aulika@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ineta Aulika
Phone: +371 29297797
E-mail: ineta.aulika@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011