Testēšanas vadītājs/-a

Test Manager

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Testēšanas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Test Manager.

Kā Testēšanas vadītājs/-a, darbojoties Piegādes un Pārejas nodaļā, Tu būsi mūsu transformācijas ceļojuma galvenā daļa, darbojoties pie vairākiem aizraujošiem projektiem un iniciatīvām, lai modernizētu un racionalizētu mūsu tehnoloģiju vidi. Turklāt, Tu atbalstīsi un vadīsi iniciatīvas, lai uzlabotu mūsu testēšanas procesus/rīku kopumu un sadarbību, starp tādām funkcijām kā izlaišana, vide, integrācija, programmatūras inženierija.

As a Test Manager, working within the Delivery and Transition department, you will be a key part of our transformation journey, working on several exciting projects and initiatives to modernize and streamline our technology landscape. Additionally, you will support and lead initiatives to improve our testing processes/toolsets and collaboration between functions such as release, environment, integration, and software engineering.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • darbojoties kā Testēšanas vadītājam/-ai, Tu koordinēsi testēšanas aktivitātes (analīze, plānošana, testēšanas gadījumu izstrāde, izpilde) konkrētā tehnoloģiju/biznesa jomā;
 • būs jāapgūst un jāuztur zināšanas par produktu un digitālo ekosistēmu, lai izprastu produkta un testēšanas vajadzības;
 • nodrošināsi atbilstību Bankas testu pārvaldības standartiem/sistēmām, nodrošinot piegādi un vienlaikus darbojoties kā kvalitātes vārti;
 • atbildēsi par testēšanas pārvaldības uzlabošanas iniciatīvām, kas atbalsta transformācijas un ceļojuma vienkāršošanu.

 • Act as Test Manager, coordinating testing activities (analysis, planning, test case development, execution) within a specific technology/business area
 • Acquire and maintain product and digital ecosystem knowledge for understanding product and testing needs
 • Ensure adherence to the Bank’s test management standards/framework, enabling delivery while acting as a quality gate
 • Ownership of test management improvement initiatives that support the transformation and simplification journey

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • pieredzi Testēšanas vadītāja/-as amatā, kas pierādīta praksē, vēlams finanšu pakalpojumu vidē;
 • ļoti labu izpratni par testēšanas dzīves ciklu un labas zināšanas par programmatūras izstrādes dzīves ciklu;
 • labas zināšanas par agile/waterfall metodoloģijām saistībā ar testēšanu, tostarp testēšanas/projektu pārvaldības rīkiem (piemēram, Atlassian suite);
 • proaktīvu un patstāvīgu personību, kam patīk mainīga un izaicinājumiem bagāta vide;
 • teicamu angļu valodas prasmi.

 • Proven track record as a Test Manager, preferably in a financial services environment
 • Excellent understanding of the test lifecycle and strong knowledge of the software development lifecycle
 • Good knowledge of agile/waterfall methodologies about testing including test/project management tooling (e.g. Atlassian suite)
 • Proactive and self-driven personality, enjoys a changing and challenging environment
 • Fluent in English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 2800 – 4800 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 2800 – 4800 gross, depending on your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Accident insurance
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support the well-being of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team-building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011