Azure Cloud inženieris/-e

Azure Cloud Engineer

WorkingDay Latvia klients – If Apdrošināšana – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If IT departaments ir priecīgs aicināt savā komandā Azure Cloud inženieri.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified of insurance solutions for private and corporate clients.

If IT Unit is happy to welcome the new team member – Azure Cloud Engineer.

Vai Jūsu aizraušanās IT jomā ir saistīta ar autorizāciju?

Are you passionate about authorization?

Tad mēs meklējam Tevi. Jūsu atbildībā būs, uz atribūtiem balstīta, autorizācijas risinājuma izveide un uzturēšana. Jums būs jānodrošina, lai autorizācijas sistēma būtu izturīga, spētu ātri reaģēt, un vienmēr pieejama un droša. Jums arī būs jāveic tās integrācija citās sistēmās, lai izgūtu autorizācijas atribūtus un palīdzētu citām biznesa vienībām atbilstoši integrēt un izmantot autorizācijas rīkus.

Then we are looking for you. You will be responsible for set up and maintenance of attribute-based authorization solution. Making sure that the authorization system is resilient, fast to respond, always available and secure. You will also build and set-up integrations towards other systems to retrieve authorization attributes and help different business focused project teams integrate and use authorization policies correctly.

Amata pienākumi:

Responsibilities in the role:

 • konfigurēt un uzturēt autorizācijas sistēmas komponentes Azure Cloud;
 • veidot integrācijas, lai iegūtu papildus autorizācijas datus;
 • novērst programmatūras un aparatūras problēmas veicot diagnostiku, dokumentēt problēmas un risinājumus, noteikt prioritātes un novērtēt problēmu ietekmi;
 • nodrošināt projektam pietiekamu atbalstu un izveidot vadlīnijas, kas nodrošinātu korektu autorizācijas politiku integrēšanu un pielietošanu;
 • uzturēt programmētāja dokumentāciju, koda piemērus un demo aplikācijas;
 • izstrādāt pārraudzības un brīdinājumu sistēmu kļūdu paziņojumiem;
 • būt atbildīgajam par autorizācijas politikas un datubāzes darbību;
 • nodrošināt vai automatizēt regulārās dublēšanas darbības, kā arī ieviest atbilstošus procesus datu aizsardzībai, ārkārtas atkopšanas procedūrām un kļūmju situācijām.

 • Configure and maintain authorization system components in Azure Cloud
 • Build integrations to retrieve authorization attributes
 • Troubleshoot hardware and software errors by running diagnostics, documenting problems and resolutions, prioritizing problems, and assessing impact of issues
 • Support projects and create guidelines to correctly integrate and use authorization policies
 • Create developer documentation, code examples and demo apps
 • Set up monitoring and alerting for any failures
 • Be responsible for authorization policy and database performance
 • Perform or automate regular backup operations and implement appropriate processes for data protection, disaster recovery, and failover procedures

Prasības:

Requirements:

 • izcila pieredze darbā ar mākoņpakalpojumiem un mākoņrisinājumiem – Docker/Kubernetes konteineriem, drošības grupām, vārtejām, failu uzglabāšanu, SQL datubāzēm u.tml. Vēlama pieredze ar Azure Cloud;
 • interese par ABAC vai PBAC autorizācijas principiem;
 • izcilas angļu valodas zināšanas mutvārdos un raktos, kā arī prezentācijas spējas, zināšanas kā veidot dokumentāciju un pieredze problēmu izsekošanā;
 • interese par sevis pilnveidošanu un kļūšanu par ekspertu darbā ar XACML protokolu/ Axiomatics;
 • pieredze skriptēšanā (.NET un Java).

 • Excellent experience working with cloud resources – Docker/Kubernetes containers, security groups, gateways, file storage, SQL databases etc. Preferably experience on Azure Cloud
 • Interest in ABAC or PBAC authorization principles
 • Excellent English communication and presentation skills, including issue tracking and documentation
 • Interest in learning and becoming an expert with XACML protocol / Axiomatics
 • Knowledge in scripting (.NET and Java)

If solījumi Jums:

If promise to you:

 • starptautiska, moderna un dinamiska darba vide, vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā;
 • veikt izaicinošus un aizraujošus uzdevumus;
 • personīgas izaugsmes un apmācību iespējas If grupas IT nodaļā;
 • labu motivācijas sistēmu un uzņēmuma kopējās priekšrocības;
 • mēnešalgu EUR 3500 – 4600 bruto;
 • profesionālu un draudzīgu komandu.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region
 • Challenging and exciting tasks to carry out
 • Personal development and training opportunities within If Group based IT unit
 • Good motivation package and common company benefits
 • Monthly gross salary EUR 3500 – 4600
 • Professional and friendly team

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011