Vecākais/-ā .NET programmētājs/-a

Senior .NET Developer

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies, starptautisks uzņēmums Rīgā, kurš darbojas kopš 2010.gada. Uzņēmums Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairāk nekā 260 IT jomas profesionāļus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai IT komandai Vecāko .NET programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies, located in Riga, is responsible for software development, implementation and support for the Intrum Group needs. The company was established in 2012 and currently employs more than 260 specialists.

Company invites Senior .NET Developer to join their IT team.

Jums būs:

You will be:

 • aktīva dalība pilna izstrādes dzīves cikla nodrošināšanā un tā organizatoriskajās aktivitātēs: Sprint plānošana, Scrums, Backlog pilnveidošana, Sprint pārskats un Sprint retrospektīva;
 • dalība biznesa programmatūras izstrādē, testēšanā un produkcijas aktivitātēs;
 • sadarbība ar visiem projekta komandas dalībniekiem, lai nodrošinātu augstas kvalitātes un savlaicīgu risinājumu piegādi;
 • jāspēj izprast dizaina prasības un koncepcijas, lai radītu jaunu vai uzlabotu programmatūras funkcionalitāti;
 • jāgatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju
 • jāspēj līdzdarboties kā 3. līnijas atbalstam ražošanas sistēmai: incidentu izmeklēšana elementu koda / DB līmenī.

 • Actively participating in full scale development life cycle and organizational activities around it: Sprint Planning, Daily Scrums, Backlog Refinement, Sprint Review and Sprint Retrospective
 • Participate in hands-on business application design, development, testing and deployment activities
 • Collaborate with all project team members to ensure high quality and timely product delivery
 • Interpret design requirements and concepts to produce new or enhanced application functionality
 • Deliver technical documentation
 • Acting as a 3rd line support for production system: investigating incidents on tile code / DB level

Nepieciešamā pieredze:

Required Experience:

 • vairāku gadu pieredze .NET programmēšanā (C#, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web Api, WCF);
 • zināšanas un pieredze ar relāciju datu bāzēm (vēlams: MySQL MS SQL);
 • analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • pieredze ar DAL / ORM ietvariem (Entity Framework);
 • pieredze ar kodu vadības rīkiem (Git, SVN, TFS);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • pozitīva attieksme un atvērtība izaicinājumiem, spēja un vēlme strādāt komandā.

 • Several years of experience with .NET programming (C#, ASP.NET MVC. ASP.NET Web Api, WCF)
 • Knowledge of relational data bases (preferable: MySQL MS SQL)
 • Equipped with analytical and problem solving skills
 • Experience with DAL/ORM frameworks (Entity Framework)
 • Experience with Code Management tools (Git, SVN, TFS)
 • Good knowledge of English
 • You have positive attitude towards challenges and ability and desire to work as a team player

Jums ir priekšrocība, ja Jums ir:

You might have an advantage if your background looks something like this:

 • prasmes front-end izstrādē ar tehnoloģijām JavaScript, CSS, HTML.XML. JQuery, Bootstrap);
 • pieredze ar Knockout JS, Angular JS;
 • pieredze darbā ar Injection frameworks (Castle Windsor);
 • pieredze darbā ar testiem (NUnit, XUnit);
 • analītiskās prasmes un prasme pārvērst koncepciju par risinājumu;
 • testu automatizācijas prasmes;
 • zināšanas korporatīvā mēroga finanšu sistēmu izstrādē un/vai ieviešanā.

 • Front-end development skills (JavaScript, CSS, HTML.XML. jQuery, Bootstrap)
 • Experience with Knockout JS, Angular JS
 • Experience with dependency Injection frameworks (Castle Windsor)
 • Experience with unit-tests (NUnit, XUnit)
 • Analytical skills and ability to turn concept into working solution
 • Test automation skills
 • Background in corporate scale financial systems development and/or implementation

Uzņēmums piedāvā:

Company Offer:

 • ļoti stabilu darba vidi lielākajā Eiropas parādu piedziņas biznesa uzņēmumā, kas ir atzīts par tirgus līderi;
 • veselības apdrošināšana (ieskaitot zobārstu, sportu utt.);
 • mēneša bruto alga no EUR 3500 līdz 4300;
 • iespēja periodiski strādāt no mājām;
 • komandas veidošanas pasākumi un sporta aktivitātes.

 • Very stable work environment within the biggest debt collection business in Europe, a company which is recognized as an undisputed market leader
 • Health insurance (incl. dentist, sports etc.)
 • Monthly gross salary from EUR 3500 to 4300
 • Possibility to work from home occasionally
 • Team building events and sport activities

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011