Vecākais/-ā sistēmu analītiķis/-e

Senior System Analyst

WorkingDay Latvia klients – FINCI TECHNOLOGY ir FinTech start-up uzņēmums, kas nodrošina uzņēmumiem maksājumu veikšanu visā pasaulē dažu sekunžu laikā bez ierastajām izmaksām un apgrūtinājumiem. FINCI klienti var atvērt vairāku valūtu biznesa kontu dažu stundu laikā — iekļaujot debetkartes un īpašas iOS un Android lietotnes. FINCI, kas ir SWIFT un SEPA dalībnieks, koncentrējas uz stratēģiskām un inovatīvām partnerībām, lai padarītu savu klientu dzīvi labāku.

FINCI uzņēmumiem nodrošina arī vieglu pievienošanos uzņēmumu bankas līmeņa API, ļaujot iestrādāt maksājumu un karšu izsniegšanas infrastruktūru. Uzņēmums izstrādās pielāgotu maksājumu risinājumu, lai palīdzētu iegūt darbības efektivitāti un papildu ieņēmumu plūsmas, samazinot laiku, izmaksas un grūtības to veikšanai no nulles.

Saistībā ar biznesa vajadzībām FINCI aicina pievienoties Vecāko sistēmu analītiķi FINCI IT komandai Rīgā, Latvijā.

A client of WorkingDay Latvia – FINCI TECHNOLOGY is a FinTech start-up company, which allows businesses to make payments around the globe in seconds, without the usual cost or hassle. FINCI customers can open a multi-currency business account in just hours – with accompanying debit cards and dedicated iOS and Android apps. A member of SWIFT and SEPA, FINCI is focused on strategic and innovative partnerships that make life better for its customers.

FINCI also makes it easy for businesses to plug into companies bank-grade API, allowing to embed payments and card issuance infrastructure. Company will design a custom payments solution to help gain operational efficiencies and additional revenue streams – slashing the time, cost and difficulty of doing it from scratch.

Due to business expansion, FINCI is inviting self-driven Senior System Analyst to join FINCI IT team in Riga, Latvia.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • pārbaudīt un novērtēt pašreizējās sistēmas un nepieciešamības gadījumā tās uzlabot, atjaunināt;
 • izstrādāt jaunu vai modificētu sistēmu specifikācijas;
 • projektēt jaunas vai aizvietošanas sistēmas, lai izpildītu organizācijas vajadzības;
 • plānot uzlabojumus esošajām informācijas sistēmām to veiktspējas uzlabošanai;
 • komunicēt ar lietotājiem, lai noskaidrotu papildu prasības un funkcijas;
 • nodrošināt efektīvu prasību un specifikāciju nodošanu izstrādes komandai;
 • apstiprināt veiktās izmaiņas testējot programmas;
 • pārraudzīt plānu īstenošanu/pieņemšanu, kas var ietvert arī izveidot:

– lietošanas piemērus;
– detalizētus wireframes;
– plūsmas diagrammas;
– lietotāja rokasgrāmatas;
– citas specifikācijas.

 • Examining and evaluating current systems and upgrading as required
 • Producing specifications for new or modified systems
 • Designing new or replacement systems to meet their organization’s needs
 • Planning improvements to existing information systems to improve performance
 • Liaising with users to track additional requirements and features
 • Ensure effective requirement and specification handover to the development team
 • Validate changes by testing programs
 • Overseeing implementation/adoption of their plans, which may include:

– Writing user cases
– Detailed wireframes
– Creating flowcharts
– Producing user manuals
– Other specifications

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 2 gadu pieredze IKT biznesa vai sistēmu analītiķa amatā;
 • bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijās, vai līdzvērtīga pieredze;
 • teicamas komunikācijas prasmes gan mutiski, gan rakstiski un organizatoriskās prasmes;
 • efektīvas sadarbības prasmes ar komandu un visiem vadības līmeņiem;
 • spēcīgas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • spēja novērtēt biznesa vajadzības un pārvērst tās atbilstošos risinājumos;
 • spēja uzrakstīt tehniskās specifikācijas jaunām lietojumprogrammām un funkcijām.

 • At least 2 years’ worth of experience in the ICT business or systems analyst position
 • Bachelor’s degree in computer science or information technology, or equivalent experience
 • Excellent communication both oral and written and organizational skills
 • Effective collaboration skills with team and all levels of management
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Proven ability to assess business needs and translate them into relevant solutions
 • Ability to write technical specifications for new applications and features

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojumu EUR 3500 – 5030 bruto;
 • uzlabotu veselības un dzīvības apdrošināšanu;
 • hibrīdu darba modeli, start-up vidi;
 • karjeras izaugsmi un attīstības iespējas visā uzņēmumā;
 • dinamisku darbu ar augsta līmeņa profesionāļiem;
 • radošu un draudzīgu kolektīvu;
 • lieliskus darba apstākļus birojā Rīgā, Lielirbes ielā 17A.

 • Salary EUR 3500 – 5030 gross
 • Upgraded health insurance
 • Hybrid working model, start-up environment
 • Career growth and opportunities for development across company
 • Dynamic work with high-level professionals
 • Creative and friendly team
 • Excellent working conditions in office in Riga: Lielirbes iela 17A

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Karīna Puķīte
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.pukite@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Karīna Puķīte
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011