Biznesa attīstības vadītājs/-a

Business Development Manager

mazumtirdzniecībā

in Retail

WorkingDay Latvia klients – AVAD Baltic ir Apple autorizētais izplatītājs un atbild par “Apple” zīmola pastāvīgu izaugsmi Baltijas valstīs, kā arī Apple autorizēto izplatītāju un servisa sniedzēju tīkla attīstību.

AVAD Baltic komanda aktīvi piedalās Apple tehnoloģiju pielāgošanā un ieviešanā, palīdzot paaugstināt biznesa un izglītības sektora speciālistu kvalifikāciju, kā arī apmācot un konsultējot profesionāļus par jaunākajām Apple tehnoloģijām.

Dibināta 2007. gadā, “AVAD Baltic” UAB ir viena no uzņēmuma “ACME Grupė” kompānijām ar Lietuvas kapitālu. Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.acmegrupe.lt

Cilvēki, kas strādā kopā ar Apple, ir ne tikai radījuši vai pārdod produktus — viņi radījuši brīnumu, kas ir revolucionējis visas nozares. Spēks ir šo cilvēku dažādībā un viņu idejās, kas iedvesmo inovācijas, kas caurstrāvo visu, ko mēs darām, sākot no brīnišķīgās tehnoloģijas līdz industriju vadošajiem vides aizsardzības centieniem.

Apple biznesa attīstības vadītājam/-ai mazumtirdzniecībā Latvijā ir atbildība par AVAD Baltic stratēģijas īstenošanu un Apple produktu peļņas izaugsmi Latvijā. Šai lomai ir jāpārvalda attiecības ar galvenajiem tīkla operatoru partneriem, jāizstrādā izaugsmes stratēģija un jāīsteno taktiskas aktivitātes, lai sasniegtu ambiciozus pārdošanas mērķus. Tas prasīs gan ietekmēšanas un sadarbības spējas, gan rūpīgu analīzi.

A client of WorkingDay Latvia – AVAD Baltic is an Apple Authorized Distributor and is responsible for the consistent growth of the “Apple” brand in the Baltic States as well as the development of the Apple Authorised Reseller and Service Provider network.

The team of AVAD Baltic actively participates in the adaptation and implementation of Apple technologies by helping to raise the qualifications of business and education sector specialists, along with training and consulting professionals on how to use state-of-the-art Apple technologies.

Established in 2007, “AVAD Baltic” UAB is one of the companies in the Lithuanian capital ACME Grupė. More information is available at www.acmegrupe.lt

The people who work in/or together with Apple don’t just create or sell products — they create the kind of wonder that’s revolutionised entire industries. It’s the diversity of those people and their ideas that inspire the innovation that runs through everything we do, from amazing technology to industry-leading environmental efforts.

Retail Apple Business Development Manager Latvia is responsible for implementing AVAD Baltic’s strategy and ensuring profitable growth of Apple products within Latvia. The role is responsible for managing relationships with key Retail partners, developing growth strategy and implementing tactical activities to drive ambitious sales targets. This will require both abilities to influence and collaborate and perform a thorough analysis.

Tavas atbildības jomas:

Your key responsibilities include:

 • Stratēģiskā plānošana un īstenošana: izstrādāt un īstenot izaugsmes stratēģiju Latvijā kopā ar mazumtirdzniecības partneriem, koncentrējoties uz Apple produktiem, nosakot pārdošanas mērķus, identificējot izaugsmes iespējas un uzraugot tirgus tendences.
 • Attiecību pārvaldība: audzēt un pārvaldīt attiecības ar galvenajiem mazumtirdzniecības partneriem, lai veicinātu pārdošanas izaugsmi, regulāri tiekoties, prezentējot un vadot sarunas.
 • Pārdošanas un ieņēmumu veicināšana: vadīt pārdošanas procesu, lai sasniegtu ambiciozos mērķus, sadarbojoties ar partneriem, lai veidotu un īstenotu pārdošanas pieprasījuma veidošanas programmas.
 • Analīze un atskaišu veidošana: regulāri analizēt pārdošanas datus, lai novērtētu biznesa stratēģiju efektivitāti. Nodrošināt precīzas pārdošanas prognozes un ziņojumus, izmantojot šo informāciju nākotnes stratēģiju un lēmumu pieņemšanai.
 • Sadarbība starp dažādām funkcijām: cieši sadarboties ar citām organizācijas komandām, lai nodrošinātu nesavainotu un efektīvu pārdošanas procesu. Tas var ietvert koordinēšanu reklāmas aktivitātēm, risinot klientu bažas un pārvaldot produktu krājumus.

