Finanšu un operacionālais/-ā asistents/-e

Finance and Operations Assistant

WorkingDay Latvia klients – King’s College Latvia viena no vadošajām starptautiskajām skolām Baltijā, kas atrodas kultūras ziņā rosīgās galvaspilsētas Rīgas pievārtē: Piņķos, Babītes pagastā.

King’s College Latvia ir prestiža iestāde, kas nemitīgi tiecas nodrošināt izcilu izglītību rūpīgā un atbalstošā vidē. Skola veicina dzīvotspējīgu kopienu, kurā skolēni izcili attīstās akadēmiski, sociāli un emocionāli.

King’s College Latvia meklē Finanšu un operacionālo asistentu/-i, kurš/-a vēlētos strādāt dinamiskā un starptautiskā vidē.

A client of WorkingDay Latvia – King’s College Latvia is one of the leading international schools within the Baltics situated on the outskirts of the culturally vibrant capital city of Riga. The school is located in Pinki in Babites parish.

King’s College Latvia is a prestigious institution committed to providing an excellent education in a nurturing and supportive environment. The school fosters a vibrant community where students thrive academically, socially, and emotionally.

King’s College Latvia is seeking a Finance and Operations Assistant to work in a dynamic international environment.

Amata mērķis:

Job purpose:

sniegt atbalstu skolas vadītājam ikdienas uzdevumu veikšanā, kas saistīti ar finansēm un skolas operacionālo darbību. Veicināt efektīvu skolas darbību, atbalstot administratīvo un akadēmisko komandu.

To assist the school Business Manager with the day-to-day finance and school operations tasks. To contribute to the effective running of the school and support the administrative and academic team.

Prasības:

Requirements:

 • teicamas iemaņas datu ievadē, apstrādē un pārraudzībā MS Office Excel un dažādu informācijas sistēmu vidē (skola lieto ISAMS, VIIS un JDEdwards);
 • pieredze darbā ar klientiem, demonstrējot izcilu apkalpošanas līmeni (telefoniski un e-pastā);
 • ļoti labas runāt un rakstīt prasmes latviešu un angļu valodā; citu valodu prasmes tiks uzskatītas kā priekšrocība;
 • Google Workspace lietošanas zināšanas un prasmes tiek uzskatītas par priekšrocību;
 • darba pieredze izglītības vidē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pozitīva attieksme un lieliska humora izjūta;
 • prasme strādāt ar lielu datu apjomu, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

 • Proficiency in data entry, processing, and supervision using MS Office Excel and various information systems (the school uses ISAMS, VIIS, and JD Edwards)
 • Experience in working with clients, demonstrating excellent customer service (via phone and email)
 • Familiarity and competence in using Google Workspace is advantageous
 • Excellent oral and written knowledge of Latvian and English; knowledge of other languages ​​will be considered an advantage
 • Background in an educational environment would be an advantage
 • Positive attitude and great sense of humour
 • Ability to work with large volumes of data, precision, and a strong sense of responsibility

Pienākumi:

Responsibilities:

 • pārraudzīt un organizēt skolēnu autobusa un papildizglītības pakalpojumus;
 • uzturēt komunikāciju telefoniski un sarakstē ar debitoriem, audzēkņu vecākiem;
 • veikt precīzu un savlaicīgu dažādu datu ievadīšanu, apkopošanu Excel un informācijas sistēmās ISAMS, VIIS;
 • veidot un reģistrēt dažādus līgumus uzskaites sistēmā un organizēt nelielus iepirkumu konkursus;
 • sniegt atbalstu skolas vadībai un pedagogu komandai dažādu finanšu un administratīvu procesu veikšanā;
 • sadarboties nepieciešamības gadījumos ar grupas grāmatvedību Grupas līmenī;
 • sadarboties ar citiem administrācijas komandas locekļiem, lai atbalstītu jaunos skolas komandas dalībniekus imigrāciju un relokācijas jautājumos.

 • Oversee and organize school bus service and supplementary education services
 • Maintain communication by phone and e-mail with debitors – students’ parents
 • Perform accurate and timely various data entry and compilation in Excel and information systems ISAMS, VIIS
 • Create and register various contracts in the accounting system and organize small procurement tenders
 • Provide support to school management and the teaching team in various financial and administrative processes
 • Cooperate with group accounting at the Group level when necessary
 • Work alongside other members of the administration team to support new members of the school team with immigration and relocation

Tu saņemsi:

You will gain:

 • mēneša atalgojumu EUR 2000 – 2166 bruto, ņemot vērā Tavu pieredzi un prasmes;
 • pilnas slodzes darbu no 08:00 līdz 17:00, Turaidas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā;
 • starptautisku vidi un atmosfēru;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • skolas apmaksātas brokastis, launagu un uzkodas.

 • Monthly salary EUR 2000 – 2166 gross, depending on your experience and skills
 • Full-time job from 08:00 to 17:00 at Turaidas Street, 1 Piņķi, Babīte Parish, Mārupe Municipality
 • International environment and atmosphere
 • Health insurance policy
 • Breakfast, lunch, and snacks provided free of charge

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011