Kvalitātes nodrošināšanas speciālists/-e

Quality Assurance Specialist

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If IT nodaļa aicina pievienoties jaunu komandas biedru – Kvalitātes nodrošināšanas speciālistu.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified insurance solutions for private and corporate clients.

If IT unit is happy to welcome a new team member – Quality Assurance Specialist.

Jūsu galvenie uzdevumi:

Your main tasks:

 • nodrošināt programmatūras piegādei nepieciešamo kvalitātes līmeni;
 • noteikt sistēmas (-u) testa apjomu;
 • sniegt nepieciešamo testu apjomu aplēses;
 • veikt testa plānošanu katrai iterācijai;
 • veikt testa dizainu pietiekamā apjomā un uzturēt to;
 • veikt manuālu testēšanu un kļūdu izsekošanu;
 • veikt ietekmes analīzi izmaiņu gadījumā;
 • būt ciešā un aktīvā komunikācijā ar biznesa lietotājiem;
 • veikt prasību analīzi un testēšanu;
 • cieši sadarboties ar izstrādes komandu;
 • uzņemties atbildību par testa procesu konkrētā apgabalā, kontrolēt testa vērienu un testēt rezultātus;
 • analizēt automatizēto regresijas testu rezultātus;
 • piedalīties testēšanas automatizācijas sfērā un ieteikt izmaiņas;
 • koordinēt biznesa lietotājus relīzes testēšanas procesā;
 • nepārtraukti mudināt komandu uzlabot rezultātu kvalitāti;
 • nodrošināt apmācības biznesa auditorijai (ar rīkiem vai procesiem saistītās).

 • Ensure the necessary quality level for software deliveries
 • Identify test scope for the system(s)
 • Provide estimates of test efforts needed
 • Perform test planning for each iteration
 • Perform test design in a sufficient amount and maintain it
 • Perform continuous manual testing and bug tracking
 • Perform continuous impact analysis in case of changes
 • To be in tight and active communication with business users
 • Perform requirements analysis and testing
 • To have tight communication with the development team
 • To own test process in the area, control test scope, and test deliverables
 • Analyze the results of automated regression tests
 • Participate in building-up test automation scope and suggest on changes
 • Coordinate business users during the Release testing process
 • Continuously encourage the team to improve the quality of deliverables
 • Provide training to the business audience (tools or process-related)

If vēlas, lai Jums būtu:

We want you if you have:

 • vismaz 3 gadu pieredze programmatūras testēšanā;
 • gan tīmekļa, gan desktop lietojumprogrammu testēšanas pieredze;
 • pārliecinošas zināšanas par kļūdu izsekošanu, sadarbības un zināšanu apmaiņas rīkiem;
 • pārliecinošas zināšanas par kvalitātes nodrošināšanas metodoloģijām;
 • pieredze darba veikšanā, balstoties uz agile principiem;
 • laba tehniskā kompetence – SQL selects, tīmekļa pakalpojumu testēšana;
 • pieredze apmācību vai demonstrācijas sesiju nodrošināšanā biznesa auditorijai;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas un lieliskas komunikācijas prasmes;
 • spēja būt pašorganizētam un komandas spēlētājam.

 • At least 3 year experience within software testing
 • Experience of both web and desk-top applications testing
 • Strong knowledge of bug tracking, collaboration, knowledge sharing tools
 • Strong knowledge of QA methodologies
 • Experience of working according to Agile principles
 • Good technical competence – SQL selects, webservice testing
 • Experience of work in distributed environments
 • Experience of providing trainings or demo sessions to business audience
 • Very good English and excellent communication skills
 • Ability to be self–organized and good team player

If novērtētu:

We would appreciate:

 • zināšanas par ADO, TeamCity, Visual studio;
 • spēja lasīt un saprast C#;
 • zināšanas par apdrošināšanas jomu.

 • Knowledge of ADO, TeamCity, Visual studio
 • Ability to read and understand C#
 • Knowledge of insurance domain

If solījumi jums:

If promise to you:

 • starptautiska, moderna un dinamiska darba vide, vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā;
 • veikt izaicinošus un aizraujošus uzdevumus;
 • personīgas izaugsmes un apmācību iespējas If grupas IT nodaļā;
 • labu motivācijas sistēmu: mēnešalgu EUR 1350-2860 bruto un uzņēmuma kopējās priekšrocības;
 • profesionālu un draudzīgu komandu.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region
 • Challenging and exciting tasks to carry out
 • Personal development and training opportunities within If Group based IT unit
 • Good motivation package: monthly gross salary EUR 1350-2860 and common company benefits
 • Professional and friendly team.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011