Vizualizācijas speciālists/-e

Visualisation Specialist

WorkingDay Latvia klients – Bonava ir vadošais dzīvojamo māju attīstīšanas uzņēmums Ziemeļeiropā. Šodien uzņēmumā Bonava strādā vairāk kā 2300 darbinieku 9 valstīs – Zviedrijā, Vācijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Sanktpēterburgā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Vizualizācijas speciālistu/-i.

A client of WorkingDay Latvia – Bonava is a leading residential development company in Northern Europe. Bonava has more than 2,100 employees and operates in Germany, Sweden, Finland, Denmark, Norway, St. Petersburg, Estonia, Lithuania and Latvia.

Bonava is happy to welcome the new team member – Visualisation Specialist.

Kā vizualizācijas speciālistam Tavos uzdevumos ietilps:

As a Visualisation Specialist, you will:

 • veidot vizualizācijas projektus visām Bonava biznesa vienībām;
 • pārvaldīt Bonava VDC materiālu un resursu bibliotēku, kas tiek izmantota vizualizēšanai 3ds Max un renderēšanas rīkos;
 • nodrošināt, lai resursi, materiāli un vizuālie rekvizīti tiek atbilstoši licencēti un pārvaldīti;
 • attīstīt un uzturēt vadlīnijas un lietotāja rokasgrāmatas VDC balstītām vizualizācijām;
 • atbalstīt Bonava biznesa vienības ar vizualizācijas kompetenci un apmācībām;
 • attīstīt un pārvaldīt skriptus un risinājumus uzņēmuma vizualizācijas rīkos, lai palielinātu Bonava iespējas efektīvi vizualizēt mājas un apkaimes;
 • sekot līdzi globālajām tendencēm vizualizācijas jomā.

 • Create visualisations for projects in all Bonava business units
 • Manage Bonava VDC library of materials and assets used for visualisations in 3ds Max and rendering tools
 • Ensure assets, materials and visual props are properly licensed and managed
 • Develop and maintain Guidelines and user guides for VDC based Visualisations
 • Support Bonava’s Business units with visualisation competence and training
 • Develop and manage scripts and solutions in our visualisation tools to increase Bonava’s capabilities to rapidly visualise homes and neighbourhoods
 • Keep track of trends and global industry monitoring within the field of visualisation

Prasības veiksmīgam kandidātam:

Requirements for position:

 • labas iemaņas darbā ar 3ds Max un Corona Renderer / V-Ray vai līdzīgām programmatūrām, pieredze ar Unity, Unreal Engine tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • teicama izpratne materiālu radīšanā, renderēšanā un resursu pārvaldībā;
 • labas sarunvalodas un rakstības prasmes angļu valodā (B2+ līmenis);
 • Bonava izmanto Autodesk Revit, tāpēc pieredze ar šo programmu tiek uzskatīta par priekšrocību;
 • vispārēja izpratne par to, kā BIM var izmantot vizualizācijas darbplūsmas vadīšanā;
 • pieredze vizualizācijā, izmantojot BIM, vēlama pieredze modelējot no 2d vides;
 • labas sadarbības prasmes un spēja strādāt komandā;
 • dedzība un neatlaidība, jo Tu būsi daļa no globālās komandas, kas sadalīta visās Bonava biznesa vienībās.

 • Skills in 3ds Max and Corona Renderer / V-Ray or similar, experience with Unity, Unreal Engine will be considered an advantage
 • Knowledgeable in materials, rendering, assets
 • Good knowledge (B2) of English in both speaking and writing
 • Bonava is standardising on Autodesk Revit, so experience in this is favourable
 • General understanding of how BIM can be used to drive visualisation workflows
 • Previous experience in visualisation using BIM, good to have experience of modelling from 2d
 • Good collaboration skills and ability to work in a team
 • Drive and persistence as you will be a part of a global team distributed over all our business units

Bonava nodrošina:

Bonava provides:

 • atalgojumu EUR 1600 – 2000 pirms nodokļu nomaksas, kas ir atkarīgs no Jūsu pieredzes un zināšanām;
 • Bonava darbiniekiem paredzētās priekšrocības – veselības apdrošināšana, papildus brīvdienas, ērta auto bezmaksas novietošana, mūsdienīga darba vide, tehniskais aprīkojumu attālinātā darba iespējām, apmācību un komandas saliedēšanas pasākumi.

Plašāk par darbu Bonava www.bonava.lv

 • Expected salary level depending on candidate qualification EUR 1600 – 2000 before taxes,
 • Benefits include health insurance, additional holidays, convenient free parking, modern work environment, technical equipment for work remotely, training and team building events, etc.

More about work in Bonava: www.bonava.lv

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011