Vecākais/-ā datu inženieris/-e

Senior Data Engineer

(Tehniskais/-ā vadītājs/-a)

(Tech Lead)

WorkingDay Latvia klients – Dynatech ir informācijas tehnoloģiju uzņēmums, kas darbojas 3 pamatdarbības virzienos: tūrisms, izklaide un finanses. Cilvēki ir uzņēmuma virzības spēks, kuru talanti un centība ļauj kompānijai būt soli priekšā.

Šobrīd, uzņēmums meklē Vecāko datu inženieri, kurš/-a, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, nodrošinās risinājumu plānošanu un analītisko (DWH un BI) risinājumu ieviešanu visos uzņēmuma darbības virzienos, sekmējot biznesa nākotnes panākumus.

A client of WorkingDay Latvia – Dynatech is information technology company providing services in three key areas: travel, entertainment and finance. People are companies core strength, and their talent and dedication allow company to be step ahead of competition.

Due to growth company is looking for Senior Data Engineer (Tech Lead) who will provide solution planning and implementation of analytics (DWH and BI) solutions across all business areas, contributing to the future success of the business through innovations in technology.

Galvenie pienākumi:

Main responsibilities:

Veidot, ieviest, uzturēt datubāzes, kā arī piedalīties jaunu risinājumu izstrādē ar mērķi nodrošināt uzņēmuma biznesa vajadzības ar atbilstošu datu bāzu apjomu, datu plūsmu un BI vidi, izmantojot AWS risinājumus (Redshift, Aurora, Kinesis, DynamoDB, Lambda u.c.), Looker BI un citas tehnoloģijas.

Build, implement, maintain, participate in design solutions to meet business needs for the data warehouse, data pipeline and BI environments using AWS solutions (Redshift, Aurora, Kinesis, DynamoDB, Lambda, etc.), Looker BI and other technologies.

Nepieciešamās prasmes:

Required technical skills and qualifications:

 • pieredze darbā ar kolonveida datubāzēm (AWS RedShift, Clickhouse, Vertica vai līdzīgām);
 • praktiskā pieredze ar ETL procesa izstrādi un ieviešanu un Datu transformācijas rīkiem (Batch and Stream processing);
 • iemaņas darbā ar NoSQL datu krātuvju risinājumiem (Document, Key Value, Data Lake);
 • padziļinātas zināšanas par relāciju SQL datu bāzēm (piemēram, MariaDB, PostgreSQL, Oracle);
 • izpratne par horizontālajiem datu samērojamības principiem;
 • pieredze ar Publiskajām mākoņdatošanas platformām (AWS, Azure, GCP) un bez-serveru platformām (AWS Lambda, Azure Functions);
 • padziļinātas zināšanas par BI konceptiem un labākajām praksēm;
 • iemaņas datu piegādes un apstrādes prasību vākšanā un analīzē;
 • pieredze darbā ar Agile metodoloģijām;
 • lieliskas komunikācijas prasmes angļu valodā.

 • Strong experience with Columnar databases (AWS RedShift, Clickhouse, Vertica or similar)
 • Hands-on experience in ETL process design and implementation, and with Data Transformation tools (Batch and Stream processing)
 • Experience with NoSQL storage solutions (Document, Key Value, Data Lake)
 • Experience with Relational SQL databases (e.g. MariaDB, PostgreSQL, Oracle)
 • Strong understanding of horizontal data scalability principles
 • Hands-on experience with Public Cloud data platforms (AWS, Azure, GCP) and serverless platforms (AWS Lambda, Azure Functions)
 • Strong understanding of BI concepts and best practices
 • Ability to collect and analyze data delivery and processing requirements
 • Experience working with Agile methodologies
 • Good technical English language skills

Novērtēsim, ja Tev ir pieredze:

Great if you have experience with:

 • Hadoop / SPark / AWS Glue;
 • aplikāciju izstrādi (NodeJS, Go, Python);
 • BI rīkiem – Looker, Power BI, Amazon QuickSigh;
 • Kubernetes un konceptu “Infrastruktūra kā kods” (Terraform, Ansible);
 • domeinu / datu ULM modelēšanā.

 • Hadoop / Spark / AWS Glue
 • Application development (NodeJS, Go, Python)
 • Self-Service BI and Analytics (Looker, Power BI, Amazon QuickSight)
 • Kubernetes and Infrastructure as a Code concepts (Terraform, Ansible)
 • Domain/database UML modelling

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • lielisku uzņēmuma kultūru, motivētus kolēģus;
 • iespēju strādāt pie ļoti dažādiem un interesantiem projektiem;
 • reālas izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros;
 • ikmēneša bruto atalgojumu no EUR 4000 līdz 5500 atkarībā no pieredzes un prasmēm;
 • jautrus ikmēneša pasākumus;
 • mācīšanās kultūru: lekcijas, seminārus, iespēju apmeklēt starptautiskas konferences;
 • veselības apdrošināšanu;
 • elastīgu darba laiku.

 • Great company culture with motivated colleagues
 • Possibility to work on interesting and diverse projects
 • Real growth opportunities within the company
 • Monthly gross salary EUR 4000 to 5500, depending on skills and experience
 • Fun monthly office events
 • Learning culture: lectures, workshops, possibility to attend international conferences
 • Health insurance
 • Flexible working hours

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011