Pārvaldības, risku un kontroles analītiķis/-e

Governance, Risk and Control Analyst

WorkingDay Latvia klients – Cembra Latvia ir jauns uzņēmums Rīgā, kas reģistrēts 2023. gada aprīlī kā Cembra Pay AG programmatūras izstrādes centrs.

Cembra Latvia SIA nodrošina atbalstu, piemēram, programmatūras izstrādi un pārvaldību, lietojumprogrammu pārvaldību un administrēšanu partnerorganizācijām: Cembra Pay AG, kas nodrošina risinājumus Pirkt tagad, maksāt vēlāk (BNPL), un tās mātes uzņēmumam Cembra, Šveices bankai.
Cembra nav banka tradicionālajā izpratnē, bet gan finanšu pakalpojumu sniedzējs un inovatīvu digitālo maksājumu risinājumu nodrošinātājs. Cembra saviem klientiem piedāvā vienkāršus un nekomplicētus finansēšanas risinājumus visām dzīves situācijām, piemēram, personīgos aizdevumus, līzingus un kredītkartes.

Uzņēmumam ir prieks aicināt jaunu komandas biedru/-i kā Pārvaldības, risku un kontroles analītiķi.

A client of WorkingDay Latvia – Cembra Latvia is a new set-up in Riga, a company registered in April 2023, as a software development hub for Cembra Pay AG.

Cembra Latvia SIA provides nearshore support, such as Software Development and Management, Application Management and Administration to partner organizations: Cembra Pay AG provides Buy Now Pay Later (BNPL) solutions/ and its mother company Cembra, a Swiss bank.
Cembra is not a bank in the traditional sense, but a financial services provider and provider of innovative, digital payment solutions. Cembra offers its customers simple and uncomplicated financing solutions for all life situations, such as personal loans, leasing and credit cards.

The company is happy to welcome a new team member as Governance, Risk and Control Analyst.

Šajā aizraujošajā amatā Tu:

In this exciting role, you will:

veicināsi mērķu un uzdevumu sasniegšanu Cembra Latvijas nodaļā, nodrošinot spēcīgu pārvaldību tās digitālās transformācijas procesā. Šis amats atrodas Tehnoloģiju un procesu pārvaldības komandā, kas pārvalda, veicina un nodrošina tehnoloģiju atbilstību ārējām/regulatīvajām prasībām, kā arī iekšējiem noteikumiem. Šī komanda darbojas kā galvenais punkts revīziju veikšanai un atbild par bankas procesu pārvaldību. Atrodoties Rīgas birojā Tu atbalstīsi daudzveidīgo komandu Šveicē, īstenojot un pārraugot Tehnoloģiju nodaļas pārvaldības, risku un kontroles jautājumus.

Contribute to the goals and objectives of Cembra Latvia division in its digital transformation journey by ensuring strong governance. This position is placed in the Technology & Process Governance team that manages, facilitates and ensures compliance of Technology to external/regulatory requirements as well as internal regulations. The team acts as a single point of contact for audits and is responsible for the process governance of the bank. From your location in Riga, you will support the diverse team in Switzerland with implementation and oversight of governance, risk and control topics in the Technology division.

Ko Tu darīsi?

What are you going to do?

 • sniegsi konsultācijas un atbalstu pārvaldības, riska un kontroles jautājumos;
 • definēsi un sagatavosi atskaites;
 • sniegsi atbalstu sagatavojot regulāras vadības struktūras sanāksmes un apkopojot revīzijas datus;
 • sniegsi atbalstu definējot, ieviešot un pilnveidojot tehnoloģiju dokumentācijas sistēmu.

 • Advise and support with the implementation of governance, risk and control topics
 • Define and generate reports
 • Support with the preparation of regular governance body meetings and gather audit evidence
 • Support the definition, implementation and further development of the Technology documentation framework

Ko Cembra sagaida no Tevis?

What Cembra expect from you?

 • augstāko izglītību, par priekšrocību tiks uzskatīta papildus izglītība pārvaldības, riska un atbilstības vai saistītās jomās;
 • pieredzi pārvaldības, riska pārvaldības, atbilstības nodrošināšanas vai audita darbā/-os;
 • izpratni par Eiropas normatīvo prasībām tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas prezentācijas prasmes angļu valodā gan rakstiski, gan mutvārdos (vācu valodas zināšanas būs priekšrocība).

 • University degree, further education in governance, risk and compliance or related fields is an advantage
 • Experience in a governance, risk management, compliance or audit roles
 • Understanding of European regulatory requirements is an advantage
 • Good communication and presentation skills
 • Solid written, verbal and presentation skills in English (knowledge of German is a plus)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par daļu no dinamiskas, augošas un ļoti draudzīgas vides;
 • Tavai pieredzei un kompetencei atbilstošu atalgojumu EUR 2500 – 4000 bruto;
 • iespēju doties komandējumos uz Šveices biroju, starptautisku vidi, attālinātās un klātienes komandas;
 • modernu, labi aprīkotu biroju jaunajā Skanstes rajonā;
 • labu veselības apdrošināšanas paketi no pirmās dienas;
 • garīgās veselības atbalsta programmu;
 • 3 papildu dienas darbinieku labsajūtas atbalstam;
 • dzimšanas dienas dāvanas darbiniekiem;
 • regulārus biroja pasākumus un komandas saliedēšanas pasākumus;
 • darba nosacījumi: hibrīda modelis.

 • A chance to become the part of a dynamic and growing and very friendly environment
 • A salary EUR 2500 – 4000 gross, depends of your experience and expertise
 • Travel possibility to Swiss office, international environment, remote and on-site teams
 • Modern, well-equipped office in emerging Skanstes area
 • Health insurance competitive package from the first day
 • Mental health support program
 • 3 supplementary days in order to support wellbeing of our employees
 • Birthday gifts for employees
 • Regular office events and team building support activities
 • Working conditions: Hybrid mode

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Sabīne Gulbe
Tālrunis: +371 27766055
E-pasts: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Sabīne Gulbe
Phone: +371 27766055
E-mail: sabine.gulbe@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011