 • Strategic Planning and Implementation: Develop and implement a growth strategy in Latvia with Retail partners, focusing on Apple products by setting sales targets, identifying growth opportunities, and monitoring market trends
 • Relationship Management: Cultivate and manage relationships with key Retail partners to drive sales growth by having regular meetings, presentations, and negotiations
 • Sales and Revenue Growth: Drive the sales process to meet ambitious targets by collaborating with partners to build and execute sales demand generation programmes
 • Analysis and Reporting: Conduct regular analysis of sales data to evaluate the effectiveness of business strategies. Provide accurate sales forecasts and reports, and use this information for future strategy and decision-making
 • Cross-functional Collaboration: Work closely with other teams within the organisation to ensure a seamless and effective sales process. This may involve coordinating promotional activities, addressing customer concerns, and managing product inventory

Ideālam/-ai kandidātam/-ei ir:

Ideal candidate has:

 • Pieredze: 5+ gadu pieredze komerciālā, biznesa attīstības vai klientu pārvaldības jomā, ideāli – mazumtirdzniecībā.
 • Izglītība: bakalaura grāds biznesa administrācijā, mārketingu vai ekonomikā.
 • Prasmes: izcilas stratēģiskās plānošanas, sarunu un prezentāciju prasmes. Spēja analizēt sarežģītus datus un tirgus tendences, lai veicinātu pārdošanas stratēģijas. Lieliskas angļu valodas prames gan mutiski, gan rakstiski.
 • Zināšanas: izpratne par mazumtirdzniecības tirgu, it īpaši Baltijas reģionā. Zināšanas par Apple produktiem un to vietu lielākajā mazumtirdzniecības ekosistēmā.
 • Īpašības: augsta sadarbības gatavība ar spēju ietekmēt un iesaistīt plašu interesentu loku, pārliecība darbā ar augsta līmeņa vadītājiem (C līmeņa izpilddirektoriem). Jābūt spējīgam/-ai pielāgoties ātrai, dinamiskai biznesa videi un sasniegt rezultātus, virzoties pretim ambicioziem pārdošanas mērķiem. Proaktīva personība ar iniciatīvu un spēcīgu noturību.

 • Experience: A minimum of 5 years in a commercial, or business development role or account management, preferably in the Retail
 • Education: A bachelor’s degree in Business Administration, Marketing, or Economics
 • Skills: Excellent strategic planning, negotiation, and presentation skills. Ability to analyse complex data and market trends to inform sales strategies. Fluent in English both oral and written
 • Knowledge: Understanding of the Retail market, particularly in the Baltics region. Knowledge of Apple products and how they fit into the larger Retail ecosystem
 • Attributes: Highly collaborative with the ability to influence and engage with a wide range of stakeholders, confidence in dealing with C-level executives. Must be able to adapt to a fast-paced, dynamic business environment and drive results towards ambitious sales targets. A self-starter with strong initiative, resilience

Pievienojies mūsu AVAD Baltic komandai un iegūsti:

Join our AVAD Baltic team and find:

 • brīnišķīgus, iesaistītus un ambiciozus kolēģus mūsu Baltijas komandā;
 • unikālu iespēju strādāt ar pasaules tehnoloģiju līderiem;
 • dinamisku un izaicinošu lomu starptautiskā vidē;
 • vadību un mentorēšanu no pieredzējušiem kolēģiem;
 • elastīgu darba vidi, brīvību kopā ar atbildību un neformālu iekšējo komunikāciju;
 • konkurētspējīgu atalgojumu EUR 2850 – 5758 bruto mēnesī. Tava sākuma alga atkarīga no Tavām prasmēm, kvalifikācijas un pieredzes;
 • vasaras ceļojumus uz ārzemēm;
 • jaunākos Apple darba rīkus;
 • papildu veselības apdrošināšanu;
 • uzņēmuma automašīnu;
 • personīgo attīstības budžetu.

