Paid Search (maksas reklāmu) speciālists/-e

Paid Search Specialist

WorkingDay Latvia klients – Digitas ietilpst vienā no pasaules lielākajām komunikāciju, mediju un tehnoloģiju uzņēmumu grupām Publicis Groupe. Digitālā mārketinga aģentūra Digitas ir veidota pēc principa: ir labāki veidi, kā zīmoliem sazināties ar cilvēkiem un cilvēkiem vienam ar otru. Izmantojot visaptverošas datu, tehnoloģiju, radošās, mediju un stratēģijas iespējas un patentētu plānošanas procesu, ko sauc par North, Digitas nodrošina vērienīgus rezultātus, izmantojot saistītus risinājumus, kas ietver sevī saistītās kampaņas, sociālo tīklu mārketingu, zīmolvedību, CRM & lojalitāti un mārketinga transformāciju.

Digitas, kas sešus gadus pēc kārtas ir Gartner’s Magic Quadrant vadošā globālā mārketinga aģentūra, apkalpo pasaules vadošos zīmolus globālā tīklā, kurā ir vairāk nekā 4500 darbinieku vairāk nekā 40 valstīs un 60 birojos. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.digitas.com.

A client of WorkingDay Latvia – Digitas is part of one of the world’s largest communications, media and technology companies Publicis Groupe. The Connected Marketing agency Digitas is built on the principle that there are better ways for brands to connect with people and people with each other. Leveraging comprehensive data, technology, creative, media and strategy capabilities and a proprietary planning process called North, Digitas delivers ambitious outcomes via connected solutions that include Connected Campaigns, Social Marketing, Brand Experience, CRM & Loyalty, and Marketing Transformation.

A Leader in Gartner’s Magic Quadrant for Global Marketing Agencies for six consecutive years, Digitas serves the world’s leading brands through a global network comprised of more than 4,500 employees across over 40 countries and 60 offices. For more information visit www.digitas.com.

Tava loma:

Your role:

Kā Paid Search (maksas reklāmu) speciālists/-e Tu plānosi un veidosi SEM kampaņas, pamatojoties uz E-komercijas direktora izstrādāto augsta līmeņa stratēģiju. Tu būsi atbildīgs/-a par detalizētu kampaņu pārskatu, pamatojoties uz kampaņu mērķiem, kā arī komentāriem un ieteikumiem.

As the Paid Search Specialist you will plan & setup SEM campaigns based on the high-level strategy provided by the Director of Ecommerce. You will be in charge of detailed campaign report based on the campaign’s goals along with comments & suggestions.

Tavā pārziņā būs:

Area of expertise:

 • veikt testus, apkopot un analizēt datus, noteikt tendences un ieskatus, lai sasniegtu kampaņās maksimālu ROI;
 • sekot līdzi kampaņu izpildei, analizēt rezultātus, balstoties uz web lapas analītiku;
 • pārvaldīt kampaņu izdevumus budžeta ietvaros, nosakot ikmēneša izmaksas un saskaņojot neatbilstības;
 • optimizēt reklāmu tekstus un sniegt ieteikumus piezemēšanās lapām maksas meklētājprogrammu mārketinga kampaņu nolūkos;
 • meklēt jaunus maksas atslēgvārdus, veikt to paplašināšanu un optimizāciju;
 • izpētīt un analizēt konkurentu reklāmas saites;
 • izprast klienta zīmolus, struktūru un nozari.

 • Execute tests, collect and analyze data, identify trends and insights in order to achieve maximum ROI in paid search campaigns
 • Track, report, and analyze website analytics and SEM initiatives and campaigns
 • Manage campaign expenses, staying on budget, estimating monthly costs and reconciling discrepancies
 • Optimize copy and landing pages for paid search engine marketing campaigns
 • Perform ongoing paid keyword discovery, expansion and optimization
 • Research and analyze competitor advertising links
 • Understand client’s brands, structure and industry

Prasības kandidātiem:

Qualifications:

 • 3+ gadu pieredze darbā ar liela mēroga SEM kampaņām;
 • ievērojama pieredze meklētājprogrammu mārketingā un panākumi PPC kampaņu pārvaldībā Google, Bing un citos rīkos;
 • spēja sasniegt kampaņu mērķus, tostarp CPA, CTR, konversijas un ROI;
 • labas zināšanas par performances mārketingu, konversiju un tiešsaistes klientu piesaisti;
 • zināšanas par jaunākajām tendencēm un labāko praksi meklētājprogrammu mārketingā;
 • padziļināta pieredze ar piedāvājumu pārvaldības rīkiem;
 • pieredze ar web lapu analīzes rīkiem (piem., Google Analytics);
 • laba izpratne par to, kā SEM iekļaujas plašākā digitālā mārketinga jomā;
 • spēcīgas analītiskās un matemātiskās prasmes;
 • uz detaļām vērsta uzmanība;
 • spēja domāt stratēģiski un izstrādāt inovatīvas mārketinga stratēģijas;
 • angļu, latviešu un krievu valoda ļoti labā līmenī.

 • 3+ years of experience working on large-scale, complex SEM campaigns
 • Proven SEM experience and success managing PPC campaigns across Google, Bing, and others
 • Drive direct response acquisition KPI’s including CPA, CTR, conversions, and ROI
 • Well-versed in performance marketing, conversion, and online customer acquisition
 • Up-to-date with the latest trends and best practices in search engine marketing
 • In-depth experience with bid management tools
 • Experience with website analytics tools (e.g., Google Analytics)
 • A good understanding of how SEM fits in to the wider area of digital marketing
 • Strong analytical and mathematical skills
 • Excellent attention to detail
 • The ability to think strategically and develop innovative marketing strategies
 • Advanced level of English, Latvian and Russian

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • starptautiskas karjeras un personiskās izaugsmes iespējas;
 • iespēju strādāt iedvesmojošā birojā Rīgas klusajā centrā;
 • mūsdienīgu, elastīgu darba vidi, visu tehnisko nodrošinājumu arī darbam attālināti, kad tas nepieciešams;
 • dalību interesantos, aizraujošos un vērienīgos projektos;
 • zinošus, profesionālus un atbalstošus kolēģus;
 • ikmēneša atalgojumu EUR 1800 – 2500 bruto atbilstoši izvēlētā kandidāta pieredzei un kompetencēm;
 • veselības apdrošināšanu.

 • An international career and personal development opportunities
 • Opportunity to work in an inspiring office in the quiet center of Riga
 • Modern, flexible work environment, all technical provision for remote work, when necessary
 • Participation in interesting, exciting and ambitious projects
 • Smart, professional and supportive colleagues
 • Salary in the range of EUR 1800 – 2500 gross, depending on the level of experience and competencies of the selected candidate
 • Health insurance

Ja esi profesionālis SEM jomā, gaidīsim Tavu CV sadaļā Pieteikties!

If you are an expert in Search Engine Marketing, we look forward to receiving your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esi profesionālis SEM jomā, gaidīsim Tavu CV sadaļā Pieteikties!

If you are an expert in Search Engine Marketing, we look forward to receiving your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011