Finanšu kontrolieris/-e / Vecākais/-ā grāmatvedis/-e

Financial Controller / Senior Accountant

WorkingDay Latvia klients – izdevniecība Egmont Latvia ir daļa no Egmont Group, vadošās Dānijas mediju grupas, kura darbojas 30 valstīs un nodarbina vairāk nekā 6000 darbinieku. Egmont media pasaulē ietilpst Nordisk Film, TV2 Norvēģijā, kinoteātri, kā arī grāmatu un žurnālu izdevēji visā Eiropā (www.egmont.com).

Izdevniecība izdod periodiskus izdevumus un grāmatas bērniem. Katru gadu Egmont Latvia izdod aptuveni 200 dažādu autortiesību nosaukumu.

Egmont Latvia meklē jaunu komandas biedru – uz detaļām orientētu un atbildīgu Finanšu kontrolieri / Vecāko grāmatvedi vietējai struktūrvienībai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – a publisher Egmont Latvia is part of Egmont Group, a leading Danish media group, with activities in 30 countries and over 6000 employees. The Egmont media world includes Nordisk Film, TV2 in Norway, cinemas, and book and magazine publishers across Europe (www.egmont.com).

The publishing house publishes periodicals and books for children. Every year, Egmont Latvia publishes about 200 titles of various copyrights.

Egmont Latvia is looking for a new team member – a detail-oriented and responsible Financial Controller / Senior Accountant for a local entity in Riga.

Jūsu atbildība:

Your responsibility will be:

 • pārraudzīt grāmatvedības nodaļas darbu;
 • kontrolēt un pārvaldīt atskaites, budžeta veidošanas procesu;
 • gatavot gada pārskatu un nodrošināt sekmīgu auditu;
 • kontrolēt izrakstīto rēķinu atbilstību likumdošanas un grāmatvedības prasībām;
 • uzraudzīt autortiesību līgumu nosacījumu izpildi un autoratlīdzības aprēķināšanu;
 • savlaicīgi sniegt atskaites, atbilstoši likumdošanas, mātes uzņēmuma un licences devēju prasībām;
 • sniegt atbalstu vadības komandai.

 • Supervision of the accounting departments work
 • Controlling and management reporting, budgeting process
 • Preparation of annual report and ensuring a successful audit
 • Control over the compliance of issued invoices with legal and accounting requirements
 • Monitoring the fulfillment of the conditions of copyright agreements and calculation of royalties
 • Timely submission of reports in accordance with the requirements of legislation, parent company, and licensors
 • Support the management team

Prasības kandidātiem:

Requirements for the candidate:

 • 4+ gadu pieredze finanšu jomā un 2+ gadu pieredze līdzvērtīgā amatā;
 • pieredze starptautiskā uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze gada pārskata un nodokļu deklarāciju sagatavošanā;
 • LR grāmatvedības un nodokļu likumdošanas zināšanas;
 • spēcīgas prasmes darbā ar MS Excel un ERP sistēmām, pieredze ar Horizon tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu un ļoti labas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski;
 • augstākā izglītība finansēs vai grāmatvedībā;
 • SFPS (IFRS) zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • spēcīgas komunikācijas un analītiskās prasmes;
 • spēja izrādīt pašmotivāciju un pieņemt laicīgus lēmumus, balstoties uz precizitāti un analīzi;
 • proaktīva, entuziasma pilna attieksme.

 • 4+ years of experience in finance and 2+ years of experience in a similar position
 • Experience in working for international company is an advantage
 • Experience in the preparation of annual reports and tax returns
 • Knowledge of accounting and tax legislation of the Republic of Latvia
 • Strong skills in MS Excel and ERP systems, and experience with Horizon will be considered an advantage
 • Excellent proficiency in Latvian and strong English both spoken and written
 • Higher education in Finance or Accounting
 • Knowledge of IFRS would be considered an advantage
 • Strong communication and analytical skills
 • Ability to demonstrate personal drive and make decisions based on accurate and timely analyses
 • Having a proactive, enthusiastic attitude, accuracy

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • stabilitāti, personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • aizraujošu un atbildīgu darbu starptautiskā vidē;
 • mēnešalgu EUR 2500 – 2900 bruto, ņemot vērā Jūsu kvalifikāciju un pieredzi;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • iespēju strādāt daļēji attālināti;
 • atbalstu apmācību un konferenču apmeklēšanai.

 • Stability, personal and professional growth opportunities
 • Exciting and responsible work in an international environment
 • Salary EUR 2500 – 2900 gross, depending on your qualification and background
 • Health insurance
 • Possibility to work partially remotely
 • Trainings and conferences support

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011