Pārdošanas vadītājs/-a Latvijā

Country Sales Manager

WorkingDay Latvia klients – Carglass ir daļa no Belron Group uzņēmuma, kas ir pasaules vadošais transportlīdzekļu stiklu remonta un nomaiņas uzņēmums pasaulē, apkalpojot vairāk nekā 17 miljonus klientu.

Carglass paplašina savu komandu Latvijā. Pārdošanas vadītāja/-as galvenais mērķis būs attiecību veidošana un attīstīšana ar esošajiem un potenciālajiem B2B klientiem, pārdošanas un operacionālo aktivitāšu veicināšana Latvijā.

Uzņēmums meklē proaktīvu, talantīgu Pārdošanas vadītāju ar teicamām pārdošanas prasmēm, izteiktu tieksmi biznesa izaugsmei un transformācijai.

A client of WorkingDay Latvia – Carglass is a part of Belron Group company which is the leading vehicle glass repair and replacement company in the world, serving more than 17 million.

Carglass is looking to expand its team in Latvia. The main goal for the County Sales Manager would be building and developing relationships with existing and potential B2B clients, driving sales and operation activities in Latvia.

The company is seeking a proactive, authentic sales leader with strong commercial acumen and drive for business growth and transformation.

Galvenās atbildības:

Key responsibilities:

 • klientu attiecību pārvaldīšana: veidot stipras attiecības ar klientiem, izzināt to vajadzības un veicināt ilgtermiņa partnerības;
 • stratēģiska plānošana darbā ar galvenajiem klientiem: izstrādāt plānus, identificēt izaugsmes iespējas, nospraust mērķus darbā ar galvenajiem klientiem;
 • pētījumi un analīze: rūpīgi veikt datu izpēti, lai padziļināti izprastu galveno klientu vajadzības un vēlmes;
 • sadarbība ar citiem departamentiem: sadarboties ar iekšējām komandām, lai saskaņotu risinājumus ar klientu mērķiem;
 • līgumu slēgšana: veikt pārrunas par līgumu slēgšanu, noteikt cenas un nosacījumus, lai maksimāli palielinātu ieņēmumus;
 • problēmu risināšanu un to pārraudzīšana: ātri risināt briestošas problēmas, sekot problēmu risināšanas gaitai un analizēt datus;
 • pārdošanas veicināšana un iespēju attīstīšana: identificēt iespējas paplašināt klientu vērtību ar papildu piedāvājumiem;
 • nepārtraukta izaugsme un vadība: izzināt atsauksmes, veicināt pārdošanas izaugsmi un atbalstīt darbinieku attīstību, nodrošinot atbilstību standartiem un politikai.

 • Client Relationship Management: Establish strong client connections, understand needs, and foster long-term partnerships
 • Strategic Account Planning: Develop plans, identify growth opportunities, and set objectives for key accounts
 • Research and Analysis: Conduct thorough research to understand key account needs and preferences
 • Cross-functional Collaboration: Work with internal teams to align solutions with client objectives
 • Contract Negotiation: Negotiate contracts, pricing, and terms to maximize revenue
 • Issue Resolution and Tracking: Address concerns promptly, track performance, and analyze data
 • Upselling and Cross-selling: Identify opportunities to enhance client value with additional offerings
 • Continuous Improvement and Leadership: Seek feedback, drive sales growth, and support employees’ development while ensuring adherence to standards and policies

Īpašības, kuras raksturo atbilstošu kandidātu/-i:

Attributes that make you a strong candidate:

 • vismaz 3 gadu prakstiska pieredze B2B pārdošanā un attiecību pārvaldīšanā ar galvenajiem klientiem;
 • pieredze apdrošināšanas, līzinga, banku vai automašīnu pārdošanas nozarēs tiks uzskatīta kā priekšrocība;
 • pamatzināšanas uzņēmējdarbības procesos un pieredze pārdošanas stratēģijas izstrādē;
 • atvērtība un aizrautība B2B pārdošanas attīstībā un augsti kvalitātes standarti;
 • līdera/-es potenciāls un izcilas organizatoriskās prasmes;
 • izcilas pārrunu un iedvesmojošas prezentāciju prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes gan rakstiski, gan mutiski;
 • spēja efektīvi strādāt komandā un sadarboties ar dažādiem organizatoriskajiem līmeņiem.

 • Proven track record in B2B sales and key account relationship management, with at least 3 years of successful experience
 • Experience in insurance, leasing, banking, or car sales industries is advantageous
 • Thorough understanding of business processes and experience in sales strategy development
 • Open-minded attitude with a strong passion for B2B sales development and high-quality standards
 • Leadership potential and excellent organizational skills
 • Excellent negotiation and impactful presentation skills
 • Strong Latvian and English language skills, both written and verbal
 • Ability to work effectively in a team and communicate across different organizational layers

Uzņēmuma piedāvājums:

Employee benefits:

 • iespēja pievienoties starptautiski atpazīstamam, atzītam un strauji augošam uzņēmumam;
 • motivējoša darba vide ar augsta līmeņa profesionāļu komandu;
 • profesionālo kompetenču attīstība;
 • atalgojums no EUR 2500 līdz 3500 bruto, atkarībā no kandidāta pieredzes un kvalifikācijas, plus pārdošanas bonusu pakete;
 • veselības apdrošināšana, vietējās un starptautiskās korporatīvās komandu veidošanas pasākumi;
 • elastīgs darba laiks un iespēja strādāt attālināti;
 • apmaksāti transporta izdevumi un viss nepieciešamais aprīkojums veiksmīgam darbam.

 • Opportunity to join an international fast-growing company acknowledged by the market
 • Motivational working environment with a highly professional team
 • Enhancement of professional competencies
 • Remuneration of EUR 2500 to 3500 gross and sales bonus package
 • Health insurance, local and international corporate team-building events
 • Flexible working hours and remote working opportunities
 • Covered transportation costs and all necessary equipment for successful work

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011