IT kvalitātes nodrošināšanas koučs

IT QA Coach

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku.

IF IT nodaļa izstrādā nākamās paaudzes apdrošināšanas sistēmas, darbojoties ar vairāk nekā 25 dažādiem in-house attīstības projektiem visā Baltijā un Skandināvijas valstīs, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, komandas darbu un nepārtrauktu zināšanu apmaiņu. Uzņēmums lepojas ar līdzšinējiem sasniegumiem un vēlas turpināt attīstīties. Tāpēc esi vajadzīgs Tu!

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is the leading insurance company in the Nordic region. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees.

IF’s IT Unit is developing next generation insurance systems, working with more than 25 various in-house development projects across Baltics and Scandinavian countries, using newest technologies, teamwork and continuous knowledge sharing. They are proud of their achievements so far, but they want to grow even more. That is why they need you!

Amata mērķis:

Job purpose:

Tiek meklēts pieredzējis QA (kvalitātes nodrošināšanas) koučs QCoE centram (Quality Center of Excellence), kurš gatavs aktīvi iesaistīties dažādu ar kvalitāti saistīto IT procesu uzlabošanu visā IT organizācijā.

Kā IT kvalitātes nodrošināšanas koučam Jums būs iespēja strādāt ar visām lielākajām uzņēmuma biznesa jomām un IT komandām Ziemeļvalstīs un Baltijā. Jūs būsiet atbildīgs par prioritarizētu uzlabojumu ieviešanu, procesu pielāgošanu un veicināt komandu iesaisti un iniciatīvas, piemēram, testa datu stratēģiju, testa vidi, end-to-end testēšanu. Uzturēt un attīstīt QA gatavo matricu, atvieglojot tā novērtēšanu visā organizācijā un palīdzot komandām uzlabot QA līdz vēlamajam līmenim.

Papildus uzmanības jomas ietver esošo QA zināšanu bāzes (labākās prakses, rīku, ietvaru u.tml., kas tiek izmantotas dažādās sadaļās organizācijā) uzkrāšanu un dokumentēšanu, tāpat citu svarīgu QA problēmu samazināšanu un E2E procesa koordinēšanu starp komandām / starp domēniem, kad nepieciešams. Lai to panāktu, Jums būs cieši jāsadarbojas ar IT piegādes organizāciju, lai identificētu problēmas un izstrādātu atbilstošu rīcības plānu, palīdzētu to īstenot un nepārtraukti sekotu līdzi uzlabojumiem. Tas arī ietvers sadarbību ar QA procesa vadītāju un citiem IT departamentiem, lai saskaņotu nepieciešamās darbības un tās prioritizētu.

IF is searching for experienced QA Coach within QCoE (Quality Center of Excellence) who is willing to take active role in improving and aligning different QA related processes across our IT organization.

As a IT QA Coach, you will have an opportunity to work with all major business areas and IT teams in Nordics and Baltics. You will be responsible for implantation of prioritized improvements, process alignments and facilitate cross-teams initiatives, such as test data strategy, test environments, end-to-end testing. Maintain and develop QA maturity matrix to facilitate maturity assessment across the organization and assist teams in improving their QA maturity to desired level.

Additional focus areas include accumulation and documentation of existing QA knowledge base (best practices, tools, frameworks, etc. used in different parts of the organization), facilitation towards mitigation of other important cross-team/cross-domain QA challenges and E2E process coordination when needed. To achieve that you would need to have close collaboration with IT delivery organization to identify challenges and set appropriate action plan, help the implementation of it and continuously follow-up for improvements. It would also require coordination with Software quality process manager and other IT stakeholders to align and prioritize necessary actions.

Prasības:

Requirements:

Lai būtu veiksmīgs šajā lomā, Jums būtu jābūt:

 • vairāku gadu pieredzei lielos biznesa programmatūras izstrādes projektos;
 • vairāku gadu pieredzei testēšanas procesu vadības lomā, izstrādājot testa stratēģijas, plānus un testa procedūras;
 • ievērojamām zināšanām par kvalitātes nodrošināšanas metodoloģiju un standartiem;
 • spēcīgām QA prasmēm gan funkcionālas, gan nefunkcionālas, manuālas un automatizētas, ideālā gadījumā nepārtrauktas piegādes vidē;
 • izpratnei par programmatūras QA nozares standartiem, tendencēm un virzību nākotnē;
 • uz uzlabojumiem orientētai domāšanai, ar spēju ieinteresēt citus organizācijas līmeņus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • pašorganizētai un pašmotivētai personībai;
 • ar vēlmi strādāt komandā un uz risinājumiem orientētai domāšanai;
 • teicamām komunikācijas prasmēm angļu valodā gan mutiski, gan rakstiski (dažādos līmeņos);
 • iepriekšēja pieredze apdrošināšanas nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību.

To be successful in the role you must have:

 • Several years of experience in large scale business software development projects
 • Several years of experience in test management role with good track record in development of test strategies, plans and test procedures
 • Thorough knowledge of methodologies of quality assurance and standards
 • Strong QA skills, both functional and non-functional, manual and automation, ideally in a continuous delivery environment
 • Understanding about software QA industry standards, tendencies and future direction
 • Improvement oriented mindset with ability to ‘sell’ necessary improvements on all organization levels if needed
 • Self-organized and self-motivated personality
 • Teamwork and solution-oriented mindset
 • Excellent communication skills in English, both verbal and written (Intermediate/Upper Intermediate)
 • Previous experience in insurance industry would be regarded as a bonus

IF Jums apsola:

IF promise to you:

 • nozīmīgu darbu, kas ietekmēs visu IF organizāciju;
 • iespēju pašam organizēt savu dienas kārtību;
 • ciešu sadarbība ar visām biznesa jomām un IT vienībām;
 • uzņēmuma kultūru, kas atbalsta Jūsu profesionālo izaugsmi;
 • apmācību iespējas, dalība konferencēs, tikšanās, iesaiste profesionālās tehnoloģiju kopienā, izveidotā IF apmācību un zināšanu apmaiņas praksē;
 • labu darba un privātās dzīves līdzsvaru;
 • mēnešalgu EUR 2750 – 4300 EUR bruto apmērā un konkurētspējīgu bonusu paketi.

 • Meaningful job that will have an impact on whole of IF organization
 • Self-organized daily agenda
 • Exposure to and close collaboration with all Business Areas and IT Units
 • Company culture that supports professional development
 • Established training and knowledge sharing practices by means of trainings, conferences, internal meetups, professional tech communities
 • Good work-life balance
 • Monthly gross salary EUR 2750 – 4300 and competitive benefit package

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011