 

 • An amazing, engaged and ambitious group of people in our Pan-Baltic team
 • A unique opportunity to work with the globally leading technology
 • A dynamic and challenging role within an international environment
 • Leadership and mentoring from senior colleagues
 • A culture of flexible work schedules, freedom along with responsibility and informal inside communication
 • Competitive salary EUR 2850 – 5758 gross. Your starting salary depends on your skills, qualifications and experience
 • Summer trips to foreign countries
 • Newest Apple work tools
 • Additional health insurance
 • Company’s car
 • Personal development budget

 

Elastīga darba vide

Darba elastība. Tu vari izvēlēties strādāt no biroja vai attālināti, kā arī izvēlēties darba dienas sākuma un beigu laiku atbilstoši savai ērtībai.
Vēlies mainīt darba vidi? Mēs piedāvājam darbavietas arī citās valstīs. Šeit vari strādāt līdz 30 dienām Spānijā, Francijā, Itālijā vai jebkurā citā Eiropas Savienības valstī.
Karjeras iespējas. Šeit mēs saņemam ekskluzīvas darba piedāvājumus, lai strādātu citās ACME Grupė kompānijās, pat pirms tās tiek publiskotas.

 

Nepārtraukta attīstība

Ne soļa bez profiosnālās izaugsmes. Mēs bieži apmeklējam profesionālās konferences and apmācības, analizējam, kādas kompetences jānostiprina, un maksimizējam savus centienus, lai augtu.
Kad ir nepieciešams padoms – vienmēr pieejams mentors. Pieredzējušākie kolēgi no Mentoru programmas palīdz mums augt un attīstīties.

 

Emocionālā veselība un labklājība vienmēr pirmajā vietā

Papildus veselības apdrošināšana. Mums ir daudz ērtu iespēju rūpēties par savu veselību: veikt nepieciešamos profilaktiskos izmeklējumus, iegādāties preces un pakalpojumus, kas ir svarīgi tavai veselībai, un iegūt labāku piekļuvi veselības aprūpei medicīnas iestādēs.
Vēlies sazināties ar emocionālās veselības speciālistu? Speciālists privātajā klīnikā vienmēr ir gatavs konsultēt un sniegt profesionālu palīdzību.

 

Strādā labi, svini vēl labāk

Ja mēs svinam, tad svinam no sirds. Simtiem ACME Grupė vasaras festivāli, dzimšanas dienas, sasniegumi, pikniki, ceļojumi, pārgājieni un komandu veidošanas pasākumi ir būtiska mūsu komandas sastāvdaļa!

 

Flexible work arrangements

Flexibility at work. You can choose to work from the office or remotely, as well as the start and end time of the workday, based on your convenience.
Want to change your work environment? We got workations for that. Here you can work for up to 30 days from Spain, France, Italy, or any other country in the European Union.
Career opportunities. Here we receive exclusive job offers to work in other companies of ACME Grupė way before they go out in the open.

 

Continuous growth

Not a step without professional growth. We often attend professional conferences and workshops, analyze what competencies need to be strengthened, and maximize our efforts to grow.
When you need advice – always have a mentor nearby. The most experienced colleagues from the Mentoring Program help us grow and improve.

 

Emotional health and well-being always come first

Additional health insurance. We have many convenient opportunities to take care of our health: to carry out the necessary preventive examinations, purchase goods and services that are important for your health, and have better access to health services in medical institutions.
Want to talk with an emotional health professional? The specialist at the Private clinic is always ready to consult us and provide professional help.

 

Work hard, party harder

If we celebrate, we do it with all of our hearts. Hundreds of ACME Grupė summer festivals, birthdays, achievements, picnics, trips, hikes, and team buildings are an essential part of our team!

 

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011