Vecākais/-ā piegādes vadītājs/-a

Senior Delivery Manager

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā IT projektu vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Senior Delivery Manager.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • definēsi TOM tehnoloģiju ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm (tostarp CTO, IT pārvaldības, riska un finanšu komandām), pakalpojumu/procesu īpašniekiem un potenciālo pakalpojumu klientiem;
 • izveidosi un uzturēsi ciešas attiecības ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām;
 • veiksi vadības/administratīvās aktivitātes komandām saskaņā ar attiecīgajām sistēmām;
 • cieši sadarbosies ar procesa īpašnieku un funkcionālo komandu vadītājiem, lai palielinātu kapacitāti Rīgā: aktīvi piedalīsies personāla atlases procesā, nodrošināsi darbinieku ievadīšanu un zināšanu nodošanu, un nepieciešamo apmācību organizēšanu;
 • vadīsi piegādes komandu, organizēsi tās konsultēšanu un koučingu, turpināsi komandas apmācību, uzturēsi komandas kapacitāti (tostarp komandas locekļu uzņemšanu/atlaišanu/aizvietošanu), pārvaldīsi pakalpojumu sniegšanas grafikus (atvaļinājumi, brīvdienas, starpposma mērķi), uzraudzīsi individuālo darbinieku un komandas sniegumu;
 • sniegsi atbalstu tehnoloģiju projektiem kā IT projektu/piegādes vadītājs/-a.

 • Define TOM for technology in close collaboration with stakeholders (including CTO, IT Governance, Risk and Finance Teams), service/process owners and customers of the potential services
 • Establish and maintain strong relationships with internal and external stakeholders
 • Perform line Management/Administrative activities for team/-s in accordance with the respective framework
 • Work closely with process owner and functional team leaders to ramp up the capacity in Riga: actively participates in the staffing process, leads onboarding, ensures Knowledge Transfer and organizes required training
 • Provide leadership to the delivery team, organize advising and coaching of team members, continue team training, maintain team capacity (including onboarding/offboarding/replacing of team members), manage service delivery schedules (vacations, holidays, milestones), and monitor individual employee and team performance
 • Support technology projects as IT project/delivery manager

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • 3-5 gadu pieredzi attiecīgajā vai līdzīgā amatā, un vairāku gadu pieredzi IT jomā, piemēram, IT operatīvā darbība, IT atbalsta, programmēšanas, testēšanas vai citā jomā;
 • labu izpratni par IT procesiem un IT pakalpojumu dzīves cikla pārvaldību (pieredze vai izglītība ITSM praksē; kā arī apmācība un sertifikācija ITIL, COBIT tiek uzskatīta par priekšrocību), tajā skaitā un ne tikai pārmaiņu pārvaldībā, pakalpojumu ieviešanā, pakalpojumu pārvaldībā;
 • pārbaudītu pieredzi komandu, indivīdu un projektu vadīšanā;
 • izcilas komunikācijas, veicināšanas, sarunu vadīšanas un problēmu risināšanas prasmes;
 • teicamas prasmes angļu valodā gan mutvārdos, gan rakstiski.

 • 3-5 years of experience in relevant or similar roles while exposing multiple years of experience in IT such as IT Operations, IT Support, Programming, Testing or others
 • Good understanding of IT processes and IT services life cycle management (exposure or education in ITSM practices; as well as training and certification in ITIL, COBIT is seen as a benefit), including but not limited to Change Management, Service Introduction, Service Management
 • Proven track record in managing teams, individuals and projects
 • Excellent communication, facilitation, negotiation and problem-solving skills
 • Advanced level in English – reading/speaking/writing

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 3500 – 6000 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 3500 – 6000 gross, depending on your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Accident insurance
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support the well-being of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team-building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011