Kvalitātes nodrošināšanas (QA) analītiķis/-e

Quality Assurance Analyst

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies, starptautisks uzņēmums Rīgā, kurš darbojas kopš 2010.gada. Uzņēmums Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairāk nekā 260 IT jomas profesionāļus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai IT komandai Kvalitātes nodrošināšanas (QA) analītiķi.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies, located in Riga, is responsible for software development, implementation and support for the Intrum Group needs. The company established in 2012 and currently employs more than 260 specialists.

Company invites you to join their IT team as Mid/Senior Quality Assurance Analyst.

Jūsu atbildībā būs:

Your main duties are:

 • izstrādāt testus un testēšanas stratēģijas galvenajai produkta funkcionalitātei. Parasti tiek dota testēšanas joma, un tiek sagaidīts, ka testēšanas plāns tiks izstrādāts neatkarīgi;
 • dalība tehniskajās intervijās kā SME IGT;
 • uzturēt esošo automatizācijas sistēmu/pārsegt jauno funkcionalitāti ar automatizētiem testiem;
 • definēt testēšanas procesu projektā un veikt to, iekļaujot testu pārvaldības rīkus, projekta rīkus un ietvarus, problēmu izsekošanas sistēmas, dokumentu pārvaldības sistēmu, koda izmaiņu izsekošanas sistēmu.

 • To design tests and test strategies for a major area of functionality in a product. Generally given an area to test and expected to come up with a test plan independently
 • Participate in technical interviews as SME for IGT
 • To maintain existing automation framework/cover new functionality with automated tests
 • Define the testing process in the project and execute it including test management tools, project tools and frameworks, issue tracking systems, document management system, source control systems

Nepieciešamā pieredze:

You have:

 • spēja analizēt un ieviest projektā atbilstošāko testu automatizācijas ietvaru;
 • spēja izstrādāt un ieviest testu automatizācijas scenārijus;
 • spēja izveidot vai uzturēt projektā testa stratēģiju un plānu, balstoties uz projekta vajadzībām;
 • pārzināt, kad, kā un kāpēc piemērot visus testēšanas līmeņus un veidus:

funkcionālā testēšana:

– vienības testēšana;
– integrācijas testēšana;
– sistēmas testēšana;
– pieejamības testēšana;
– regresijas testēšana;
– statiskā/dinamiskā testēšana;

nefunkcionālā testēšana:

– slodzes testēšana;
– stresa testēšana;
spike testēšana.

 

 • Ability to analyse and implement the most suitable test automation framework in the project
 • Ability to design and implement test automation related scenarios
 • Ability to create or maintain test strategy and plan in project based on project needs
 • Ability to know when, how and why to apply all testing levels and types:

Functional testing:

– Unit testing
– Integration testing
– System testing
– Acceptance testing
– Regression testing
– Static/Dynamic Testing
– Non-functional testing:

Performance testing:

– Load testing
– Stress testing
– Spike testing

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ļoti stabilu darba vidi lielākajā Eiropas kredītu pārvaldības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā, kas ir atzīts par neapstrīdamu tirgus līderi;
 • sociālās garantijas un labumus (t.sk. veselības apdrošināšanu, u.c.);
 • mēneša bruto algu no EUR 3300 līdz 4000;
 • iespēju periodiski strādāt no mājām;
 • komandas veidošanas pasākumus un sporta aktivitātes.

 • Very stable work environment within the biggest credit service management company in Europe which is recognized as an undisputed market leader
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Monthly gross salary from EUR 3300 to 4000
 • Possibility to work from home (periodically)
 • Team building events and sport activities

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011