Front-End izstrādātājs/-a

Front-End Developer

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku.

IF IT nodaļa izstrādā nākamās paaudzes apdrošināšanas sistēmas, darbojoties ar vairāk nekā 25 dažādiem in-house attīstības projektiem visā Baltijā un Skandināvijas valstīs, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, komandas darbu un nepārtrauktu zināšanu apmaiņu. Uzņēmums lepojas ar līdzšinējiem sasniegumiem un vēlas turpināt attīstīties. Tāpēc esi vajadzīgs Tu!

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is the leading insurance company in the Nordic region. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees.

IF’ s IT Unit is developing next generation insurance systems, working with more than 25 various in-house development projects across Baltics and Scandinavian countries, using newest technologies, teamwork and continuous knowledge sharing. They are proud of their achievements so far, but they want to grow even more. That is why IF need you!

Kā front-end izstrādātājam Jums būs ietekme uz risinājumiem, kas nodrošina efektīvu klientu pieredzi. Jūs būsiet atbildīgs par inovatīvu digitālo produktu izstrādi, kurus izmantos tūkstošiem klientu Baltijas un Ziemeļvalstīs. Uzņēmumam patīk strādāt starptautiskās un savstarpēji funkcionējošās komandās, tādēļ ceram, ka tas saskan arī ar Jūsu nostāju.

At If P&C Insurance, they are on a journey to make insurance delightful. As a front-end developer, you will have an impact on solutions that deliver effective customer experiences. You’d be responsible for the development of innovative digital products. The products that will be used by thousands of customers in Baltic and Nordic countries. IF love to work in international and cross-functional teams. And IF hope you do as well.

Ja Jūs esat:

You are:

 • komandas spēlētājs/-a, kam ir augsta pašmotivācija un spēja darboties, sniedzot atgriezenisko saiti, veidojot dizainu ātri mainīgā organizācijā;
 • esat izcils/-a komunikators/-e (arī angļu valodā) un persona, kas sniedz atbalstu un esat aizrautīgs/-a, nodrošinot vislabāko iespējamo rezultātu.

 • A team player with a high degree of self-motivation and the ability to work on feedback and iterate designs in a fast-moving organization
 • An excellent communicator (in English as well) and supportive person, passionate to deliver the best possible outcome

Jūsu galvenie pienākumi būs:

Your main responsibilities:

 • cieši sadarboties ar UX ekspertiem, UI dizaineriem un izstrādātājiem;
 • piegādāt front-end risinājumus gan lietotāju pētījumiem, gan produkcijā;
 • nodrošināt pastāvīgu un pieejamu vizuālo balsi (visual voice) If digitālajā ekosistēmā;
 • darboties ar If globālo dizaina sistēmu un sniegt tajā savu ieguldījumu;
 • piedalīties lietotāju testos un mācīties no lietotāju pieredzē gūtajām atziņām.

 • Work closely with UX experts, UI designers and developers
 • Iteratively deliver front-end solutions. For both user studies and production
 • Ensure consistent and accessible visual voice in If’s digital ecosystem
 • Work with and contribute for If global Design system
 • Participate in user tests and learn from user insights.

IF sagaida:

What IF expect:

 • ievērojamu pieredzi darbā ar React, Material UI;
 • praktiskas zināšanas par mūsdienu pārlūkprogrammu iezīmēšanu (markup) un veidošanu (styling) (HTML5 +, CSS3 +);
 • labas zināšanas par mūsdienu JavaScript (ES6 +);
 • praktiskas zināšanas par izveidotiem ietvariem un bibliotēkām;
 • pieredzi testēšanā (unit testing) un tīmekļa veiktspējas optimizācijā;
 • pieredzi darbā ar Git versiju kontroli, RESTful pakalpojumiem un API;
 • pieredzi Agile vidē;
 • uzmanību uz detaļām, t.sk. attiecībā uz koda struktūru un kvalitāti;
 • zināšanas / pieredzi par .NET tehnoloģiju, kā arī pieredze darbā ar dizaina sistēmu tiks uzskatītas par priekšrocību.

 • Strong experience with React, Material UI
 • Working knowledge of modern cross-browser markup and styling (HTML5+, CSS3+)
 • Solid grasp of modern JavaScript (ES6+)
 • Working knowledge with established frameworks and libraries
 • Experience with unit testing and Web performance optimization
 • Experience with Git version control, RESTful services and APIs
 • Experience working within agile environments
 • Attention to detail, including code structure and quality
 • Knowledge/experience in .NET technology as well as experience working with Design system will be considered as advantage

IF Jums apsola:

IF promise to you:

Starptautisku, modernu un dinamisku darba vidi, vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā, veikt izaicinošus un aizraujošus uzdevumus, personīgas izaugsmes un apmācību iespējas If grupas IT nodaļā, labu motivācijas sistēmu un uzņēmuma kopējās priekšrocības, mēnešalgu EUR 2000 – 3600 bruto apmērā, profesionālu un draudzīgu komandu.

International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region, challenging and exciting tasks to carry out, personal development and training opportunities within If Group based IT unit, good motivation package, monthly gross salary EUR 2000 – 3600, common company benefits, professional and friendly team.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011