Finanšu kontrolieris/-e

Finance Controller

WorkingDay Latvia klients – Ingka Investments ir viena no trim Ingka Group biznesa virzieniem, līdzās IKEA Retail un Ingka Centres. Ingka Investments veic ieguldījumus, lai nodrošinātu stabilu finansiālo atdevi, pozitīvi ietekmētu IKEA Retail mazumtirdzniecības biznesu un dotu pienesumu Ingka Group ilgtspējas mērķu sasniegšanai.

Ingka Investments iegulda dažādos portfeļos – meža īpašumu apsaimniekošanā, jaunuzņēmumos, atjaunojamā enerģijā, finanšu tirgos, nekustamajos īpašumos un otreizējās pārstrādes projektos. Ingka Group, kurā apvienojas dažādu profesiju pārstāvji, vieno IKEA vīzija un kultūra, aizrautība ar savu darbu un mīlestība pret mūsu planētu.

Meži ir viens no Ingka Investments ieguldījumu portfeļiem. Ingka Investments pieder meža zemes Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, ASV, Jaunzēlandē, Rumānijā un Somijā. Šis portfelis koncentrējas uz atbildīgu mežu apsaimniekošanu, lai saglabātu un palielinātu mežu kvalitāti nākamajām paaudzēm. Ingka Investments ilgtspējīga meža apsaimniekošana ietver meža atjaunošanas projektus, kas veicina globālo CO2 emisiju piesaisti. Latvijā uzņēmums apsaimnieko aptuveni 100 000 ha meža platības.

Ingka Investments Latvija aicina komandā Finanšu kontrolieri.

A client of WorkingDay Latvia – Ingka Investments is one of the three business areas of Ingka Group, alongside IKEA Retail and Ingka Centres. Ingka Investments makes investments to ensure stable financial returns, positively impact the IKEA Retail business, and contribute to the achievement of Ingka Group’s sustainability goals.

Ingka Investments invests in various portfolios, including forest management, startups, renewable energy, financial markets, real estate, and recycling projects. Ingka Group, which brings together professionals from diverse fields, is united by IKEA’s vision and culture, passion for their work, and love for our planet.

Forests are one of Ingka Investments’ investment portfolios. Ingka Investments owns forest lands in Latvia, Lithuania, Estonia, the USA, New Zealand, Romania, and Finland. This portfolio focuses on responsible forest management to preserve and enhance forest quality for future generations. Ingka Investments’ sustainable forest management includes reforestation projects that contribute to global CO2 emission sequestration. In Latvia, the company manages approximately 100,000 hectares of forest land.

Ingka Investments Latvia is looking for a Financial Controller.

Prasības kandidātiem:

Requirements:

 • augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā;
 • iepriekšēja pieredze audita vai finanšu analītikas jomā;
 • zināšanas par grāmatvedības principiem un nodokļu piemērošanu;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes;
 • izcilas MS Excel zināšanas, labas PowerBI un PowerAutomate prasme un pieredze, citu datu apstrāde, analīze un vizualizācijas digitālo rīku zināšana un pāsmes;
 • prasme strādāt ar lielu datu apjomu, apkopošanu, strukturēšanu;
 • zināšanas par grāmatvedības principiem un nodokļu piemērošanu;
 • teicamas analītiskās un komunkācijas prasmes.

 • Higher education in finance, economics, or accounting
 • Previous experience in audit or financial analysis
 • Knowledge of accounting principles and tax application
 • Excellent Latvian and English language skills
 • Outstanding MS Excel knowledge, good PowerBI and PowerAutomate skills and experience, familiarity with other digital tools for data processing, analysis, and visualization
 • Ability to work with large volumes of data, compilation, and structuring
 • Knowledge of accounting principles and tax application
 • Excellent analytical and communication skills

Tavi galvenie uzdevumi būs:

Your main tasks will include:

 • nodrošināt savlaicīgu un precīzu uzņēmuma finanšu datu ievākšanu, apkopošanu, kontroli un aprēķinu sagatavošanu;
 • analizēt un interpretēt iegūtos datus, izmantojot mūsdienīgus digitālus rīkus, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus;
 • sagatavot dažādas finanšu atskaites, sniegt skaidrojumus par finanšu rādītājiem vadībai
 • sagatavot uzņēmuma budžetu un sekot līdzi tā izpildei;
 • nodrošināt finanšu prognozi, nodrošināt finanšu procesu uzraudzību un kontroli, identificēt finanšu  riskus, izstrādāt priekšlikumus potenciālo risku novēršanai;
 • sagatavot finanšu aprēķinu vadībai  biznesa lēmumu pieņemšanai;
 • piedalīties jaunu KPI projektu izstrādē un ieviešanā.

 • Ensuring timely and accurate collection, compilation, control, and preparation of company financial data
 • Analyzing and interpreting collected data using modern digital tools, drawing conclusions, and developing proposals
 • Preparing various financial reports and providing explanations of financial indicators to management
 • Preparing the company’s budget and monitoring its execution
 • Ensuring financial forecasting, financial process monitoring and control, identifying financial risks, and proposing measures to mitigate potential risks
 • Preparing financial calculations for management decision-making
 • Participating in the development and implementation of new KPI projects

Tu iegūsi:

You will gain:

 • aizraujošu un atbildīgu darbu uzņēmumā, kura darbības pamatā ir līdzsvars starp vides, sociālajiem un ekonomikas aspektiem;
 • lieliskus darba apstākļus starptautiskā vidē un darba ikdienu, raksturīgu Skandidāvu kultūrai;
 • saliedētu komandu un atbalstošu vadību;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • atalgojumu EUR 3200 – 3500 bruto, ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi un kompetences;
 • plašu darbinieku labumu klāstu;
 • iespēju strādāt gan attālināti, gan birojā Bukultos, Garkalnes pagastā.

 • Exciting and responsible work in a company whose operations are based on a balance between environmental, social, and economic aspects
 • Excellent working conditions in an international environment and Scandinavian work culture
 • A cohesive team and supportive management
 • Opportunities for professional development and growth
 • A salary of EUR 3200 – 3500 gross, considering your previous experience and competencies
 • A wide range of employee’s benefits
 • The possibility to work both remotely and in the office in Bukulti, Garkalne Parish

Ja redzi šo kā lielisku profesionālo iespēju, gaidīsim Tavu pieteikumu (vēlams, angļu valodā)!

If you see this as a great professional opportunity, we look forward to receiving your application (preferably in English)!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Guna Saliete
Tālrunis: +371 28617076
E-pasts: guna.saliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja redzi šo kā lielisku profesionālo iespēju, gaidīsim Tavu pieteikumu (vēlams, angļu valodā)!

If you see this as a great professional opportunity, we look forward to receiving your application (preferably in English)!

Papildu informāciju var sniegt Guna Saliete
Tālrunis: +371 28617076
E-pasts: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011