Komercsegmenta attīstības vadītājs/-a Baltijā

Commercial Channel Executive, Baltics

WorkingDay Latvia klients – ASUS ir plaši pazīstams, starptautisks tehnoloģiju uzņēmums, kas ir izstrādājis virkni vismodernāko datortehnikas risinājumu, ieguvis prestižas balvas par dizaina inovācijām, produktu kvalitāti, atbildību pret vidi un klientu, un šobrīd ir viens no TOP 4 datortehnikas ražotājiem pasaulē.

A client of WorkingDay Latvia – ASUS is a multinational company known as the most-admired innovative leading technology enterprise. ASUS has developed a range of leading-edge solutions, has won thousands of prestigious awards for design innovation, product quality, environmental responsibility, and customer service. Currently ASUS is one of the TOP 4 hardware manufacturers in the world.

Galvenie uzdevumi:

Key responsibilities:

 • nodrošināt partnerību ASUS vadības komandai komercsegmenta apguvei un biznesa attīstīšanai Baltijā;
 • attīstīt sadarbību ar maziem un vidējiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes institūcijām un izglītības iestādēm;
 • izmantot savas profesionālās zināšanas un kontaktus potenciālo klientu piesaistei un tirgus daļas palielināšanai;
 • veikt tirgus izpēti, noteikt pašreizējo pieprasījumu tirgū un tendences, regulāri apmeklējot esošos un potenciālo klientus;
 • atlasīt tirgus prasībām atbilstošu esošo produktu līniju un izveidot piedāvājumu jauniem produktiem;
 • sekot līdzi publiskajiem iepirkumiem un sadarbībā ar distributoriem piedalīties piedāvājumu sagatavošanā;
 • vadīt sadarbību ar komercsegmenta klientiem, sākot no stratēģiskās plānošanas, specifikāciju noteikšanas, produkta izvēles, produkta piegādes / uzstādīšanas, beidzot ar pēcpārdošanas servisa nodrošināšanu;
 • sniegt priekšlikumus uzņēmuma vadībai par nepieciešamajiem risinājumiem komercsegmenta tirgus daļas palielināšanai Latvijā un attīstīšanai Baltijā;
 • izveidot komandu tālākai ASUS biznesa attīstīšanai visā Baltijā.

 • Ensure partnership to the ASUS management team for the acquisition of the commercial segment and business development in the Baltics
 • Focus on small and medium-sized enterprises, government account and education account development
 • Use knowledge and professional contacts to attract potential customers and increase market share
 • Specify market requirements for current and future products by conducting market research supported by on-going visits to customers and non-customers
 • Select an existing product line that meets market requirements and create a portfolio of new products
 • Follow public procurement and participate in the preparation of tenders in cooperation with distributors
 • Manage commercial customer, starting from strategic planning, specification setting, product selection, product delivery / installation, ending with the provision of after-sales service
 • Provide proposals to the company’s management on the necessary solutions for increasing the market share of the commercial segment in Latvia and developing it in the Baltics
 • Create a team for further ASUS business development throughout the Baltics

Uzņēmums meklē profesionāli ar:

The company is looking for a professional with:

 • veiksmīgu pieredzi ar IT jomu saistītu produktu pārdošanā komercsegmenta klientiem;
 • augstāko izglītību;
 • līderi ar plašu profesionālo kontaktu loku;
 • stratēģisku domāšanu, analītiskajām prasmēm un izpratni par uzņēmuma darbības attīstīšanu komercsegmentā;
 • proaktīvu, mērķtiecīgu un uz sasniegumiem orientētu personību;
 • prasmi patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus dinamiskos darba apstākļos;
 • lieliskām komunikācijas un prezentēšanas/pārdošanas prasmēm;
 • spēju brīvi sazināties angļu un latviešu, vēlams arī krievu valodā;
 • datorlietotāja prasmēm (MS Office: Excel un PowerPoint).

 • Proof of records of successful experience in selling IT-related products to commercial customers
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Leader with wide range of professional contacts
 • Strategic thinking, analytical skills and understanding of the development of the company’s operations in the commercial segment
 • Energetic, proactive and achievement-oriented personality
 • Ability to work at dynamic environment, act and make decisions independently
 • Excellent communication and presentation / sales skills
 • Good command of English and Latvian, Russian preferably
 • Command of computer literacy in MS Office (Excel and PowerPoint)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju pārstāvēt globālu, inovatīvu uzņēmumu, kas ir viens no TOP 4 datortehnikas ražotājiem pasaulē;
 • iespēju veidot savu komandu Baltijā;
 • darbu no mājas biroja;
 • profesionālas, starptautiskas komandas atbalstu ikdienas darbā.

Runājot par paredzēto atlīdzību, alga tiks noteikta, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes, un kompetencēm, robežās no EUR 2000 – 4000 bruto mēnesī. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

 • Opportunity to represent ASUS – the global, innovative company, which is one of the TOP 4 hardware manufacturers in the world
 • Opportunity to create your own team in the Baltics
 • Home-based work, wherever you are
 • Support from a professional, international team in daily work

In terms of remuneration, salary will be determined depending on the level of experience and competencies of the selected candidate, within a range of EUR 2000 – 4000 gross per month. Other benefits are negotiable.

Lai pieteiktos, lūdzam CV (angļu valodā) sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in the section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzam CV (angļu valodā) sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please, send your CV (in English) in the section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011