Tirgus informācijas drošības vadītājs/-a

Market Information Security Officer (MISO)

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies ir nozares vadošais kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas 24 valstīs Eiropā. Intrum palīdz uzņēmumiem attīstīties, piedāvājot risinājumus, kas paredzēti naudas plūsmas un ilgtermiņa rentabilitātes uzlabošanai, rūpējoties par to klientiem. Nepieciešamā atbalsta sniegšana privātpersonām un uzņēmumiem, lai palīdzētu atbrīvoties no parādsaistībām, ir būtiska daļa no Intrum misijas. Intrum strādā vairāk nekā 10 000 mērķtiecīgu un empātisku profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100 000 uzņēmumus visā Eiropā.

Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada. Uzņēmums Intrum Global Technologies Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairāk nekā 260 IT jomas profesionāļus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Tirgus informācijas drošības vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum Global Technologies helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. The company has more than 10,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe.

Intrum Global Technologies, established in Riga in 2010 is responsible for software development, maintenance and support for the company at a group level and employs more than 260 IT professionals locally.

 

Tas ir darbs:

This is the job:

 • būt par galveno kontaktpersonu informācijas (IS)/IT drošības jautājumos tirgus/lokālajam un globālajam personālam;
 • nodrošināt informācijas drošības un biznesa mērķu saskaņošanu;
 • nodrošināt atbilstību lokālajām un globālajām IS/IT drošības instrukcijām un būt uzticamam padomdevējam tirgus/lokālajam personālam;
 • nodrošināt tirgus/lokālā rīcības plāna progresu, lai novērstu trūkumus un mazinātu riskus IT un IS jomā;
 • komunicēt par IS incidentiem, piem., ļaunprātīgu programmatūras inficēšanos vai datu aizsardzības pārkāpumiem, tostarp koordinēt jautājumus ar tirgus/lokālajām un globālajām funkcijām (piemēram, ITSec, GIS, globālo IT un SOC);
 • reģistrēt drošības incidentus un paziņot lokālajām iesaistītajām pusēm un ITSec;
 • piedalīties projektos, M&A un jaunu sistēmu/piegādātāju izvēlē kā padomdevējam, lai nodrošinātu atbilstību drošības prasībām;
 • uzraudzīt lokāli pārvaldīto infrastruktūru informācijas/IT drošības jomā (piemēram, ievainojamību pārvaldība, AV aizsardzība);
 • atbalstīt un veicināt globālās un lokālās informācijas drošības apmācības un informētības pasākumus;
 • palīdzēt tirgus/lokālajai organizācijai saistībā ar RFP, drošības anketām un klientu, uzraudzības iestāžu un citu pilnvaroto pušu veiktajām pārbaudēm;
 • sekot līdzi nepārtrauktiem uzlabojumiem kopā ar atbildīgajām iesaistītajām pusēm, lai novērstu, piem., identificēto ievainojamību, drošības incidentus, atbilstības nepilnības un īstenotu riska mazināšanas plānu;
 • pārstāvēt tirgus/lokālo struktūrvienību globālajos drošības forumos;
 • veicināt tirgus/lokālos auditus lietotāju tiesību un piekļuves pārvaldības procesiem, ko atbalsta ITSec;
 • sniegt globālajām funkcijām (piemēram, ITSec, GIS) regulāras statusa atskaites par tirgus/lokālās drošības stāvokli, izmantojot noteiktas veidnes;
 • veikt ikgadēju drošības pašnovērtējumu.

 • Primary point of contact for information (IS)/IT security for market/local personnel and global personnel
 • Ensure alignment between information security and business objectives
 • Ensure market/local compliance with applicable local and global IS/IT security instructions and acting as a trusted advisor for market/local staff
 • Ensure progress of market/local action plan for closing gaps and risk mitigation for the IT and IS area
 • Market/local communication and coordination in local language of IS incidents, e.g. malware infections or data breaches, including coordination with market/local and global functions (e.g. ITSec, GIS, Global IT and SOC)
 • Registration of security incidents and notification to local stakeholders and to ITSec
 • Participate in projects, M&A and acquisition of new systems/vendors as an advisor to ensure security requirements
 • Monitor locally managed infrastructure in the scope of information/IT security (e.g. vulnerability management, AV protection)
 • Support and promote, in local language, the global and local information security training and awareness activities
 • Assist the market/local organization on RFP’s, Security Questionnaires and Due Diligence reviews performed by Clients, Supervisory authorities and other authorized parties
 • Follow up continuous improvement with responsible stakeholders like closure of identified vulnerabilities, security incidents, compliance gaps, and implementation of risk mitigations plans
 • Represent the market/local unit in the Global Security Forums
 • Facilitate market/local audits of user rights and user access management processes, supported by ITSec
 • Provide the global functions (e.g. ITSec, GIS) with regular status reports based on established templates about market/local security posture
 • Conduct an annual security self-assessment

