Vecākais/-ā IT projektu vadītājs/-a

Senior IT Project Manager

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Vecāko IT projektu vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Senior IT Project Manager.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • vadīsi IT projektus ar augstu intensitāti un tehniskās sarežģītības pakāpi, un saistītus ar biznesu;
 • plānosi, strukturēsi un vadīsi projektus uz rezultātu kopā ar vairākām iesaistītajām pusēm, iekšējām komandām un ārējiem piegādātājiem, un nodrošināsi to izpildi apjoma, kvalitātes, laika un budžeta ziņā;
 • koordinēsi visus projektos esošos aspektus, piemēram, plānošanu un resursus, prasību apkopošanu, tehnisko dizainu, kvalitāti, riska un finanšu pārvaldību un atskaišu sniegšanu;
 • nodrošināsi funkcionālo vadību un koučingu projekta komandas dalībniekiem;
 • informēsi visas iesaistītās puses (projekta komandu, sponsorus, vadību) par statusa atjauninājumiem un galvenajiem starpposma mērķiem.

 • Manage fast-paced IT projects with high technical complexity and exposure to the business
 • Plan, structure and drive project deliverables with multiple stakeholders, internal teams and external vendors and ensure delivery in scope, quality, time and budget
 • Coordinate all aspects of a project planning and resources, requirements gathering, technical design, quality, risk and financial management and reporting
 • Provide functional leadership and coaching to project team members
 • Communicate status updates and major milestones to all involved parties (project team, sponsors, management)

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • augstāko izglītību dabaszinātnēs, tehniskajās vai ekonomiskajās zinātnēs;
 • vismaz 5 gadu pieredzi stratēģisko IT projektu/programmu īstenošanā, izmantojot agile/hibrīda/waterfall metodoloģiju;
 • analītisku prātu ar spēju izprast sarežģītus jēdzienus un īstenot praktiskus risinājumus;
 • spēju vadīt projektu komandas un sadarboties ar augstākā līmeņa ieinteresētajām pusēm;
 • atvērtību, pieejamību, ar labām saskarsmes un empātijas prasmēm;
 • spēju pārvarēt izaicinājumus un spēja sekmīgi īstenot pārmaiņas, kas pierādītas praksē;
 • teicamas prasmes angļu valodā gan mutvārdos, gan rakstiski.

 • University degree of a science, technical or economic nature
 • Minimum 5 years of delivering strategic IT projects/programs using agile/hybrid/waterfall methodology
 • Analytical mind with an ability to grasp complex concepts and implement practical solutions
 • Ability to manage project teams and interact with senior-level stakeholders
 • Open-minded, approachable with strong interpersonal skills
 • Proven ability to overcome challenges and successfully deliver change
 • Excellent verbal and written communication skills in English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 3500 – 5500 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 3500 – 5500 gross, depending on your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Accident insurance
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support the well-being of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team-building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011