Vecākais/-ā projektu pārvaldības vadītājs/-a (PMO)

Senior Project Management Officer (PMO)

darbam ar pārmaiņu pieprasījuma vadību

with focus on Change Demand Management

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Vecāko projektu pārvaldības vadītāju (PMO) darbam ar pārmaiņu pieprasījuma vadību.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Senior Project Management Officer (PMO) with focus on change demand management.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • vadīsi un atbildēsi par visas bankas pārmaiņu pieprasījuma pārvaldības procesu, tostarp attiecīgajām pārvaldības struktūrām;
 • vadīsi bankas izmaiņu pieprasījumu portfeli, tostarp finanšu plānošanu un izsekošanu;
 • būsi eksperts/-e attiecīgajā jomā un nodrošināsi saziņu ar iesaistītajām galvenajām ieinteresētajām personām un to vadību;
 • sniegsi funkcionālus norādījumus citiem PMO Rīgā;
 • vadīsi PMO saskaņošanu starp portfeli, programmām, projektiem, kā arī galvenajām iesaistītajām pusēm visā bankā;
 • nodrošināsi atbalstu projektu portfeļa un biznesa vadībai;
 • vadīsi un atbalstīsi finanšu plānošanu, uzraudzību un pārskatu sniegšanu par portfeli un programmām/projektiem;
 • veicināsi nepārtrauktu uzlabojumu veikšanu un savu procesu attīstību.

 • Own and run the bank-wide Change Demand Management process including respective governance bodies
 • Manage the banks’ Change Request Portfolio including financial planning and tracking
 • Act as subject matter expert and ensure communication to and management of involved key stakeholders
 • Provide functional guidance to other PMOs in Riga
 • Drive PMO alignment between the portfolio, programs, and projects as well as key stakeholders across the bank
 • Provide project portfolio and business management support
 • Guide and support financial planning, tracking and reporting for the portfolio and programs/projects
 • Drive continuous improvement and development of owned processes

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • bakalaura grādu vai līdzvērtīgu izglītības līmeni;
 • vismaz 5 gadu pieredzi projektu vadībā, PMO vai ar to saistītās jomās;
 • izteiktu orientāciju uz pakalpojumiem un risinājumiem, kopā ar lieliskām komunikācijas prasmēm;
 • pieredzi finanšu plānošanā un izsekošanā;
 • kvalifikācija projektu vadībā būs priekšrocība;
 • brīvi pārvaldīt biznesa angļu valodu.

 • Bachelors degree or equivalent education level
 • At least 5 years of experience in project management, PMO and related fields
 • Strong service and solution mentality combined with excellent communication skills
 • Experience in financial planning and tracking
 • Project management qualifications are a plus
 • Fluent in business English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 4500 – 5500 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 4500 – 5500 gross, depending on your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Accident insurance
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support the well-being of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team-building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011