Jums būtu jābūt:

You have:

 • pieredzei (drošības) incidentu novēršanā;
 • labām mutiskām un rakstiskām komunikācijas prasmēm ar galalietotājiem, tehniskajām komandām un vadību;
 • zināšanām par tehniskām un organizatoriskām informācijas drošības kontrolēm;
 • Plašai konceptuālai izpratnei par IT sistēmu, tīklu, lietojumprogrammu un mākoņdrošību;
 • ITIL procesu pārzināšana;
 • zināšanām par vismaz kādu no drošības standartiem ISO27001/27002, NIST-CF, COBIT, PCI-DSS vai līdzīgiem (vēlams);
 • spējai komunicēt par informācijas/IT drošības biznesa ieguvumiem/vērtību ar lokālajiem lietotājiem, vadītājiem un citām iesaistītajām pusēm;
 • spējai sekot līdzi gan tehniskiem, gan organizatoriskiem jautājumiem (atbilstības trūkumi, riska mazināšana);
 • stingram raksturam (spēja vajadzības gadījumā pateikt “nē”);
 • Jūs esat proaktīvs/-a , zinātkārs/-a un punktuāls/-a. Orientācija uz rezultātu. Pašmotivēts/-a, entuziasma pilns/-a un ieinteresēts/-a mācīties un attīstīt personīgās prasmes/ zināšanas; Orientācija uz risinājumiem (nepieciešamības gadījumā spēj izpētīt un ieteikt drošas alternatīvas).

 • Experience in (security) incident response
 • Good communication skills, oral and written with the ability to communicate with end-users, technical teams and management
 • Knowledge of common technical and organizational information security controls
 • A broad conceptual understanding of IT systems, networks, application and cloud security
 • Familiarity with ITIL processes
 • Familiarity with at least one of the following security standards ISO27001/27002, NIST-CF, COBIT, PCI-DSS or similar (preferred)
 • Ability to communicate the business value of information/IT security to local users, managers and other stakeholders
 • Ability to follow-up both technical and organizational issues (compliance gaps, risk mitigations)
 • Strong character (being able to say no when needed)
 • You are proactive, curious and punctual. Result orientated. Self-motivated, enthusiastic and keen to learn and develop personal skills/knowledge. Solution oriented (being able to investigate and recommend on secure alternatives if needed)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • izaicinošu, aizraujošu un attīstošu amatu starptautiskā uzņēmumā ar izaugsmes ambīcijām;
 • augsti motivētus un kvalificētus kolēģus visā pasaulē;
 • būt daļai no atbalstošas kultūras, kur novērtē ieguldīto;
 • mēneša bruto atalgojumu no EUR 4500 līdz 5500;
 • iespēju strādāt hibrīda modelī pēc Jūsu izvēles (attālināti/birojā), ar veselīgu attieksmi pret elastīgiem darba modeļiem;
 • 3 papildu brīvdienas personīgām vajadzībām, respektējot privāto dzīvi;
 • veselības apdrošināšanu un apmaksātu garīgās veselības atbalstu (jau no pirmās dienas);
 • uzkodas un augļus birojā;
 • labsajūtas aktivitātes, pārsteigumus un dzimšanas dienas dāvanas (sportiskas aktivitātes ikdienā, sportiski izaicinājumi, mini konkursi ar balvām);
 • atbalstu pašmācībai (t.i., apmaksātas konferences, Udemy kursi).

 • A challenging, exciting and developing position in an international company with growth ambitions
 • Highly motivated and skilled co-workers globally
 • Being part of a supportive culture where effort counts
 • Monthly gross salary from EUR 4500 – 5500 gross
 • Hybrid working, location by your choice (remote/ in office), and a healthy attitude towards flexible working patterns
 • Respecting private life, providing 3 extra leave-days for personal needs
 • Health insurance and paid mental health support (from your first steps)
 • Snacks and fruits to boost your office day
 • Well-being activities, surprises, and birthday gifts (lunch stretching sessions, sporty challenges, mini competitions with prizes)
 • Supporting self-driven learning (i.e., paid conference fees, relevant Udemy courses)

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

If you are interested, we look forward to receiving your CV (in English) in the section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

If you are interested, we look forward to receiving your CV (in English) in the section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011