Vecākais/-ā Java Back-End inženieris/-e

Senior Java Back-End Engineer

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Vecāko Java Back-End inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Senior Java Back-End Engineer.

Esot Cembra Programmatūras inženierijas un integrācijas komandā, Tu aktīvi piedalīsies visos programmatūras izstrādes cikla posmos, galvenokārt koncentrējoties uz prasību izstrādi, programmatūras dizainu un izstrādi Bankas esošajiem un jaunajiem backend pakalpojumiem un lietojumprogrammām. Ja esi ar savu iniciatīvu un lielu vēlmi paaugstināt efektivitāti un vēlmi ietekmēt bankas vīziju par digitālo transformāciju, mēs gaidām Tavu pieteikumu!

Being member of the Software Engineering and Integration Team of Cembra, you will actively participate in all stages of the software development lifecycle mainly focusing on requirements’ engineering, software design and development activities for the Bank’s existing and new backend services and applications. If you are a self-starter with a strong desire to increase efficiency and make an impact to the Bank’s vision towards digital transformation, we look forward to receiving your application!

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • sadarbosies ar pieredzējušiem inženieriem, lai izstrādātu un attīstītu lietojumprogrammas un konteinerizētu backend pakalpojumus Java un Spring Boot vidē;
 • integrēsi ar esošo lietojumprogrammu portfeli, kā arī trešo pušu programmatūru;
 • veicināsi savlaicīgu izstrādes uzdevumu izpildi, lai ieviestu pārmaiņu iniciatīvas un projektus;
 • sadarbosies ar ražošanas atbalsta un operatīvajām komandām, lai novērstu problēmas ražošanas programmatūrā un izlabotu kļūdas (3. līmeņa atbalsts);
 • nepārtraukti apgūsi un piemērosi atbilstošu programmatūras izstrādes praksi, modeļus, rīkus un tehnoloģijas un aktīvi piedalīties Bankas tehnisko izvēļu/lēmumu pieņemšanā.

 • Work with experienced engineers to design and develop applications and containerized backend services in Java and Spring Boot
 • Integrate with the existing applications portfolio as well as third parties’ software
 • Contribute towards the timely completion of development tasks for change initiatives and projects
 • Liaise with production support and operations teams for Troubleshooting of production software and bug fixing (level 3 support)
 • Continually learn and apply relevant software development practices, patterns, tools and technologies and actively contribute to the Bank’s technical selections/decisions

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • maģistra vai bakalaura grādu datorzinātnēs (vai līdzvērtīgu grādu);
 • vairāk nekā 5 gadu backend pieredzi vai zināšanas par izplatīto sistēmu izstrādi – Java (EE/Spring Boot);
 • labas zināšanas par relāciju datu bāzēm un SQL;
 • praktisku pieredzi ar Spring Boot backend pakalpojumiem, komunikācijas metodēm (SOAP, REST) un mikropakalpojumu arhitektūras izstrādi, kā arī labu izpratni par programmatūras dizaina modeļiem, konteinerizācijas koncepcijām, objekt-orientētiem principiem un mūsdienīgu programmatūras inženierijas praksi;
 • brīvi pārzināt angļu valodu, vācu valoda ir priekšrocība.

 • Master or Bachelor in Computer Science (or equivalent degree)
 • 5+ years of backend or distributed systems Java development knowledge (EE/Spring Boot)
 • Solid knowledge of relational databases and SQL
 • Hands on experience in developing Spring Boot backend services, communication methods (SOAP, REST) and Microservice Architecture and strong understanding of software design patterns, containerization concepts, object oriented principles and modern software engineering practices
 • Fluent in English, German is a plus

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 3500 – 6200 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become the part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 3500 – 6200 gross, depends of your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support wellbeing of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011