Klientu pieredzes projektu vadītājs/-a

Customer Experience Project Manager

WorkingDay Latvia klients – Danfoss – starptautisks uzņēmums, kas nodrošina efektīvus inženiertehniskos risinājumus, veicinot ilgtspējīgu nākotni infrastruktūras, pārtikas, klimata un enerģētikas jomā. Uzņēmuma globālā grupa ir vadošais uzņēmums pētījumos, attīstībā un ražošanā, tirdzniecībā, mehānisko un elektronisko sastāvdaļu apkalpošanā.

Uzņēmums aicina pievienoties Klientu pieredzes projektu vadītāju.

Šajā jaunajā amata lomā Jūs kļūsiet par daļu no efektīvas komandas, kas nodrošina un nepārtraukti veicina klientu apmierinātību, lojalitāti un atbalstu visā Ziemeļeiropas reģionā. Kā projektu vadītājs Jūs strādāsiet projektos, kuru mērķis ir esošo risinājumu nepārtraukta uzlabošana vai jaunu iniciatīvu ieviešana, lai vēl vairāk uzlabotu klientu pieredzi sadarbībā ar Danfoss. Liela uzmanība tiek pievērsta klientu pieredzei digitālajā vidē, kuras transformācijai Danfoss vērtībās ir augsta nozīme.

A client of WorkingDay Latvia – Danfoss – international company, who provides an efficient engineering solutions, promoting a sustainable future in infrastructure, food, climate and energy areas. The company’s global group is a leading in research, development and production, sales, service of mechanical and electronic components.

The company invites you to join as Customer Experience Project Manager.

In this new role you will become a part of a fast-paced team delivering and continuously increasing customer satisfaction, loyalty, and advocacy across North Europe Region. As Project Manager you will work with projects seeking continuous improvement of existing solutions or implementing new initiatives to further strengthen the customer experience with Danfoss. With an increased focus on Digital Transformation, customer experience is a significant value driver and of great importance to Danfoss.

Jūs būsiet atbildīgs par:

In this new role you will be responsible for:

Ziemeļeiropas reģiona klientu pieredzi, nodrošinot, ka katrs komunikācijas elements sadarbībā ar klientu ir ērts, efektīvs un iedarbīgs. Esot ar uz klientu orientētu domāšanu, Jūs vadīsiet dažādus projektus saistībā ar Danfoss klientu apmierinātības uzlabošanu un Jums būs iespēja sadarboties ar dažādām struktūrvienībām Ziemeļeiropas reģionā. Lai būtu veiksmīgs šajā lomā, Jūs plaši sadarboties ar globālajiem kolēģiem, kas atbalstīs un īstenos projektus ar mērķi uzlabot Danfoss klientu pieredzi.

With a customer-centric mindset, you are responsible for the customer experience ensuring each touchpoint across the customer journey is engaging, efficient and effective. You will lead a variety of projects, being responsible for implementation of the Danfoss Digital Transformation of Customer Experience and have the opportunity to work with multiple stakeholders across business functions within North Europe Region.
To succeed in this role, you will be a partner with a global network of colleagues that supports our endeavours to identify opportunities that will improve Danfoss customer experience.

Turklāt šī amata pienākumos ietverts arī:

Furthermore, responsibilities of this position include, but are not limited to, the following:

 • veidot izpratni par klientu interesēm un praktisko pieredzi;
 • izmantot analīzei klientu aptauju datus un ģenerēt idejas par uzlabojumiem;
 • novērtēt jomas, kurās digitālie rīki klientiem dos papildus efektivitāti vai ieguvumus, ieviest tos sadarbojoties ar biznesa atbalsta un klientu apkalpošanas funkcijām.

 • Build an understanding of customers’ concerns and practices
 • Utilize customer survey data for analysis and generate insights for improvements
 • Evaluate areas where digital tools will bring further efficiency or additional customer benefits in close cooperation with business and customer service function

Iepriekšējā pieredze un prasmes:

Background & Skills:

Kā pieredzējis projektu vadītājs, Jūs spējat vadīt globālus vai reģionālus projektus, kurā ir vairākas iesaistītās puses visā organizācijā. Jūs esat orientēts uz rezultātu, analītisks, strukturēts un sistemātisks, ar spēju ietekmēt un veidot uzticamību. Jūs esat gan pārliecināts un zinošs, gan labs komandas spēlētājs, un esat strādājis starptautiskā vidē. Jūs lieliski izprotat klientu mērķus un Jums ir zināšanas par tirgus tendencēm. Turklāt Jūs uzskatāt sevi par spēcīgu pārmaiņu vadībā un efektīvu komunikācijā.

As an experienced project manager, you are comfortable with steering global or regional projects with multiple stakeholders across an organization. You are result-oriented, analytical, structured and systematic, which gives you influence and credibility across. You are both self-driven and a good team player and you are used to working in an international environment. You have a great understanding of customer objectives and acquired knowledge of external trends. In addition, you see yourself as a strong change agent and an effective communicator.

Ideālam kandidātam ir:

The ideal candidate:

 • bakalaura vai maģistra grāds biznesa administrācijā, digitālajā mārketingā, e-komercijā vai tml.;
 • 2-3 gadu pieredze projektu vadībā līdzīgās lomās;
 • brīva angļu valodu mutvārdos un rakstos.

 • Bachelor or Master of Science degree in Business Administration, Digital Marketing, eCommerce or similar
 • 2-3 years project management experience in similar roles
 • Fluent and comprehensive English

Uzņēmums Jums piedāvā:

Company promises to you:

 • starptautisku, modernu un dinamisku darba vidi  vienā no vadošajiem uzņēmumiem industrijā;
 • profesionālās pilnveides un attīstības iespējas;
 • visu nepieciešamo nodrošinājumu efektīvam darbam;
 • Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošu atalgojumu no EUR 1800 – 2300 bruto, papildus gada bonusu un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • mūsdienīgus darba apstākļus un apmācības;
 • darba vietu Rīgā, Pārdaugavā.

 • International, modern and dynamic working environment in one of the leading companies
 • Personal development and training opportunities
 • All needed equipment for efficient work
 • Monthly gross salary from EUR 1800 – 2300 based on education and prior experience and an annual bonus
 • Professional and friendly team
 • Pleasant work environment and office in Riga, Pardaugava

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011