Vecākais/-ā IAM inženieris/-e

Senior IAM Engineer

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 8000 darbinieku.

If IT nodaļa izstrādā nākamās paaudzes apdrošināšanas sistēmas, darbojoties ar vairāk nekā 25 dažādiem in-house attīstības projektiem visā Baltijā un Skandināvijas valstīs, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, komandas darbu un nepārtrauktu zināšanu apmaiņu. Uzņēmums lepojas ar līdzšinējiem sasniegumiem un vēlas turpināt attīstīties. Tāpēc esi vajadzīgs Tu!

If P&C Insurance IT komanda meklē jaunu kolēģi – Vecāko IAM inženieri.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, which is the leading insurance company in the Nordic region. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in the Baltics, Sweden, Norway, Finland, and Denmark, employing about 8000 employees.

If IT Unit is developing next-generation insurance systems, working with more than 25 various in-house development projects across Baltics and Scandinavian countries, using the newest technologies, teamwork and continuous knowledge sharing. They are proud of their achievements so far, but they want to grow even more. That is why If needs you!

If P&C Insurance IT Unit is happy to welcome the new team member – Senior IAM Engineer.

Kā Vecākais/-ā IAM inženieris/-e TU:

As Senior IAM Engineer you will:

izstrādāsi, ieviesīsi un uzturēsi identitātes un piekļuves pārvaldības risinājumus. Tev būs galvenā loma IAM infrastruktūras veidošanā, ciešā sadarbībā ar dažādām komandām, nodrošinot, ka esošie risinājumi atbilst uzņēmuma biznesa vajadzībām. Tu arī būsi eksperta/-es lomā, lai sniegtu citiem padomu, nodrošinot, ka atbilstam prasībām, tā paaugstinot uzņēmuma pakalpojumu drošību visā pasaulē.

Design, implement, and maintain identity and access management solutions. You’ll play a key role in building our IAM infrastructure, working closely with different teams to make sure our solutions fit our business needs. You’ll also be the expert everyone turns to for advice, making sure we’re compliant and boosting our security across the board.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • uzlabosi esošos un izveidosi jaunus IAM risinājumus;
 • uzlabosi izstrādātāju dokumentāciju, izveidojot kodu piemērus un demo applikācijas;
 • nodrošināsi, lai mums ir piemēroti procesi un instrumenti, lai sasniegtu un uzturētu augstu pieejamību;
 • nodrošināsi, ka mums ir labākā drošības prakse un procesi IAM pakalpojuma darbībai;
 • sniegsi palīdzību jaunām biznesa iniciatīvām izvēlēties pareizos IAM integrācijas modeļus un praksi;
 • nodrošināsi tehnisku vadību un sniegsi norādījumus mazāk pieredzējušiem inženieriem;
 • piedalīsies komandas Agile plānošanas procesā;
 • piedalīsies komandas kvalitātes nodrošināšanas procesā;
 • proaktīvi attīstīsi zināšanas IAM jomā.

 • Improve existing and build new IAM solutions
 • Improve developer documentation, build code examples and demo apps
 • Ensure we have the right processes and tooling to achieve and maintain high availability
 • Ensure we have the best security practices and processes in place for IAM service operation
 • Help new business initiatives choose the correct IAM integration patterns and practices
 • Provide technical leadership and guidance for less experienced engineers
 • Participate in team Agile planning process
 • Participate in the team QA process
 • Proactively develop knowledge and expertise in the IAM field

Nepieciešamās prasmes:

Must have:

 • teicamas programmēšanas prasmes ar C# vai Java (vismaz 5 gadi) un HTML/CSS/JS;
 • pārzināt OpenId Connect/OAuth 2.0/SCIM protokolus;
 • teicamas angļu valodas komunikācijas un prezentācijas prasmes, tostarp problēmu izsekošana un dokumentēšana;
 • izpratne par direktorijas pakalpojumiem;
 • izpratne par piekļuves kontroli, kas balstīta uz lomu un/vai atribūtiem;
 • pieredze darbā ar mākoņa resursiem – konteineriem, IaC, vārtejām utt.;
 • motivācija apgūt visus tehniskos aspektus labākajai IAM praksei un standartiem;
 • proaktīvs/-a un ar pārliecību par augstu kvalitātes nozīmi, nevis kvantitāti.

 • Excellent programming skills with C# or Java (at least 5 years) and HTML/CSS
 • Protocols OpenID Connect/OAuth 2.1/SCIM
 • Excellent English communication and presentation skills, including issue tracking and documentation
 • Understanding of directory services
 • Understanding of role-based and/or attribute-based access control
 • Experience working with cloud resources – containers, IaC, gateways etc.
 • Motivation to learn all technical aspects of best IAM practices and standards
 • You are proactive and with mindset of high quality over quantity

Vēlams, ka Tev ir / If var arī palīdzēt Tev attīstīt:

Nice to have / We can also help you to develop:

 • Agile attīstības pieredze;
 • Azure Cloud un Azure DevOps pieredze;
 • pieredze darbā ar PostgreSQL;
 • pieredze darbā ar Terraform;
 • Docker/Kubernetes zināšanas;
 • React zināšanas Front-End darbam.

 • Agile development experience
 • Azure Cloud and Azure DevOps experience
 • Experience with PostgreSQL.
 • Experience with Terraform
 • Docker/Kubernetes knowledge
 • React knowledge for frontend work

Izmantotās tehnoloģijas:

Tech Stack:

C#, Azure Cloud, Azure DevOps, AKS, PostgreSQL, Splunk, Application Insights, Terraform.

C#, Azure Cloud, Azure DevOps, AKS, PostgreSQL, Splunk, Application Insights, Terraform

If Tev apsola:

If promise to you:

 • mēneša alga: EUR 4800 – 6500 bruto, atkarībā no Tavas kvalifikācijas;
 • dažādas finansiālas priekšrocības: gada prēmijas, atlaides mūsu produktiem Tev un Tavai ģimenei, dāvanas u.c.;
 • darba vieta: Rīga (hibrīda darba modelis);
 • izaicinoši un aizraujoši projekti ar autonomiju plānot savus uzdevumus;
 • personīgās attīstības un apmācības iespējas;
 • izteikta uzņēmuma kultūra: uzņēmuma pasākumi, interesanti lektori un citas iedvesmojošas iniciatīvas;
 • rūpes par veselību: veselības apdrošināšana, augļi birojā;
 • papildus brīvdienas;
 • kompensācija ergonimiskam mājas birojam;
 • uzziniet vairāk par priekšrocībām mūsu darbiniekiem benefits for our employees.

 • Monthly salary: EUR 4800 – 6500 gross depending on your qualifications
 • Various financial benefits: annual bonus, discounts on our products for you and your family, gifts, etc.
 • Job location: Riga (hybrid working model)
 • Challenging and exciting projects with autonomy to plan own tasks
 • Personal development and training opportunities
 • Strong company culture: company events, interesting speakers, and other inspiring initiatives
 • Care for your health: health insurance, fruits in the office
 • Extra vacation days
 • Compensation for an ergonomic home office
 • Read more about benefits for our employees

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Skrule
Tālrunis: +371 29221312
E-pasts: baiba.skrule@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Skrule
Tālrunis: +371 29221312
E-pasts: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Skrule
Phone: +371 29221312
E-mail: baiba.skrule@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011