Scrum komandas vadītājs/-a

Scrum Master

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru – Scrum komandas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Scrum Master.

Kā Scrum komandas vadītājs/-a:

As a Scrum Master:

Tu būsi gan atbalstošs/-a līderis/-e, gan treneris/-e vienai vai vairākām Agile komandām. Tu būsi atbildīgs/-a par Agile metodoloģijas izveidi un nepārtrauktu attīstību, kā arī apmācīsi komandu par organizācijas Agile metodoloģijas pamatprincipiem un veicināsi komandas procesu norisi. Kā atbalstošs/-a vadītājs/-a Tu būsi atbildīgs/-a par Agile komandas vispārējo efektivitāti, palīdzot uzlabot to, lai komandas strādājot kopā, radītu vērtību, un palīdzēsi novērst šķēršļus.

You’re both a servant leader and a coach for one or more Agile Teams. Accountable for establishing and continuously evolving the agile methodology, you will coach the team on the organization’s agile framework and facilitate the team’s ceremonies. In this role as a servant leader, you will be accountable for the Agile Team’s overall effectiveness and help to improve how the teams and the Agile Release Train works together to create value, and help resolve impediments.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • veicināsi savas komandas galvenās norises (Sprinta plānošana, ikdienas sagatavošanās, Sprinta pārskats, Sprinta Retro);
 • sagatavosi un veicināsi PI plānošanu katram ceturksnim;
 • sadarbosies ar produktu īpašniekiem, lai izveidotu strukturētu Backlog un palīdzētu viņiem sanāksmēs strādāt efektīvāk;
 • sadarbosies ar citām nodaļām, piemēram, Release Management, Business Users vai DevOps, lai palīdzētu to komandām piegādes procesā;
 • apmācīsi, mentorēsi un atbalstīsi Scrum komandas, lai tās sekotu Agile vērtībām, principiem un praksei;
 • atbalstīsi komandu, novēršot ārējos šķēršļus.

 • Facilitate the primary ceremonies of their team (Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, Sprint Retro)
 • Prepare and facilitate the PI Planning for every quarter
 • Work with the Product Owners to have a structured Backlog and help them to be more efficient during meetings
 • Collaborate with other departments like Release Management, Business Users or DevOps in order to help their team in the delivery process
 • Training, mentoring, and supporting scrum teams to follow agile values, principles, and practices.
 • Support the team by removing external impediments

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • 5+ gadu pieredze Scrum Master vai līdzīgā amatā;
 • sertificēts Scrum Master, vēlams SAFe;
 • vēlams bakalaura grāds datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās vai atbilstošā jomā;
 • prakstiskas zināšanas Agile metodoloģijās, metodēs un ietvaros, piemēram, Scrum vai Kanban, lai nodrošinātu risinājumus;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un problēmu risināšanas prasmes;
 • teicamas angļu valodas prasmes.

 • 5+ years of experience as a Scrum Master or in a similar role
 • Certified Scrum Master, SAFe preferred
 • Bachelor’s degree in computer science, information technology, or a relevant field preferred
 • Working knowledge of agile methodology, techniques, and frameworks, such as Scrum or Kanban, to deliver solutions
 • Strong communication, presentation and problem-solving skills
 • Fluent in English is a must

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 3000 – 5000 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become the part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 3000 – 5000 gross, depends of your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support wellbeing of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011