IAM sistēmu inženieris/-e

IAM System Engineer

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Ziemeļvalstu vadošā apdrošināšanas kompānija. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 8000 darbinieku.

If IT nodaļa izstrādā nākamās paaudzes apdrošināšanas sistēmas, darbojoties ar vairāk nekā 25 dažādiem in-house attīstības projektiem visā Baltijā un Skandināvijas valstīs, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, komandas darbu un nepārtrauktu zināšanu apmaiņu. If lepojas ar līdzšinējiem sasniegumiem un vēlas turpināt attīstīties. Tāpēc esi vajadzīgs Tu!

If P&C Insurance meklē jaunu kolēģi amatā IAM sistēmu inženiera/-es amatā.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, which is the leading insurance company in the Nordic region. If offers a full range of risk insurance services to both individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 8000 employees.

If’s IT Unit is developing next-generation insurance systems, working with more than 25 various in-house development projects across Baltics and Scandinavian countries, using the newest technologies, teamwork and continuous knowledge sharing. If is proud of their achievements so far, but they want to grow even more. That is why If needs you!

If P&C Insurance IT Unit is happy to welcome the new team member as IAM System Engineer.

Esi If darbinieku digitālās identitātes sargs!

Be the Guardian of If's Employees Digital Identity!

Vai Tevi aizrauj identitāšu pārvaldība un vēlies pieņemt izaicinājumu, nodrošinot elastīgumu un drošību identitātes pārvaldības un administrēšanas (IGA) risinājumam? Ja jā, tad If ir aizraujoša iespēja. Uzņēmums meklē identitātes un piekļuves pārvaldības sistēmas inženieri, kurš būs If IGA risinājuma stūrakmens, nodrošinot tā stabilitāti, reaģētspēju un pastāvīgu pieejamību.

Are you passionate about managing identities and eager to take on the challenge of ensuring the resilience and security of an identity governance and administration (IGA) solution? If so, If has an exciting opportunity for you. They are looking for an Identity and Access Management System Engineer who will be the cornerstone of If’s IGA solution, ensuring its robustness, responsiveness, and constant availability.

Par šo amatu:

About the role:

Pie If Tev būs iespēja pievienoties komandai, kurā strādā entuziastiski cilvēki, kas ir uzticīgi savam darbam, ieguldot tajā savu sirdi. Uzņēmuma kultūra ir atvērta un balstīta uz uzticību, viņi uzdrīkstas izteikt savu viedokli, darot to ar lielu cieņu un atzinību. Tā kā If strādā ar tehnoloģijām un cilvēkiem, ir izteikta vēlme apgūt ko jaunu un patiesa interese par dažādiem viedokļiem un pieejām. Uzņēmumā ir autonomi un motivēti cilvēki ar lielisku humora izjūtu, kā arī ar gatavību palīdzēt viens otram un priecāties par panākumiem. Ja esi zinātkāra personība, kas vēlas apgūt sarežģītas koncepcijas, strādāt kopā ar prasmīgiem kolēģiem un plānot, un īstenot mērķus, lai uzņēmuma izcilās darbības sasniegtu vēl augstākas robežas, tad Tu esi IAM sistēmu inženieris/-e, kuru meklē If! Tava vēlme nepārtraukti mācīties un pielietot savas zināšanas jomā, kas pastāvīgi aug, padara Tev par ideālu kandidātu.

If is looking for a strong developer competence who has equally strong expert competence within a security area.  As an IAM System Engineer, you will have the opportunity to be a key person by cooperating with If Group IT Security and different IAM (Identity and Access Management) teams, to conduct security architecture and code reviews with development teams to ensure that appropriate security controls are implemented. Your focus area will exclude developing code yourself, and still provide implementation recommendations to other developers.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

Šajā DevOps lomā Tu komunicēsi ar iesaistītajām pusēm, lai izprastu to vajadzības, apkopotu atsauksmes un risinātu problēmas saistībā ar identitātes pārvaldību un administrēšanu, sadarbosies ar IT komandām, lai integrētu IGA risinājumu esošajās sistēmās, procesos un piekļuves tiesībās dažādām biznesa sistēmām, nodrošinot netraucētu darbību. Tu izstrādāsi automatizācijas risinājumus, lai racionalizētu identitātes dzīves cikla pārvaldības procesus un uzlabotu efektivitāti, un īstenosi identitātes konfliktu risināšanas un novēršanas procesus, nodrošinot uzņēmuma identitātes direktorijas atbilstību GDPR.

In this DevOps role, you will maintain open communication channels with stakeholders to understand their needs, gather feedback, and address concerns related to identity governance and administration, collaborate with IT teams to integrate the IGA solution with existing systems, processes and access rights to various business systems, ensuring seamless operation. You will develop automation solutions to streamline identity lifecycle management processes and improve efficiency and implement processes for identity conflict resolution and clean-up, ensuring the company’s identity directory remains GDPR compliant.

Ko If sagaida no Tevis?

What do If expect from you?

 • pieredzi .NET izstrādē (C#, PowerShell, VB.Net);
 • zināšanas par identitātes un piekļuves pārvaldību (IAM) – identitātes pārvaldību un administrēšanu (IGA);
 • pieredzi  darbā ar OneIdentity produktiem/instrumentiem vai līdzīgiem, MS SQL, Source control (Git), REST;
 • angļu valodas zināšanas;
 • degsmi strādāt ar identitātes un piekļuves pārvaldības iniciatīvām elastīgā starptautiskā vidē;
 • personību, kas orientēta uz palīdzības sniegšanu citiem, un dabisku interesi par personīgo izaugsmi.

 • Experience in .NET development (C#, PowerShell, VB.Net)
 • Knowledge about Identity and Access Management (IAM) – Identity Governance and Administration (IGA)
 • Experience with OneIdentity products/tools or similar, MS SQL, Source control (Git), REST
 • English proficiency
 • Passion for working with identity and access management initiatives in an agile international environment
 • Personality oriented towards helping others and natural interest in personal growth

If Tev apsola:

If's promise to you:

 • mēneša algu EUR 2800 – 5500 bruto, atkarībā no Tavas kvalifikācijas;
 • dažādas finansiālas priekšrocības: gada prēmijas, atlaides If produktiem Tev un Tavai ģimenei, dāvanas u.c.;
 • darba vietu: Rīga (hibrīda darba modelis);
 • izaicinošus un aizraujošus projektus ar autonomiju plānot savus uzdevumus;
 • personīgas attīstības un apmācību iespējas;
 • izteiktu uzņēmuma kultūru: uzņēmuma pasākumus, interesantus lektorus un citas iedvesmojošas iniciatīvas;
 • rūpes par veselību: veselības apdrošināšana, augļi birojā;
 • papildus brīvdienas;
 • kompensāciju ergonomiskam mājas birojam;
 • uzzini vairāk par priekšrocībām If darbiniekiem: https://ifpc.teamtailor.com/pages/our-promise-to-you.

 • Monthly salary EUR 2800 – 5500 gross depending on your qualifications
 • Various financial benefits: annual bonus, discounts on If’s products for you and your family, gifts, etc.
 • Job location: Riga (hybrid working model)
 • Challenging and exciting projects with autonomy to plan own tasks
 • Personal development and training opportunities
 • Strong company culture: company events, interesting speakers, and other inspiring initiatives
 • Care for your health: health insurance, fruits in the office
 • Extra days-off
 • Compensation for an ergonomic home office
 • Read more about If employees’ benefits: https://ifpc.teamtailor.com/pages/our-promise-to-you

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011