Microsoft mākoņu risinājumu izstrādātājs/-a

Microsoft Cloud Developer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Digital Mind ir biznesa tehnoloģiju eksperti, kas nodrošina uzņēmumiem nestrukturētus informācijas pārvaldības un procesu automatizācijas risinājumus. Uzņēmums dibināts 2004.gadā Rīgā un šobrīd darbojas no 2 birojiem Rīgā un Tallinā, apkalpojot klientus pārsvarā Baltijas valstīs.

Uzņēmums šobrīd paplašina SaaS biznesa lietojumprogrammu izstrādes un ieviešanas biznesa līniju, tāpēc meklē pieredzējušu un motivētu Microsoft mākoņu risinājumu izstrādātāju, kurš/-a būtu gatavs/-a apvienot programmatūras izstrādi un arhitektūras projektēšanas pieredzi. Jums būs pilna atbildība par projektu, sākot no koda izvietošanas un produkta izstrādei. Jūs pievienosieties uz izaugsmi orientētai komandai, kas palīdz klientiem ieviest programmatūras risinājumus to darba produktivitātes paaugstināšanai.

Uzņēmums meklē pašmotivētu, uz rezultātu orientētu problēmu risinātāju ar tehnisko pieredzi un uz klientu orientētu domāšanu.

A client of WorkingDay Latvia – Digital Mind is a business technology consultant providing unstructured information management and process automation solutions. The company was founded in 2004 in Riga, and as of now is operating from 2 offices in Riga and Tallinn serving customers predominantly in Baltic countries.

Company is in the process of expanding their SaaS business application development and deployment business line and is seeking for an experienced and motivated Microsoft Cloud Developer, who is ready to combine the experience of software development and deployment architecture design. At Digital Mind you will take complete, end-to-end ownership of deployment design and product development. You will be joining an agile team that continuously grows, develops, and solves customer challenges that impact both their productivity, and ultimately, employee satisfaction.

Company is looking for a self-motivated, results-oriented problem-solver with a technical background and a customer-focused mindset.

Jūsu uzdevumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt un atbalstīt Microsoft tehnoloģiju mākoņu risinājumus;
 • piedalīties visos Agile programmatūras izstrādes aspektos, tostarp projektēšanā, ieviešanā un izvietošanā;
 • izstrādāt, dokumentēt un izpildīt vienlaikus vairākus augstas kvalitātes klientu projektus, sadarbojoties ar visām iekšējām komandām;
 • nepārtraukti attīstīties, mācīties, sertificēties attiecīgajās jomās un sekot līdzi tirgus tendencēm.

 • Create and support cloud-based solutions on Microsoft technology
 • Participate in all aspects of agile software development including design, implementation, and deployment
 • Design, document, and execute multiple simultaneous high-quality projects by collaborating with all internal teams;
 • Continuously develop, learn, certify in relevant fields and follow market trends

Nepieciešamās prasmes un kvalifikācija:

Required skills and qualifications:

 • padziļināta izpratne par lietojumprogrammu izstrādi un dizaina modeļiem, dzīves cikla pārvaldību un izplatītākajām programmatūras arhitektūrām;
 • izpratne par mūsdienu DevOps praksi, tostarp automatizāciju, nepārtrauktu piegādi, izvietošanu un integrācijas metodiku;
 • pieredze un izpratne SQL datu bāzes tehnoloģijām;
 • zināšanas par skriptu valodām, piemēram, PowerShell, Python un JavaScript;
 • izpratne par Agile metodoloģijas praksi;
 • izpratne par programmatūras testēšanas un optimizācijas metodoloģijām, tostarp testu rakstīšanu un veiktspējas un regresijas testēšanu;
 • spēcīgas problēmu risināšanas un analītiskās prasmes, lai spētu definēt un izstrādāt efektīvus plaša mēroga risinājumus mūsu klientiem;
 • bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, programmatūras inženierijā vai saistītā jomā;
 • komunikācijas prasmes – prasme saprotami pasniegt sarežģītu terminoloģiju un idejas;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes.

 • Deep understanding of application development practices and design patterns, application lifecycle management, and common software architectures
 • Solid understanding of modern DevOps practices, including automation, continuous delivery, continuous deployment, and continuous integration methodologies
 • Solid understanding of SQL database technologies
 • Solid understanding of scripting languages as PowerShell, Python and JavaScript
 • Strong understanding of Agile development best practices
 • Understanding of software testing and optimization methodologies, including writing unit tests and executing performance and regression testing
 • Strong problem-solving and analytical skills to be able to define and design effective enterprise scale solutions for our clients
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology, Software Engineering, or related field
 • Communication skills – ability to present complex terminology and ideas in an understandable manner
 • Fluency in Latvian and English

Kas Jūs atšķirtu?

What would set you apart?

 • vēlme sevi attīstīt, apgūt jaunas prasmes;
 • iepriekšējā pieredze darbā ar mākoņa infrastruktūru un API;
 • vismaz 3 gadu iepriekšēja pieredze darbā programmatūras izstrādes vidēs;
 • pieredze produktu izstrādē;
 • atbilstoša Microsoft sertifikācija;
 • vēlme piedalīties jaunu produktu izstrādē.

 • The wish to develop yourself, learn new skills
 • Previous experience working with cloud infrastructure and associated API’s
 • Prior work experience at least 3 years in a developer position within a software & services company
 • Product development experience
 • Related Microsoft Certification
 • Willingness to be part of new product development journey

Uzņēmums Jums var piedāvāt:

What we can offer you:

 • būt daļai no komandas, kas strādā ar Top 200 reģiona uzņēmumiem – banku, apdrošināšanas, būvniecības, telekomunikāciju, loģistikas un citās nozarēs;
 • elastīgu darba laiku un biroja atrašanās vietu (Eleven 11, Rīga vai attālināti);
 • Jūsu pieredzei un kvalifikācijai atbilstošu mēneša bruto alga EUR 3000 – 4000 + piemaksa par sniegumu + darbinieku akciju opciju programma;
 • veselības apdrošināšanu;
 • apmācību budžetu, lai attīstītu savas prasmes un zināšanas.

 • To be part of the team working with Top 200 companies in the region in various industries – banking, insurance, construction, telco, logistics and other industries
 • Flexible working hours and location (Place 11, Riga or remotely)
 • Monthly gross salary EUR 3000 – 4000 + performance bonus + employee share option program
 • Health insurance
 • Training budget to develop skills and expertise

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011