Pārdošanas projektu vadītājs/-a

Sales Project Manager

WorkingDay Latvia klients ir pasaulē vadošais videocentrisko viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Dahua Technology nepastarpināti piedāvā pilnīgus (end-to-end), uz inovatīvām tehnoloģijām balstītus drošības risinājumus, sistēmas un pakalpojumus, kas ir nozīmīgi pilsētvidei, uzņēmumu vadībai un patērētājiem. Dahua produkti tiek plaši lietoti tādās jomās kā valsts drošība, satiksme, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, enerģētika u.c.

Pateicoties vairāk kā 16 000 darbiniekiem, no kuriem vairāk kā 50% ir iesaistīti pētniecībā un attīstībā (R&D), Dahua risinājumi, produkti un pakalpojumi tiek izmantoti vairāk nekā 180 valstīs un reģionos.

Dahua Technology ir vairāk kā 200 reģionālie biroji Ķīnā, kā arī 54 meitasuzņēmumi un pārstāvniecības Āzijas un Klusā okeāna, Ziemeļamerikas, Eiropas, Āfrikas un citu reģionu valstīs. Lai veicinātu Dahua biznesa izaugsmi Baltijā, uzņēmums meklē Pārdošanas projektu vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia is a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider – Dahua Technology (www.dahuasecurity.com). Based on technological innovations, Dahua Technology offers end-to-end security solutions, systems, and services to create values for city operations, corporate management, and consumers. Dahua products are widely applied in key vertical markets such as public security, traffic, banking & finance, retail, and energy etc.

With more than 16,000 employees and over 50% engaged in R&D, Dahua solutions, products, and services are applied in over 180 countries and regions.

Dahua Technology has established more than 200 provincial offices in China as well as 54 overseas subsidiaries and representative offices covering the Asia Pacific, North America, Europe, Africa and other regions. In order to strengthen Dahua business in Baltics the company is looking for a Sales Project Manager.

Darba apraksts:

Job description:

 • pārskatīt, pārvaldīt un paplašināt Dahua sadarbības partneru – sistēmu integratoru un iekārtu uzstādītāju datu bāzi Baltijā;
 • uzturēt un attīstīt sadarbību ar atbildībā esošajiem partneriem, izveidojot produktīvas, profesionālas attiecības ar sadarbības partneru vadošajiem darbiniekiem;
 • koordinēt kolēģu, tostarp atbalsta speciālistu, mārketinga un vadības iesaisti, lai nodrošinātu atbilstību partneru darbības mērķiem un sagaidāmajam rezultātam;
 • doties komandējumos Baltijas valstu ietvaros, lai veidotu un uzturētu sadarbību ar klientiem;
 • proaktīvi reklamēt uzņēmuma produktus un risinājumus esošajiem partneriem un piesaistīt jaunus sadarbības partnerus;
 • nodrošināt partneru atbilstību partneru līgumiem.

 • Review, manage and expand database of Dahua partner accounts – System Integrators and Installers across Baltics
 • Maintain and expand relationships with assigned channel partners by establishing productive, professional relationships with key personnel in assigned partner accounts
 • Coordinate the involvement of company personnel, including support, marketing and management resources, in order to meet partner performance objectives and partners’ expectations
 • Perform frequent business trips within Baltic States in order to establish and maintain partner accounts
 • Proactively promote company products and solutions to partner accounts and generate new leads
 • Ensure partner compliance with partner agreements

Prasības kandidātiem:

Job requirements:

 • vēlama izglītība tehniskā jomā;
 • iepriekšēja pieredze darbā ar videonovērošanas sistēmām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēcīgas pārdošanas prasmes, tostarp padziļinātas zināšanas par pārdošanas procesu un stratēģiskajiem paņēmieniem mērķu sasniegšanai;
 • izcilas komunikācijas un prezentēšanas prasmes;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, vēlamas arī krievu valodas zināšanas;
 • prasme darboties komandā, pašmotivācija.

 • Technical education is preferred
 • Previous experience from CCTV related industry will be considered as an advantage
 • Strong sales skills including thorough knowledge of the sales process and strategic techniques to achieve objectives
 • Excellent communication and presentation skills
 • Good English is must, Russian is preferred
 • Team-player and self-motivated

Pievienojoties Dahua Technology, Jūs iegūsiet:

Join Dahua Technology, you will get:

 • konkurētspējīgu atalgojumu ar mēneša bruto pamatalgu robežās no EUR 1700 – 2200, gada prēmiju, piemaksas par transporta un telefonsakaru izdevumiem, apmaksātus darījumu braucienus;
 • godīgas un caurspīdīgas personāla attīstības iespējas;
 • draudzīgu darba vidi;
 • savu kompetenču attīstību;
 • iespēju doties darījumu braucienos uz ārvalstīm;
 • karjeras izaugsmes iespējas uzņēmuma ietvaros.

 • Competitive wage package, including basic salary in the range EUR 1700 – 2200 gross, annual bonus, transport and communication allowance, daily allowance on business trip
 • Fair and transparent staff development opportunity
 • Friendly work environment
 • Personnel ability improvement
 • Oversea business trip opportunity
 • Internal position change and promotion opportunity

Ja esat atvērts/-a jaunām darba iespējām, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esat atvērts/-a jaunām darba iespējām, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you are open for new career opportunity, send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011