Python arhitekts/-e

Python Architect

WorkingDay Latvia klients – If P&C Insurance AS Latvija – Baltijas vadošā riska apdrošināšanas kompānija, kas pieder lielākajai nedzīvības apdrošināšanas kompānijai Ziemeļeiropā – If P&C Insurance Holding Ltd. Uzņēmums piedāvā pilnu riska apdrošināšanas pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Baltijas valstīs, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, nodarbinot tajās ap 6 900 darbinieku. If Baltijā darbojas ar vienu zīmolu, piedāvājot daudzveidīgus apdrošināšanas risinājumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem.

If Baltic klientu datu analītikas nodaļa aicina pievienoties savai komandai Python arhitektu/-i.

A client of WorkingDay Latvia is If P&C Insurance AS Latvia, who is a leading Baltic risk insurance company. The company is owned by If P&C Insurance Holding Ltd, the largest insurance company in Northern Europe. If offers a full range of risk insurance services is offered both to individuals and enterprises in Baltics, Sweden, Norway, Finland, Denmark, employing about 6900 employees. If operates under one brand in the Baltics, offering diversified insurance solutions for private and corporate clients.

If Baltic Customer Analytics unit is happy to welcome a new team member – Python Architect.

Kā Python arhitekts:

As a Python Architect:

Jūs pievienosieties salīdzinoši jaunai un augošai Baltijas klientu analītikas komandai. Jūs būsiet atbildīgs par mašīnmācīšanās, datu glabātuves un biznesa procesu informācijas infrastruktūras izveidi un modernizāciju. Tas iekļaus arī sadarbību ar citām uzņēmuma nodaļām un attīstības komandām, lai izdarītu pareizo izvēli, saistībā ar dizainu, tehnoloģijām un risinājumiem. Jums jābūt ne tikai kvalificētam izstrādātājam, bet arī jāspēj saskatīt lietas plašākā kontekstā. Jums būs svarīga loma lēmumu pieņemšanā attiecībā uz klientu pieredzi un ietekmi uz procesiem, nodrošinot jaunu skatījumu, veicinot datu analīzi un vadot projektus ar mērķi uzlabot uzņēmuma procesu efektivitāti.

You would be taking part in relatively new and developing Baltic customer analytics team. You will be responsible for building and modernizing machine learning, feature store and business process pipeline infrastructure. And it would include collaboration with other business units and development teams to make the right choices for design, technology and solutions. You are a skilled developer, but you also can see things in a bigger context. You would have an important role in decisions in customer journey and impact to processes by providing new insights, advancing data analytics and leading projects to increase organization’s efficiency.

Jūsu pienākumos ietilps:

Your responsibilities will be:

 • uzturēt un attīstīt mašīnmācīšanās (machine learning), datu glabātuves un biznesa procesu pārvaldības platformas;
 • nodrošināt rīkus uzņēmuma eksperimentu un statistisko hipotēžu testu veikšanai, piemēram, A/B testēšanai;
 • pārstāvēt klientu vēlmes un prezentēt uzņēmuma skaitliskos rādītājus, kā arī sekmīgi izmantot iegūtos secinājumus;
 • ierosināt jaunus labākus virzienus analītikas un attīstības jomās;
 • veikt izpēti, iesniegt priekšlikumus un iegūt jaunus datu avotus (iekšējo un ārējo);
 • piedalīties projektos ar mērķi uzlabot infrastruktūru un sasniegt rezultātus biznesa procesos.

 • Maintain and develop machine learning, feature store, and business process management platforms
 • Provide tools to the organization to perform experiments and statistical hypothesis testing such as A/B testing
 • Become the voice of customers and numbers inside the organization and promote wider usage of conclusions
 • Propose next best area of analysis and development
 • Investigate, give proposals and acquire new data sources (internal and external)
 • Participate in projects to advance infrastructure and implement the results in business processes

Ko mēs no jums sagaidām?

What do we expect from you?

 • vairāku gadu pieredzi darbā ar Python;
 • pieredzi datu zinātnieka, analītiķa (biznesa inteliģence), programmētāja, aktuāra vai līdzīgā amatā;
 • interesi par datu zinātni un datu inženierijas jomu;
 • augstu kompetenci darbā ar SQL datubāzēm;
 • pieredzi darbā ar Azure vai citām mākoņplatformām (cloud platforms);
 • par priekšrocībām tiks uzskatītas: zināšanas par .NET, Azure DevOps, Kubernetes un/vai pieredze apdrošināšanas jomā;
 • lieliskas komunikācijas prasmes, kā arī uz sadarbību vērstu personību un vēlmi uzņemties iniciatīvu;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes mutvārdos un rakstiski.

 • Several years of experience with Python
 • Working experience in data scientist, analytical (business intelligence), software developer, actuarial or similar role
 • Interest in Data Science and Data engineering area
 • High competence working with SQL databases
 • Experience with Azure or other cloud platforms
 • Would be considered as advantage: knowledge of .NET, Azure DevOps, Kubernetes, and/or experience in insurance
 • Excellent communication skills. Drive for collaboration and willingness to take initiative
 • Excellent verbal and written skills in both English and Latvian

If solījumi jums:

If promise to you:

 • starptautiska, moderna un dinamiska darba vide, vienā no vadošajiem apdrošināšanas uzņēmumiem Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.
 • aizraujoši uzdevumi jaunā un vēl neizzinātā teritorijā.
 • būtiska loma uzņēmuma datu zinātnes jomā.
 • prioritāšu un attīstības jomu dažādība.
 • mēnešalga EUR 3500–4500 bruto atbilstoši jūsu kvalifikācijai.
 • draudzīga un augsti motivēta komanda.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading insurance companies in Nordic & Baltic region
 • Exciting tasks in new and unmarked territory
 • Significant impact in organization’s Data science area
 • Flexibility in priorities and area of development
 • Friendly and highly motivated team
 • Monthly salary EUR 3500 – 4500 gross based on your qualifications

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011