Angular Front-End programmētājs/-a

Angular Front-End Developer

(mid, senior)

(mid, senior)

WorkingDay Latvia klients – Intrum Global Technologies, starptautisks uzņēmums Rīgā , kurš darbojas kopš 2010.gada. Uzņēmums Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairāk nekā 260 IT jomas profesionāļus.

Uzņēmums aicina pievienoties Angular Front-End programmētāju savai IT komandai.

A client of WorkingDay Latvia – Intrum Global Technologies, located in Riga, is responsible for software development, implementation and support for the Intrum Group needs. The company was established in 2012 and currently employs more than 260 specialists.

Company invites Angular Front-End Developer to join their IT team.

Nepieciešamā pieredze:

Required experience:

 • vairāk nekā 3 gadu pamata pieredze Front-End vai kā Full-Stack programmētājam/-ai;
 • prasme darbā ar kādu vai vairākiem Front-End valodas ietvariem (HTML / CSS / SCSS / Angular);
 • prasme darbā ar kādu vai vairākām Back-End valodām (Java / Spring Boot);
 • praktiska Test-driven programmēšanas pieredze, spēja izveidot vienības testus, integrācijas un funkcionālos testus, kā arī rakstīt vienības testus, izmantojot kādu no ietvariem, piemēram, Junit, Karma, Jasmin;
 • pārzināt mikroservisu arhitektūras principus;
 • pārzināt Agile metodikas;
 • komunikācijas prasmes un angļu valodas prasmes gan mutvārdos, gan rakstiski.

 • More than 3 years of main experience with Front-End or as Full-Stack developer
 • Proficiency in one or more Front-End languages frameworks (HTML / CSS / SCSS / Angular)
 • Proficiency in one or more Back-End languages (Java/Spring Boot)
 • Hands-on Test Driven Development experience and ability to author Unit, Integration and Functional Tests and write Unit tests using some framework, e.g., Junit, Karma, Jasmin
 • Be familiar with microservices architecture principles
 • Good communication skills and knowledge of English both verbal and written

Jūsu uzdevumi būs:

Your main tasks:

 • veicināt informācijas sistēmu attīstību un uzturēšanu;
 • patstāvīgi rakstīt un pilnveidot sarežģītas programmas;
 • veicināt tehniskā dizaina projektu izstrādi;
 • dalīties pieredzē un labākajā praksē ar citiem programmētājiem;
 • projektēt integrācijas risinājumus sadarbībā ar produkta īpašnieku un arhitektu komandu;
 • izstrādāt ļoti uzticamus Back-End integrācijas pakalpojumus, izmantojot Java / Spring boot;
 • nodrošināt labu vienības / integrācijas testu pārklājumu;
 • cieša sadarbība ar speciālistiem testu automatizācijā un darbībās ar izvietošanu un uzraudzības risinājumos;
 • diagnosticēt un novērst sistēmas problēmas un incidentus;
 • aktīvi sadarbība ar citiem komandas locekļiem un ieinteresētajām personām.

 • Maintenance of legacy systems and extend them with new functionality
 • Analyse business requirements, propose, design, estimate and implement technical solutions
 • Develop high quality software – readable, maintainable & efficient. Communicate right test scenarios with test team
 • Assist with rollout and post production support
 • Create new opportunities or update existing one to accurately reflect changes
 • Work with business end users to determine requirements and propose approaches to address user’s needs
 • Solve problems to address development and production issues

Uzņēmums piedāvā:

Company offer:

 • ļoti stabilu darba vidi lielākajā Eiropas parādu piedziņas biznesa uzņēmumā, kas ir atzīts par neapstrīdamu tirgus līderi;
 • veselības apdrošināšanu (ieskaitot zobārstu, sportu utt.);
 • mēneša bruto algu no EUR 3000 līdz 4300;
 • iespēju periodiski strādāt no mājām;
 • komandas veidošanas pasākumus un sporta aktivitātes.

 • Very stable work environment within the biggest debt collection business in Europe, a company which is recognized as an undisputed market leader
 • Health insurance (incl. dentist, sports etc.)
 • Monthly gross salary from EUR 3000 to 4300
 • Possibility to occasionally work from home
 • Team building events and sport activities

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011