Ražošanas vadītājs/-a

Production Manager

WorkingDay Latvia klients – Kaski ir zīmols, kas kopš 1978. gada ir izaudzis no viena cilvēka uzņēmuma Somijā līdz starptautiskai uzņēmumu grupai, kurā ir vairāk nekā 350 profesionāļu.

2015. gadā, paplašinoties Kaski koncernam, tika atvērta plaša un mūsdienīga durvju ražotne Latvijā – Milzkalnē, Tukuma novadā.

Uzņēmums, kas gadu gaitā ir attīstījis ražošanas tehnoloģijas un darbinieku kvalifikāciju, lai sasniegtu augstākos kvalitātes standartus, un kļuvis par uzticamu partneri būvniekiem un nekustamo īpašumu attīstītājiem, aicina darbā Ražošanas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Kaski is a Finnish brand, that has grown from a one-man company since 1978 to an international group of companies with over 350 professionals.

In 2015, with the expansion of the Kaski concern, a large and modern door production plant was opened in Latvia – Milzkalne, Tukums County.

The company, which over the years has developed production technologies and the qualifications of its employees to achieve the highest quality standards and has become a reliable partner for builders and real estate developers, is looking for a Production Manager.

Jūsu pienākumi:

You will have to:

 • pārraudzīt ražošanas procesu, noteikt nepieciešamos resursus, koordinēt darbus un risināt problēmsituācijas, lai nodrošinātu vienmērīgu ražošanas plūsmu;
 • vadīt ražošanas komandu, lai sasniegtu augstāko efektivitāti un kvalitāti ražošanā, motivējot, atbalstot, nodrošinot apmācības un veicinot darbinieku attīstību;
 • regulāri sazināties ar augstāko vadību par ražošanas rezultātiem un jautājumiem, kas ietekmē ražošanu.

 • Oversee the production process, determine the necessary resources, coordinate all activities, and solve the challenges to ensure a smooth production flow
 • Lead the production team to reach the highest efficiency and quality in production by motivating, supporting, providing training and ensuring development
 • Regularly communicate with upper management regarding performance and issues impacting production

Prasības kandidātiem:

Requirements:

 • iepriekšēja pieredze, vadot ražošanu (ražošanas vadītājs vai maiņas vadītājs);
 • padziļinātas zināšanas par ražošanas procesiem, materiāliem un kvalitātes nodrošināšanas noteikumiem;
 • zināšanas un pieredze darbā kokapstrādes industrijā (mēbeles, durvis) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par LEAN principiem;
 • ļoti labas attiecību veidošanas un sadarbības prasmes, atvērts komunikācijas stils;
 • teicamas līdera un cilvēkvadības prasmes;
 • uz attīstību orientēta pieeja;
 • augsts atbildības līmenis un spēja risināt neparedzētas situācijas;
 • labas rakstveida un mutvārdu saziņas prasmes angļu un latviešu valodā.

 • Previous experience in a production management role (Production Manager or Shift Manager)
 • Strong knowledge of manufacturing processes, materials, and quality assurance regulations
 • Knowledge and experience in the wood industry (furniture, doors) will be considered an advantage
 • Knowledge of LEAN principles
 • Excellent interpersonal skills, open way of communication
 • Exceptional leadership and people management skills
 • Development-oriented approach
 • High level of responsibility and problem-solving skills
 • Good written and verbal communication in English and Latvian

Uzņēmums piedāvā:

The company offers:

 • iespēju vadīt ražošanas procesus uzņēmumā, kas pārstāv somu zīmolu, atrodas Tukuma novada Milzkalnē, strādā pēc starptautiskiem standartiem un ražo kvalitatīvu produkciju vietējam un eksporta tirgum;
 • pieredzes apmaiņas braucienus uz citām Kaski ražotnēm Somijā;
 • atvērtu vadības komandu, kas augstu novērtēs Jūsu iniciatīvas un centienus vislabāko ideju īstenošanā, kas veicinātu Kaski uzņēmuma attīstību Latvijā;
 • atalgojumu EUR 2500 – 2800 mēnesī, izvērtējot Jūsu līdzšinējo pieredzi;
 • gada prēmiju atbilstoši uzņēmuma biznesa izaugsmei;
 • veselības apdrošināšu pēc pārbaudes laika;
 • citus uzņēmuma labumus pēc savstarpējas vienošanās.

 • Opportunity to lead the production process in the Finnish brand company, located in Milzkalne, Tukums County, that works according to international standards and produces high-quality products for local and export markets
 • Experience exchange trips to other Kaski production plants in Finland
 • Open-minded management team that will appreciate your initiatives and efforts in the implementation of the best ideas to develop the Kaski company in Latvia
 • Monthly salary of EUR 2500 – 2800 gross based on your experience
 • Annual bonuses according to the company’s business growth
 • Health insurance after the probation period
 • Other benefits are negotiable

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011