IT biznesa analītiķis/-e

IT Business Analyst

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā IT biznesa analītiķi.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as IT Business Analyst.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • analizēsi un precizēsi prasības jaunu funkciju izveidei un esošo funkciju uzlabošanai;
 • definēsi un dokumentēsi saskarnes līmeņa prasības: veiksi lauka nepilnību analīzi, lauka kartēšanu, dokumentu detaļas;
 • apspriedīsi prasības ar dažādām ieinteresētajām personām: produktu/projektu vadītājiem, UX, biznesa pārstāvjiem, tehnoloģiju vadītājiem utt.;
 • sadarbosies ar projekta piegādes komandu, lai nodrošinātu, ka projekta īstenošanas uzdevumi ir atbilstoši formulēti un dokumentēti;
 • sadarbosies ar QA komandu, lai saskaņotu funkcionālo testu gadījumus ar noteiktajām prasībām.

 • Analyze and specify requirements for building new features and enhancing existing features
 • Define and document interface-level requirements: field gap analysis, field mappings, document details
 • Discuss the requirements with various stakeholders: product/project managers, UX, business representatives, technology leads, etc.
 • Work with the project delivery team, to ensure that the project implementation tasks are properly formulated and documented
 • Work with the QA team to match functional test cases against the agreed requirements

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • augstāko izglītību tehniskā vai ekonomikas jomā;
 • iepriekšēju pieredzi regulētā vidē, ideālā gadījumā banku nozarē;
 • analītiskās, konceptuālās un radošās prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus strādājot sarežģītā un strauji mainīgā vidē;
 • teicamas komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas, lai apkopotu un dokumentētu prasības sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm;
 • pārzini gan Waterfall, gan Agile metodoloģijas un ir pieredze ar dažādiem rīkiem, piemēram, JIRA, Confluence;
 • rūpīgs/-a, ar precizitāti un uzmanību uz detaļām;
 • teicamas prasmes angļu valodā gan mutvārdos, gan rakstiski.

 • University degree, of a science, technical or economic nature
 • Experience with regulated environments, ideally in banking
 • Required analytical, conceptional and creative skills to be successful in a complex and fast-paced environment
 • Excellent communication skills, needed to gather and document requirements from stakeholders
 • Familiar with both waterfall and agile methodologies and have experience with different tools like JIRA, Confluence
 • You prove thoroughness, accuracy and close attention to details

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 2500 – 3800 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 2500 – 3800 gross, depending on your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Accident insurance
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support the well-being of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team-building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011