Vecākais/-ā Java programmētājs/-a

Senior Java Developer

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies, starptautisks uzņēmums Rīgā, kurš darbojas kopš 2010.gada. Uzņēmums Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairāk nekā 260 IT jomas profesionāļus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai IT komandai Vecāko Java programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies, located in Riga, is responsible for software development, implementation and support for the Intrum Group needs. The company was established in 2012 and currently employs more than 260 specialists.

Company invites Senior Java Developer to join their IT team.

Jūsu galvenie uzdevumi būs:

Your main tasks:

 • uzturēt un paplašināt ar jaunu funkcionalitāti esošās sistēmas;
 • analizēt biznesa prasības, ierosināt, projektēt, novērtēt un ieviest tehniskos risinājumus;
 • izstrādāt augstas kvalitātes programmatūru – saprotamu, uzturamu un efektīvu. Komunicēt ar testēšanas komandu par atbilstošajiem testa scenārijiem;
 • asistēt un sniegt atbalstu projekta realizācijā;
 • veidot jaunas iespējas vai atjaunināt esošo, precīzi atspoguļojot izmaiņas;
 • sadarboties ar biznesa gala lietotājiem, lai noteiktu prasības un piedāvātu pieejas lietotāju vajadzībām;
 • risināt problēmas saistītus ar attīstības un ražošanas jautājumiem.

 • Maintenance of legacy systems and extend them with new functionality
 • Analyse business requirements, propose, design, estimate and implement technical solutions
 • Develop high quality software – readable, maintainable & efficient. Communicate right test scenarios with test team
 • Assist with rollout and post production support
 • Create new opportunities or update existing one to accurately reflect changes
 • Work with business end users to determine requirements and propose approaches to address user’s needs
 • Solve problems to address development and production issues

Nepieciešamā pieredze:

Required Experience:

 • vairāk kā 5 gadu pieredze, veidojot back-end ar Java 8 un Spring Boot;
 • bakalaurs datorzinātnēs;
 • praktiskā pieredze REST API izstrādē;
 • zināšanas par SQL un relāciju datu bāzes koncepcijām;
 • laba izpratne par programmatūras dzīves ciklu;
 • saskarsmes, problēmu risināšanas, analītiskās un pārrunu prasmes, prioritāšu noteikšanas un lēmumu pieņemšanas prasme;
 • komunikācijas prasmes un angļu valodas prasmes gan mutvārdos, gan rakstiski;
 • pašmotivēts un komandas spēlētājs.

 • 5+ years of experience building backend with Java 8 and Spring Boot framework
 • BSc in Computer Science
 • Hands on experience in developing contemporary REST APIs
 • Knowledge of SQL and relation database concepts
 • Good understanding of software life cycle
 • Good interpersonal, problem solving, analytical, negotiating, prioritization and decision making skills
 • Strong communication skills and knowledge of English both verbal and written
 • Self-starter and good team player

Jums ir priekšrocība, ja Jums ir:

Would be a plus:

 • pieredze ar Microservices, Apache, Kafka;
 • Jenkins darbu konfigurācija;
 • Angular 2+ zināšanas un pieredze;
 • pieredze SOAP API izveidē darbā ar Spring Boot.

 • Experience with Microservices, Apache, Kafka
 • Jenkins jobs configuration
 • Angular 2+ knowledge and experience
 • Experience of building SOAP API with Spring Boot

Uzņēmums piedāvā:

Company Offer:

 • ļoti stabilu darba vidi lielākajā Eiropas parādu piedziņas biznesa uzņēmumā, kas ir atzīts par tirgus līderi;
 • veselības apdrošināšana (ieskaitot zobārstu, sportu utt.);
 • mēneša bruto alga no EUR 3500 līdz 4400;
 • iespēja periodiski strādāt no mājām;
 • komandas veidošanas pasākumi un sporta aktivitātes.

 • Very stable work environment within the biggest debt collection business in Europe, a company which is recognized as an undisputed market leader
 • Health insurance (incl. dentist, sports etc.)
 • Monthly gross salary from EUR 3500 to 4400
 • Possibility to work from home occasionally
 • Team building events and sport activities

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011