IT digitālo risinājumu vadītājs/-a Baltijā

Head of IT Baltic Digital Services

WorkingDay Latvia klients – If Apdrošināšana – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If aicina pievienoties savai komandai IT digitālo risinājumu vadītājs/-a Baltijā.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified of insurance solutions for private and corporate clients.

If invites Head of IT Baltic Digital Services to join their team.

Amata pienākumi:

Responsibilities in the role:

 • tehniski būt atbildīgam par piegādes ceļveža (Delivery roadmap) izpildi un veicināt biznesa lēmumu pieņemšanu un prioritāšu noteikšanu, lai nodrošinātu veiksmīgu piegādi;
 • atbildēt par visu komandu piegādes (Delivery) ietvaros, tās resursu un izmaksu plānošanu, budžeta plānošanu un faktisko izmaksu kontroli;
 • aktīva komunikācija ar biznesa un tehniskajiem sponsoriem, un ieinteresētajām pusēm, lai identificētu, novērtētu, noteiktu prioritātes aktuālajiem jautājumiem;
 • sekot līdzi aktualizētajiem jautājumiem un nodrošināt to kontroli.
 • veicināt kompetenču attīstības aktivitātes un IT kopienas veidošanu organizācijā;
 • piedalīties IT pakalpojumu vadības procesos, projektos un papildus uzdevumu izpildē.

 • Take ownership of the Delivery roadmap execution from Technical perspective and contribute to Business decision making and prioritization to ensure successful delivery
 • Take end-to-end ownership of teams, resource and cost planning, budgeting and actual cost control within the Delivery
 • Strong communication with Business and Technical sponsors and stakeholders to identify, evaluate, prioritize and escalate topics raised from Business Development and Technical platform roadmap execution progress
 • Keeping track of escalated topics and ensuring that sufficient control is implemented for each escalated topic
 • Facilitate activities in Competence development and IT community building within organization
 • Participation in IT service management processes, projects and additional tasks

Kā persona Jūs:

As a person you:

 • esat ar vismaz 5 gadu pieredzi darbā ar lielu starptautisku biznesu programmatūras izstrādes projektiem;
 • spējat parādīt izpratni par lietotāju centrētu (user-centered) dizainu, tehnoloģijām un datu perspektīvām;
 • izprotat digitālā konteksta dažādību un sarežģītību, kā arī varat izstrādāt pakalpojumus, lai sasniegtu nepieciešamos rezultātus;
 • esat ar zināšanām par plašāku digitālo ekonomiku un tehnoloģiju sasniegumiem;
 • esat guvis/-usi pieredzi kā izcils/-a komandas vadītājs/-a un spējat efektīvi strādāt ar komandu un partneriem;
 • esat ar izcilām angļu valodas komunikācijas prasmēm – gan mutiski, gan rakstiski;
 • labi izprotat Agile un DevOps praksi un principus;
 • esat spējīgs/-a būt organizēts/-a, noteikt prioritātes, argumentēt savu viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • iepriekšēja pieredze fintech nozarē tiktu uzskatīta par priekšrocību.

 • Have 5+ years’ experience in large scale business software development projects
 • Can demonstrate an understanding of user-centered design, technology and data perspectives
 • Understand the variety and complexities of digital contexts and can design services to meet them
 • Have knowledge of the wider digital economy and advances in technology
 • Have a track record of being an excellent team leader and ability to work efficiently with stakeholders
 • Have strong communication skills in English, both verbal and written
 • Have a good understanding of Agile and DevOps practices and principles
 • Have an ability to be organized, set priorities, argue your point of view, make decisions and take responsibility.
 • Having previous experience in fintech industry would be regarded as a bonus

If solījumi Jums:

If promise to you:

 • Mēs piedāvājam Jums jēgpilnu darbu, kas ietekmē If organizāciju;
 • iespēja patstāvīgi organizēt savu dienas kārtību;
 • cieša sadarbība un iedarbība uz visām biznesa jomām un IT vienībām;
 • iespējami daudz brīvības, ieskaitot atbildību, ko tā sevī ietver;
 • uzņēmuma kultūra, kas atbalsta profesionālo attīstību;
 • iedibināta apmācību un zināšanu apmaiņas prakse;
 • darba un privātās dzīves līdzsvars;
 • mēneša atalgojums EUR 3800 – 4500 bruto apmērā (balstoties uz Jūsu pieredzi un kvalifikāciju) un citi papildus bonusi.

 • We offer you meaningful job that will have an impact on If organization
 • Self-organized daily agenda
 • Exposure to and close collaboration with all Business Areas and IT Units
 • As much freedom as possible – including the accountability that comes with it
 • Company culture that supports professional development
 • Established training and knowledge sharing practices
 • Work-life balance
 • Monthly salary EUR 3800 – 4500 gross, depending of your experience and qualification, and competitive benefit package

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011