Mārketinga vadītājs/-a

Marketing Manager

Vai esi pieredzējis/-usi Mārketinga vadītājs/-a ar pozitīvām ambīcijām, interesi virzīties uz priekšu un pieņemt jaunus izaicinājumus?

Ja Tev ir augsta motivācija, apņemšanās, aizraušanās un zināšanas par jaunākajām tendencēm mārketingā, piedāvājam Tev lielisku iespēju!

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums, kas darbojas augsto tehnoloģiju nozarē, ir izstrādājis un patentējis jaunu produktu – premium klases elektrisko skrejriteni, aicina darbā Mārketinga vadītāju.

Are you an experienced, ambitious Marketing Manager looking for an opportunity to advance your career and take on new challenges?

If you have a high level of drive, commitment and passion, and if you are savvy with the latest marketing trends, we have the perfect job for you!

A client of WorkingDay Latvia, which operates in the high-tech industry and has developed and patented a new product – a premium-class electric scooter, is looking for a Marketing Manager.

Tava loma:

The role:

Tavā kā Mārketinga vadītāja/-as atbildībā būs mārketinga stratēģijas, kas veicina zīmola atpazīstamību klientiem Eiropas valstīs, palielina produkta pārdošanas apjomus, veicina rentabilitāti un kopējo tirgus izaugsmi, izstrāde un izpilde. Galvenie pārdošanas kanāli ir E-komercija un specializētie mazumtirdzniecības veikali Eiropā.

As a Marketing Manager, you will take full-on responsibility for developing and executing an overall marketing strategy, that promotes brand awareness for customers in European countries, increases product sales, and drives profitability and overall market growth. E-commerce and specialized retail stores in Europe are the main sales channels.

Šajā amatā Tu:

You will:

 • veiksi padziļinātu izpēti, lai noteiktu jaunas tirgus iespējas Eiropas valstīs;
 • analizēsi datus, lai noskaidrotu labāko iespējamo produkta reklamēšanas veidu;
 • noteiksi konkrētus mārketinga mērķus, kas atbilst uzņēmuma vispārējam virzienam un biznesa mērķiem;
 • izstrādāsi novatoriskas koncepcijas, lai veicinātu zīmola atpazīstamību un piesaistītu auditoriju;
 • īstenosi mārketinga stratēģijas un plānus sadarbībā ar kolēģiem un aģentūrām;
 • pārvaldīsi budžetus, mērīsi KPI, aprēķināsi atdevi no ieguldījumiem mārketinga aktivitātēs;
 • noteiksi nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus.

 • Conduct in-depth research to identify new market opportunities in European countries
 • Analyze data to figure out the best way possible to promote the product
 • Set specific marketing goals that align with the overall direction and business goals of the company
 • Develop innovative concepts to promote brand awareness and engage the audience
 • Execute the marketing strategies and plans in collaboration with colleagues and agencies
 • Manage budgets, measure KPIs, calculate ROI on investments made into marketing efforts
 • Recommend changes and improvements

Mēs sagaidām, ka Tev ir:

We believe that you have:

 • iepriekšēja pieredze mārketinga stratēģiju izstrādē un īstenošanā;
 • pieredze produktu virzīšanā eksporta tirgos;
 • radošs prāts ar uz datiem balstītām, analītiskām spējām;
 • zināšanas par šobrīd aktuālajiem digitālā mārketinga rīkiem un stratēģijām;
 • praktiska pieeja veiksmīgu mārketinga kampaņu īstenošanā;
 • izcilas organizatoriskās un laika plānošanas prasmes;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentēšanas prasmes.

 • Previous working experience in developing and executing marketing strategies
 • Experience in promoting products in the export markets
 • Creative thinker with data-driven analytical aptitude
 • Working knowledge of current digital marketing tools and strategies
 • Hands-on approach in order to execute successful marketing campaigns
 • Outstanding organizational and time management skills
 • Excellent communication, interpersonal and presentation skills

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju strādāt kopā ar profesionāļiem Latvijā un starptautiskā mērogā, kas ir lepni par savu uzņēmumu un tā ražotajiem produktiem;
 • iespēju gandrīz pilnībā strādāt attālināti, vien reizi nedēļā tiekoties klātienē ar kolēģiem birojā Latgales reģionā;
 • nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, sarunas, atbalstu un budžetu izvirzīto mērķu sasniegšanai;
 • iespēju augt kopā ar uzņēmuma panākumiem;
 • mēneša atalgojumu EUR 2000 – 3000 bruto, ņemot vērā Tavas kompetences un prasmes;
 • veselības apdrošināšanu;
 • apmaksātas pusdienas, strādājot no biroja;
 • reizēs, kad apmeklē uzņēmuma biroju, pieejamu peldbaseinu un sporta zāli, lai esi vienmēr labā fiziskā formā.

 • A team of professionals, working on a production site in Latvia and internationally, who are passionate about the company and the products they produce
 • Almost fully remote work possibility, just one on-site meeting per week with colleagues in the office in the Latgale region
 • Necessary equipment, conversations, support, and budget to achieve the set objectives
 • Growth together with the company’s success
 • Monthly gross salary of EUR 2000 – 3000 taking into account your competencies and capabilities
 • Health insurance
 • Paid lunch when working from the office
 • Available swimming pool and a gym, when you visit the company office, so you can keep yourself in good physical shape

Ja esam Tevi ieinteresējuši, gaidīsim CV!

If we have caught your interest, we look forward to receiving your CV!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esam Tevi ieinteresējuši, gaidīsim CV!

If we have caught your interest, we look forward to receiving your CV!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011