Lielo klientu vadītājs/-a

Key Account Manager

WorkingDay Latvia klients – AmberCell Solutions ir Lietuvā bāzēta uz pacientu orientēta veselības aprūpes organizācija, kas nodrošina visaptverošus risinājumus, kuri balstīti uz holistiskas pieejas un precīzās medicīnas tehnoloģijām. Uzņēmums piedāvā inovatīvus piegādes ķēdes vadības sistēmu risinājumus, kvalitatīvas medicīniskās ierīces, kā arī ārstniecības iekārtas.

Rosīgā un dinamiskā AmberCell kopiena ir profesionāļu komanda, kuru vieno kopīga pieeja, ambīcijas un apņēmība sasniegt mērķus. Uz pamatvērtībām (cieņa, empātija, godīgums, neatlaidība, apzināšanās, līdzsvars) balstīta organizācijas kultūra tiek kopta, kopjot uzņēmuma tradīcijas un kopīgi atklājot jaunus sadarbības un attīstības veidus. Mēs paplašinam kopienu, kas izbauda katru darba dienu, pastāvīgi pilnveidojas un ir apmierināta ne tikai ar saviem sasniegumiem, bet arī par visa komandas darba rezultātiem. Mēs esam profesionāļi un savā darba vietā jūtamies labi.

Sakarā ar uzņēmuma izaugsmi, uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Lielo klientu vadītāju.

Jūsu galvenais uzdevums būs aktīva premium risinājumu ieviešana Operāciju blokā, izmantojot īpašu stratēģiju ar piegādes ķēdes vadības automatizāciju.

A client of WorkingDay Latvia – AmberCell Solutions is a Lithuania based patient-centric healthcare organization that provides comprehensive solutions based on a holistic approach and precision medicine to the healthcare sector industry in the Baltic countries. The company offers innovative supply chain management system solutions, high-quality medical devices, as well as treatment equipment and facilities.

The vibrant and dynamic AmberCell community is a team of professionals united by a common approach, ambition, and determination to goals achievement. The culture of the organization, based on fundamental values (respect, empathy, honesty, perseverance, awareness, balance), is cultivated by nurturing the company’s traditions and discovering new ways of cooperation and development together. We are growing a community that enjoys every day at work, improves constantly, and is happy not only with its own achievements but also with the results of all teamwork. We are professionals and feel good at our workplace.

Due to company growth, company is looking for a Key Account Manager to join their team in Latvia.

Your main focus will be active implementation of premium solutions for OR consumables, using special strategy with automatization of supply chain management.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • produktu (pakalpojumu) vērtības saprašanas un prezentēšana;
 • ikdienas darbības (pasūtījumi, loģistikas, sūdzību pārvaldība);
 • klientu palīdzība un pārdošanas projektu uzdevumu izpilde;
 • svarīgas klientu informācijas pārvaldība;
 • pārdošanas mērķu sasniegšana;
 • konta iepirkumu pārvaldība (saprašana, plānošana, prognozēšana, iepirkumi).

 • Product (service) value understanding & presentation activities
 • Daily activity (orders, logistics, complaints management)
 • Customer assistance & implementation of sales project tasks
 • Important customer information capture & management
 • Sales targets management
 • Account purchase management (understanding, planning, forecasting, tenders management)

Prasības:

Requirements:

 • pieredze aktīvajā pārdošanā B2B segmentā;
 • labas ilgtermiņa attiecību veidošanas prasmes;
 • pieredze jaunu klientu piesaistē un tirgus paplašināšanā;
 • datorprasmes lietotāja līmenī (PowerPoint, Excel, Word);
 • personīgās īpašības: empātija, atbildība, komunikācijas prasmes, prasmes veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem, proaktivitāte, organizatoriskās prasmes, orientācija uz rezultātu;
 • vēlme doties komandējumos;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • lieliskas latviešu valodas prasmes;
 • angļu valodas zināšanas (vidējais līmenis un augstāk).

 • Experience in active B2B sales
 • Good long-term relationship building skills
 • Experience in new client attraction and market expansion
 • PC proficiency at the user level and good knowledge of office suites (PowerPoint, Excel, Word)
 • Personal qualities: empathy, accountability, communication skills, skills to build long-term relationships with clients, proactivity, organization, result-oriented
 • Willingness to go on business trips
 • Driving license category “B”
 • High level of spoken and written Latvian
 • Knowledge of English (Upper Intermediate and above)

Tiks uzskatīta par priekšrocību:

Will be considered as an advantage:

 • pieredze pārdošanā medicīnas nozarē;
 • medicīniskā izglītība;
 • pieredze valsts iepirkumos.

 • Experience in sales in Life science industry
 • Medical background
 • Experience in tenders

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • pamata atalgojums EUR 2800 – 3500 bruto;
 • uz rezultātu balstīta un ļoti pievilcīga bonusu sistēma;
 • draudzīga komanda un skaista biroja ēka Pārdaugavā;
 • nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana darba pienākumu veikšanai;
 • pieredze ātri augošā starptautiskā uzņēmumā, lielākajā reģionā;
 • iespēju ietekmēt un uzlabot sabiedrības ārstēšanas efektivitāti;
 • uzņēmuma auto personīgām vajadzībām;
 • veselības apdrošināšana;
 • izglītības un kompetences uzlabošanas programmas;
 • apbalvojumi un komandas aktivitāšu kampaņas.

 • Basic salary from EUR 2800 – 3500 gross
 • Results-oriented & very attractive bonus system
 • Friendly team & beautiful office in Pārdaugava
 • Necessary equipment to perform duties
 • Experience in fast-growing – biggest in region international company
 • Your unforgettable footprint & service to society by increasing treatment efficiently
 • Company car for personal needs as well
 • Health insurance
 • Education & competence improvement programs
 • Awards & team activity campaigns

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Trankale
Tālrunis: +371 28792343
E-pasts: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Trankale
Phone: +371 28792343
E-mail: inese.trankale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011