IT atbalsta inženieris/-e / Darbavietas inženieris/-e

IT Support Engineer / Workplace Engineer

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā IT atbalsta inženieri / Darbavietas inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as IT Support Engineer / Workplace Engineer.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • sniegsi atbalstu kā inženieris/-e Microsoft klientu infrastruktūras un digitālās darbvietas jomās, kā arī iesaistīsies, nodrošinot end-to-end arhitektūru;
 • nodrošināsi SCCM/VMware Horizon View/VMware Enterprise Mobility Management;
 • atbalstīsi un iesaistīties jaunās digitālās darbvietas koncepcijas izstrādē (M365 un Azure, Intune);
 • definēsi un izstrādāsi programmatūras paketi un automatizāciju;
 • novērsīsi problēmas incidentu un problēmu pārvaldības procesa ietvaros, kā arī koordinēsi un īstenosi izmaiņu pieprasījumus;
 • ieviesīsi jaunas koncepcijas, idejas un rīkus.

 • Engineering in the areas of Microsoft client infrastructure and Digital Workplace as well as co-decision in the end-to-end architecture
 • SCCM/VMware Horizon View/VMware Enterprise Mobility Management
 • Supporting and co-designing in the development of the new Digital Workplace concept (M365 & Azure, Intune)
 • Defining and developing software packaging and automation
 • Troubleshooting as part of the incident and problem management process as well as coordination and implementation of change requests
 • Introduction of new concepts, ideas and tools

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • iegūtu augstāko izglītību datorzinātnēs (bakalaura grāds) vai līdzīgu papildu izglītību, un vairāk nekā 5 gadu profesionālo pieredzi IT inženiera/-es amatā, vēlams, uzņēmuma vidē;
 • pieredzi darbā ar Windows izvietošanas procesu, Endpoint Manager/Intune un Autopilot, kā arī ar Agile procesiem un rīkiem (Service Now, Jira, Confluence);
 • ļoti labas komunikācijas prasmes sadarbībā ar iekšējiem un ārējiem departamentiem, kā arī ļoti augstu orientāciju uz klientu un pakalpojumu sniegšanu;
 • nepieciešamas teicamas angļu valodas zināšanas.

 • Completed training as a computer scientist (Bachelor degree) or comparable further training and 5+ years of professional experience as IT Engineer, ideally in an enterprise environment
 • Experience with Windows deployment process, Endpoint Manager/Intune and Autopilot as well as with agile processes and tools (Service Now, Jira, Confluence)
 • Very good communication skills towards internal and external departments as well as very high customer and service orientation
 • Fluency in English are required

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 3000 – 4500 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become the part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 3000 – 4500 gross, depends of your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support wellbeing of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011