Jauno produktu attīstības vadītājs/-a

New Product Development Manager

WorkingDay Latvia klients – Groglass ir viens no pasaules vadošajiem stikla un akrila pretatstarojošu un citu augstas veiktspējas pārklājumu izstrādātājiem un ražotājiem izmantošanai dažādās nozarēs: augstākās klases elektroniskie un statiskie displeji, attēlu ierāmēšana, muzeju vitrīnas, arhitektūra un citur, kur „neredzams stikls” palīdz saskatīt svarīgāko.

Pasaulē ir tikai daži uzņēmumi, kas ražo šādu produkciju. Groglass ražotne ir viena no mūsdienīgākajām un automatizētākajām pasaulē, kurā strādā ap 190 darbinieku. Lielākā daļa saražotās produkcijas tiek eksportēta uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm – Vāciju, Šveici, Nīderlandi, ASV, Franciju, Norvēģiju, Lielbritāniju u.c.

Groglass ir profesionāļu komanda, kas ir viena no labākajām savā jomā, tomēr vēlas mācīties, ir iniciatīvas pilna un gatava uzņemties atbildību par darbībām. Lai apmierinātu pastāvīgi mainīgo nozaru vajadzības, kuras uzņēmums apkalpo, Groglass nepārtraukti mainās un attīstās. Šobrīd uzņēmums meklē enerģisku un pašmotivētu Jauno produktu attīstības vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Groglass is one of the world’s leading developers and manufacturers of anti-reflective and other high-performance coatings on glass and acrylic for various industries: high-end electronic and static displays, picture framing, museum showcases, architecture and other applications, where “invisible” glass helps to show the valuables.

There are only a few companies in the world that produce such products. The Groglass plant is one of the most modern and automated in the world. Groglass has approximately 190 employees who are proud to see their products used in more than 45 countries – Germany, Switzerland, the Netherlands, the United States, France, Norway, the United Kingdom, etc.

Groglass is a team of professionals that are among the best in their fields, yet eager to learn, full of initiative, and ready to take responsibility for actions. In order to meet the needs of ever-changing industries that Groglass serves, the company is constantly changing and evolving. Currently Groglass is looking for a New Product Development Manager with self-starter attitude and entrepreneurial spirit.

Jūsu loma uzņēmumā:

Your role within the company:

Jaunu produktu izstrāde un ieviešana sākas ar jauno produktu īpašību novērtēšanu atbilstoši biznesa vajadzībām un ieguvumiem un noslēdzas ar produktu ieviešanu tirgū. Šajā amatā Jūs būsiet atbildīgs/-a par produktu jauninājumu un uzlabojumu izstrādes un ieviešanas procesu koordinēšanu starp biznesa, mārketinga, ražošanas, iepirkumu un R&D komandām. Veicot šos uzdevumus, Jums būs nenovērtējama iespēja gūt ieskatu visos uzņēmuma ražošanas un komercdarbības procesos.

New product development and implementation starts with coordination of commercial evaluation of new product features and ends with product onboarding. As New Product Development Manager you will be a key stakeholder to coordinate all new product features development and implementation between commercial, marketing, production, procurement and R&D teams. Thus, by definition this role offers an unparalleled insight in all aspects of company’s operations and commercial activities.

Jūsu pārziņā būs:

You will be in charge of:

 • procesi un sistēmas: atbildība par jaunu produktu attīstības un ieviešanas procesiem un to atbalsta sistēmām;
 • projektu vadība: jauno produktu un esošo produktu izmaiņu projektu vadība atbilstoši uzņēmuma iekšējiem procesiem;
 • budžeta kontrole: atbildība par jaunu produktu izstrādes budžetu un izmaksu pārvaldību;
 • produkta ieviešana: sadarbība ar iekšējiem partneriem un biznesa, mārketinga, ražošanas, iepirkumu un R&D komandu iesaistīšana jauno produktu attīstības un ieviešanas procesos;
 • izpēte: jaunu ideju un nepieciešamo pilnveidojumu apzināšana un ieviešana, balstoties uz tirgus vajadzībām un iespējamo ražošanas efektivitātes uzlabošanu.

 • Processes and systems: ownership of development and implementation of new product development processes and supporting systems
 • Project Management: new product and product development project management in accordance with company internal processes
 • Budget control: ownership of new product development budgeting and cost management
 • Product onboarding: close cooperation with internal partners and onboarding of all relevant teams (commercial, marketing, production, procurement and R&D) for all new product features
 • Research: proactive potential new features analysis based on market needs and potential production efficiency improvement

Nepieciešamās prasmes un pieredze:

Required skills and competencies:

 • augstākā izglītība, vēlams uzņēmējdarbības vadībā, projektu vadībā vai līdzvērtīgā jomā;
 • pieredze projektu vadībā un jaunu produktu izstrādes koordinēšanā;
 • ļoti labas procesu un sistēmu izstrādes prasmes;
 • pieredze ražošanas uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kas ir izšķirošas sadarbībā ar iesaistītajām pusēm;
 • teicamas angļu un latviešu valodas prasmes, labas krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredzējuša lietotāja prasmes darbam ar MS Office un projektu vadības rīkiem, pieredze darbā ar Asana tiks uzskatīta par priekšrocību.

 • Bachelor degree, preferably in Business Administration, Project Management or similar
 • Experience in project management and coordination of new product development
 • Excellent processes and systems development skills from scratch
 • Experience in a manufacturing company would be considered as a plus
 • Outstanding communication and presentation skills that are crucial for successful coordination of work between multiple stakeholders
 • Fluency in English and Latvian, good command of Russian would be considered as an advantage
 • Expert in MS Office and project management tools, experience with Asana would be considered as a plus

Jūsu ieguvumi, pievienojoties Groglass:

Your benefits of joining Groglass:

 • jauna amata loma uzņēmumā un iespēja veikt pārmaiņas, uzņemties atbildību par jaunu produktu izstrādes procesu un sistēmu izveidi, pilnveidošanu;
 • atalgojums EUR 2000 – 3000 bruto mēnesī, iespējams izskatīt lielāku atalgojumu, ņemot vērā izvēlētā kandidāta pieredzi un prasmes;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • lieliski kolēģi un atbalstoša atmosfēra;
 • mūsdienīgs un ērts birojs.

 • New role at Groglass and opportunity to make a difference, to take responsibility for building and improvement of key new product development processes and systems
 • Salary EUR 2000 – 3000 month gross, higher salary can be considered based on selected candidate’s experience and skills
 • Health insurance after probation period
 • Great colleagues and supporting atmosphere
 • Modern and comfortable office

Ja meklējat jaunus profesionālos izaicinājumus, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

If you are ready for new professional challenges, we look forward to receiving your CV in the section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja meklējat jaunus profesionālos izaicinājumus, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

If you are ready for new professional challenges, we look forward to receiving your CV in the section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011