Vecākais/-ā IT atbalsta speciālists/-e

Senior IT Support Specialist

ar vācu valodas zināšanām

with German language skills

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Vecāko IT atbalsta speciālistu/-i ar vācu valodas zināšanām.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Senior IT Support Specialist with German language skills.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • sniegsi pirmā un otrā līmeņa tehnisko un incidentu pārvaldības atbalstu, un nodrošināsi izpildi pakalpojumu pieprasījumiem;
 • sniegsi tehnisko atbalstu un pārvaldīsi lietotāju IT aktīvus (klēpjdatoru uzstādīšana, problēmu novēršana);
 • nodrošināsi saziņu ar galalietotājiem un mijiedarbību ar galvenajiem incidentu un problēmu pārvaldības procesiem incidentu dzīves cikla laikā;
 • uzraudzīsi KPI/SLA, veiksi tendenču analīzi un sagatavosi vadības ziņojumus un informācijas paneļus;
 • identificēsi un ierosināsi veikt uzlabojumus no procesu un tehnoloģiju puses un veicināsi to ieviešanu;
 • veicināsi pakalpojumu optimizāciju un automatizāciju, kas var uzlabot efektivitāti, samazināt izmaksas un uzlabot klientu apmierinātību;
 • sadarbosies ar dažādām biznesa un tehnoloģiju iesaistītajām pusēm, esot ekspertam atbalstot jaunu pakalpojumu/atbalsta līniju definēšanu un ieviešanu.

 • Provide first and second level technical and incident management support and ensure fulfilment of service requests
 • Provide technical support and manage IT Assets assigned to users (laptop installation, problem troubleshooting)
 • Ensure relevant end user communication and interface with major incident and problem management processes through the course of the incident lifecycle
 • Monitor KPIs/SLAs, perform trend analysis and generate management reports and dashboards
 • Identify and suggest improvements, from a process and technology perspective, and drive their implementation
 • Drive service optimization and automation that can improve efficiency, reduce cost and improve customer satisfaction
 • Interface with different business and technology stakeholders supporting as a subject matter expert the definition and onboarding of new services/support lines

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • augstāko izglītību datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai atbilstošā jomā;
 • vairāku gadu profesionālo pieredzi IT atbalsta jomā ar plašu tehnisko prasmju kopumu;
 • labas zināšanas par ITSM procesiem: notikumu, incidentu, problēmu un izmaiņu pārvaldība (vēlams ITIL sertifikāts) un attiecīgie rīki, piemēram, ServiceNow;
 • labas praktiskas tehniskās zināšanas galalietotāju pakalpojumu jomās (dators, tīkls, lietotāju piekļuves pārvaldība, saziņas, drukāšanas un infrastruktūras pakalpojumi, VDI, Office365 u. c.);
 • interesi par jaunām tehnoloģijām, neatkarīgu un efektīvu darba veidu, “can do” attieksmi, servisu orientētu un vēlmi darbam ar klientiem;
 • draudzīgu pieeju, labas uz lietotāju orientētas komunikācijas prasmes vācu un angļu valodā (franču valoda ir priekšrocība).

 • Higher education in Computer Science, Information Technology or relevant field
 • Several years of professional experience in an IT Support function as a technical all-rounder with broad skill set
 • Good knowledge of ITSM processes; Event-, Incident-, Problem- and Change-Management (ITIL-certification preferred) and relevant toolsets such as ServiceNow
 • Strong hands-on technical knowhow in the areas of end-user services (Computer, network, user access management, telephony, printing and infrastructure services, VDI, Office365, etc.)
 • Enthusiasm for new technologies, independent and efficient way of working, can do attitude, service oriented and enjoyment in dealing with customers
 • Friendly presence, strong user-oriented communication skills in German and English (French is advantageous)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu no EUR 2000 – 2500 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darbavieta atradīsies Rīgā, bet būs daļa no lielākas komandas, kas atrodas Cīrihē, Šveicē.

 • A chance to become the part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary from EUR 2000 – 2500 gross, depends of your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support wellbeing of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team building support activities
 • The role will be located in Riga, but will be part of a larger team located in Zurich, Switzerland

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011