IT biznesa tehnoloģijas ieviešanas konsultants/-e/programmētājs/-a

Business Technology Implementation Consultant/Developer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Digital Mind ir biznesa tehnoloģiju eksperti, kas nodrošina uzņēmumiem nestrukturētus informācijas pārvaldības un procesu automatizācijas risinājumus. Uzņēmums dibināts 2004.gadā Rīgā un šobrīd darbojas no 2 birojiem Rīgā un Tallinā, apkalpojot klientus pārsvarā Baltijas valstīs.

Uzņēmums paplašina IT ECM ieviešanas komandu un meklē IT biznesa tehnoloģijas ieviešanas konsultantu/-i/programmētāju, kurš/-a ir gatavs/-a strādāt ar pasaulē vadošajām ECM tehnoloģijām. Jums būs pilna atbildība par projektu, sākot no klienta biznesa vajadzību izpratnes līdz procesu pārplānošanai, klienta ECM infrastruktūras pārvaldības un dažādu pielāgotu risinājumu ieviešanai, palielinot vērtību ECM sistēmām un nodrošinot satura pārvaldības prakses efektivitāti. Jūs pievienosieties uz izaugsmi orientētai komandai, kas palīdz klientiem ieviest programmatūras risinājumus to darba  produktivitātes paaugstināšanai.

Uzņēmums meklē pašmotivētu, uz rezultātu orientētu problēmu risinātāju ar tehnisko pieredzi un uz klientu orientētu domāšanu.

A client of WorkingDay Latvia – Digital Mind is a business technology consultant providing unstructured information management and process automation solutions. The company was founded in 2004 in Riga, and as of now is operating from 2 offices in Riga and Tallinn serving customers predominantly in Baltic countries.

They are extending out ECM (Enterprise Content Management) implementation team and seeking for Business Technology Implementation Consultant/Developer who is ready to work with world leading ECM technologies. Here, you will take complete, end-to-end ownership of customer projects from understanding business need, to redesigning processes, to managing customer’s ECM infrastructure, to implementing various custom-tailored solutions that increase the value of ECM system and provide efficiency in content management practices. You will be joining an agile team that continuously grows, develops, and solves customer challenges that impact both their productivity, and ultimately, employee satisfaction.

Company is looking for e a self-motivated results-oriented problem-solver with great communication skills and customer focused mindset.

Jūsu uzdevumi:

Responsibilities:

 • analizēt klientu mērķus un vajadzības, ieviest ECM sistēmas un biznesam specifiskus risinājumus;
 • izstrādāt un piegādāt pielāgotus risinājumus, lai vēl vairāk paplašinātu iespējas ECM sistēmām;
 • plānot, ieviest, pārvaldīt un uzraudzīt klientu ECM platformas integrācijas, nodrošinot atbilstošu darbību un servisa kvalitāti;
 • izstrādāt, dokumentēt un izpildīt vienlaikus vairākus augstas kvalitātes klientu projektus, sadarbojoties ar visām iekšējām komandām.

 • Analyze customer goals and needs, implement ECM systems and business specific solutions
 • Design, develop and deliver custom solutions to further extend ECM system capabilities
 • Plan, implement, manage and monitor customer ECM platform integrations ensuring proper operations and quality of service
 • Design, document, and execute multiple simultaneous high-quality customer projects by collaborating with all internal teams

Nepieciešamās prasmes un kvalifikācija:

Required skills and qualifications:

 • spēcīgas problēmu risināšanas un analītiskās prasmes, lai spētu definēt un izstrādāt efektīvus plaša uzņēmuma mēroga risinājumus mūsu klientiem;
 • JavaScript front-end ietvars: React un Angular;
 • JavaScript back-end ietvars: Node.js;
 • labas zināšanas un pieredze darbā ar SQL, HTML, CSS, XML, JavaScript, jQuery;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja komunicēt ar klientiem par biznesa vajadzībām un risinājumiem;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes.

 • Strong problem-solving and analytical skills to be able to define and design effective enterprise scale solutions for our clients
 • JavaScript front-end framework: React or Angular
 • JavaScript back-end framework: Node.js
 • Good knowledge and experience with SQL, HTML, CSS, XML, JavaScript, jQuery
 • Good Communication skills. Ability to talk to clients and discuss business needs and delivered solutions
 • Fluent in Latvian and English

Kas Jūs atšķirtu?

What would set you apart?

 • vēlme sevi attīstīt, apgūt jaunas prasmes, uzņemties atbildību;
 • atvērta, atklāta un saprotama komunikācija;
 • pieredze procesu analīzē un modelēšanā;
 • pieredze, kas saistīta ar ECM, ERP vai CRM ieviešanu;
 • pieredze ar papildus programmēšanas valodām.

 • The wish to develop yourself, learn new skills, take ownership of your actions
 • Open, frank, and clear communication
 • Process analysis and modelling experience
 • Related ECM, ERP or CRM implementation experience
 • Experience with additional programing languages

Uzņēmums Jums var piedāvāt:

What we can offer you:

 • būt daļai no komandas, kas strādā ar Top 200 reģiona uzņēmumiem – banku, apdrošināšanas, būvniecības, telekomunikāciju, loģistikas un citās nozarēs;
 • vadītāja/-as loma klientu atbalsta nodaļā, kas pārvaldīs iekšējo IT un atbalstīs mūsu klientiem svarīgu risinājumu piegādi, palīdzot viņiem būt produktīvākiem un izturīgiem;
 • elastīgu darba laiku un biroja atrašanās vietu (Place Eleven, Rīga vai attālināti);
 • Jūsu pieredzei un kvalifikācijai atbilstošu mēneša bruto algu EUR 2500 – 4000;
 • veselības apdrošināšanu;
 • apmācību budžetu, lai attīstītu savas prasmes un zināšanas.

 • To be part of the team working with Top 200 companies in the region in various industries – banking, insurance, construction, telco, logistics and other industries
 • Leader role in a support department that will manage internal IT and support delivery of mission critical solutions to our customers helping them to be more productive and resilient
 • Flexible working hours and location (Place Eleven, Riga or remotely)
 • Monthly gross salary EUR 2500 – 4000, depending on your experience and qualification
 • Health insurance
 • Training budget to develop skills and expertise

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011