Pārdošanas profesionālis/-e darbam ar Microsoft risinājumiem

Microsoft Solutions Sales Professional

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Digital Mind ir biznesa tehnoloģiju eksperti, kas nodrošina uzņēmumiem nestrukturētus informācijas pārvaldības un procesu automatizācijas risinājumus. Uzņēmums dibināts 2004.gadā Rīgā un šobrīd darbojas no 2 birojiem Rīgā un Tallinā, apkalpojot klientus pārsvarā Baltijas valstīs.

Uzņēmums šobrīd paplašina SaaS biznesa lietojumprogrammu izstrādes un ieviešanas biznesa līniju, tāpēc meklē pieredzējušu un motivētu Pārdošanas profesionālis/-e darbam ar Microsoft risinājumiem, kurš/-a būtu gatavs/-a atbalstīt klientus to digitālajā transformācijā un strauji mainīgajā mākoņpakalpojumu vidē. Jūsu atbildībā būs identificēt un iegūt jaunus klientus Baltijas reģionā vidējā tirgus segmentā. Jūsu pārziņā būs pārdošanas iespēju identificēšana, pieprasījuma veidošana mērķa segmentā, darījuma stratēģijas formulēšana un darījuma noslēgšana. Jūs veidosiet partnerattiecības ar potenciālajiem un esošajiem klientiem, izprotot klientu vajadzības un biznesa izaicinājumus, piedāvājot atbilstošus Microsoft programmatūras risinājumus, kas palīdzēs klientiem gūt panākumus, radot ekonomisku ieguvumu. Jūs būsiet atbildīgs/-a, gan par uzņēmuma sistēmām pielāgotu risinājumu, gan standartizētu Digital Mind risinājumu pārdošanu, balstoties uz Microsoft mākoņa biznesa lietojumprogrammām. Jūs pievienosieties uz izaugsmi orientētai komandai, kas palīdz klientiem ieviest programmatūras risinājumus to darba produktivitātes paaugstināšanai.

A client of WorkingDay Latvia – Digital Mind is a business technology consultant providing unstructured information management and process automation solutions. The company was founded in 2004 in Riga, and as of now is operating from 2 offices in Riga and Tallinn serving customers predominantly in Baltic countries.

Company is in the process of expanding their SaaS business application development and deployment business line and is seeking for an experienced and motivated Microsoft Solutions Sales Professional, who is ready to keep up to date with clients’ digital transformation needs and the fast-moving cloud services landscape. At the company you will take complete ownership identifying target accounts and acquiring new customers in Baltic’s mid-market segment. You’ll qualify both self and marketing generated leads, define the deal strategy, manage necessary resources to close the deal. You’ll establish executive relationships with prospective and existing accounts to understand their needs and business challenges and help their customers succeed by offering adequate Microsoft software solutions and services that create economic value. You’ll be responsible for selling both custom projects and standardized Digital Mind solutions based on Microsoft cloud business applications. You will be joining an agile team that continuously grows, develops, and solves customer challenges that impact both their productivity, and ultimately, employee satisfaction.

Nepieciešamās prasmes un kvalifikācija:

Required skills, capabilities and qualifications:

 • izpratne par galvenajiem biznesa virzītājspēkiem un organizāciju biznesa procesiem dažādās nozarēs. Spēja identificēt un izzināt potenciālā klienta vajadzības un noteikt atbilstošu piedāvājumu;
 • izvērsti komunicēt par piedāvātā risinājuma ieguvumiem un ietekmi uz biznesu ar klienta galvenajām kontaktpersonām, ietekmējot lēmuma pieņemšanu. Komunikācijas prasmes – spēja saprotami komunicēt specifisku terminoloģiju un idejas;
 • spēt prognozēt sadarbības iespējas, finansiālās iespējas un projektu apmēru;
 • spēcīgas pārrunu vešanas prasmes un spēja komunicēt augstā biznesa līmenī;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, sasniedzot mērķi;
 • izpratne par Microsoft biznesa lietojumprogrammu mākoņa risinājumiem, to pielietojumu un funkcionalitāti. Spēja noteikt iespējamos klienta ieguvumus un rezultātus, izmantojot Microsoft produktu iespējas;
 • bakalaura grāds vai līdzvērtīga pieredze un vairāk nekā 2 gadu pieredze B2B pārdošanā;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes.

 • Understand key business drivers and business processes of mid-market organizations within multiple industries. Ability to identify and explore prospective client’s need and define value proposition
 • Clearly communicate offered solution’s business impact to all stakeholders influencing the decision process. Communication skills – ability to present complex terminology and ideas in an understandable manner
 • Accurately forecast opportunity scope, revenue, and close date
 • Strong objection handling and closing skills and demonstrate a high level of business acumen and literacy
 • Highly organized and able to stay on target while performing critical tasks daily
 • Solid understanding of how Microsoft Modern Work and Business Application cloud solutions, services and frameworks deliver client value. Being able to map expected client benefits and outcomes with Microsoft product capabilities and features
 • Bachelor’s degree or equivalent expertise, and 2+ years of B2B sales experience
 • Fluency in Latvian and English

Kas Jūs izceltu citu kandidātu vidū?

What would set you apart?

 • vēlme sevi attīstīt, apgūt jaunas prasmes;
 • pierādāmi pārdošanas rezultātu un plašs kontaktu loks;
 • atbilstoša Microsoft sertifikācija;
 • vēlme piedalīties jaunu produktu izstrādē un virzīšanā tirgū.

 • The wish to develop yourself, learn new skills
 • Strong, demonstrable sales record and client network
 • Related Microsoft Certification
 • Willingness to be on a journey of becoming a Baltic’s business applications champion

Uzņēmums Jums var piedāvāt:

What we can offer you:

 • būt daļai no komandas, kas strādā ar Top 200 reģiona uzņēmumiem – banku, apdrošināšanas, būvniecības, telekomunikāciju, loģistikas un citās nozarēs;
 • elastīgu darba laiku un biroja atrašanās vietu (Eleven 11, Rīga vai attālināti);
 • Jūsu pieredzei un kvalifikācijai atbilstošu mēneša bruto alga EUR 2500 – 3000 + piemaksa par sniegumu + darbinieku akciju opciju programma;
 • veselības apdrošināšanu;
 • apmācību budžetu, lai attīstītu savas prasmes un zināšanas.

 • To be part of the team working with Top 200 companies in the region in various industries – banking, insurance, construction, telco, logistics and other industries
 • Flexible working hours and location (Place 11, Riga or remotely)
 • Monthly gross salary EUR 2500 – 3000 + performance bonus + employee share option program
 • Health insurance
 • Training budget to develop skills and expertise

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011