Grāmatvedis/-e

Accountant

WorkingDay Latvia klients – AbbVie ir viens no pasaules vadošajiem biofarmācijas uzņēmumiem. Uzņēmuma misija ir atklāt un piegādāt inovatīvas zāles, kas risina nopietnas veselības problēmas. Uzņēmums cenšas panākt ievērojamu ietekmi uz cilvēku ilgdzīvi vairākās svarīgās terapeitiskajās jomās: imunoloģijā, onkoloģijā, neiroloģijā, acu aprūpē, virusoloģijā, sieviešu veselībā un gastroenteroloģijā.

Uzņēmums aicina pievienoties jaunu komandas biedru pilna laika darbam Grāmatveža/-des amatā.

A client of WorkingDay Latvia – AbbVie is one of the leading biopharmaceutical companies in the world. Company’s mission is to discover and deliver innovative medicines that solve serious health issues today and address the medical challenges of tomorrow. Company strives to have a remarkable impact on people’s lives across several key therapeutic areas: immunology, oncology, neuroscience, eye care, virology, women’s health and gastroenterology, in addition to products and services across its Allergan Aesthetics portfolio.

Company is looking for a new team member for full time work as an Accountant.

Jūsu atbildībā būs:

Your responsibilities will be:

 • vadīt un pārraudzīt grāmatvedību Latvijā, lai nodrošinātu visu darījumu precīzu un savlaicīgu uzskaiti un ziņošanu;
 • sagatavot savlaicīgi un precīzi mēneša / ceturkšņa finanšu pārskatus un iesniegt iekšējām un ārējām ieinteresētajām pusēm;
 • pārvaldīt un koordinēt grāmatvedības finanšu informāciju ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un vadības funkcijas, izmantojot SAP sistēmu (PO, ACR rēķini utt.);
 • koordinēt pamatlīdzekļu pārvaldību vietējā līmenī, ietverot uzskaites sistēmas / Asset Track detaļas un saskaņojumus;
 • sagatavot nodokļu pārskatus un nodrošināt finanšu informāciju atskaitēm, prognozēm un kontrolei;
 • sagatavot dažādas iekšējās atskaites pēc vadības pieprasījuma un sagatavot vadības komandai ikmēneša ad hoc iekšējos pārskatus;
 • koordinēt ikmēneša ar algu izmaksu saistītos uzdevumus un HCP maksājumus;
 • piedalīties auditos, sniegt atbalsta finanšu kontrolierim un finanšu direktoram, un sadarboties ar ieinteresētajām pusēm;
 • atbalstīt biznesa funkcijas, sniedzot grāmatvedības un finanšu konsultācijas pēc nepieciešamības.

 • Supervise accounting process in Latvia to ensure accurate and timely recording and reporting of all transactions
 • Produce timely and accurate monthly/quarterly financial reports to internal and external stakeholders
 • Manage and coordinate accounting financial information with relevant stakeholders and management functions using SAP system (PO, ACR invoice, etc.)
 • Coordinate fixed asset management at local level, including Asset Track system details and reconciliations
 • Tax reporting and provide financial information for reporting, forecasting and controlling purposes
 • Prepare different internal reports due to management requests and prepare routine monthly ad hoc internal reports for management team
 • Coordinate monthly payroll related tasks and HCP payments
 • Participate in audits, support Finance Controller and Finance Director and collaborate with relevant stakeholders
 • Support business functions in delivering accounting and financial advice as needed

Amata prasības:

Job requirements:

 • vairāku gadu pieredze grāmatvedībā kā grāmatvedim/-ei vai galvenajam/-ai grāmatvedim/-ei;
 • augstākā izglītība saistošā jomā (grāmatvedība, finanses, ekonomika);
 • labas grāmatvedības zināšanas un pārzināt Latvijas likumdošanu par grāmatvedību un nodokļiem;
 • spēcīgas analītiskās, problēmu risināšanas, komunikācijas prasmes;
 • augsta pašmotivācija un spēja strādāt patstāvīgi;
 • spēja precīzi ievērot stingrus termiņus;
 • teicamas datorprasmes – Excel, pieredze kādā no ERP sistēmām;
 • teicamas zināšanas latviešu un angļu valodās.

 • Several years of experience in accounting as an accountant or chief accountant
 • Degree in relevant field (Accounting, Finance, Economics)
 • Good knowledge of the bookkeeping and Latvia accounting and tax legislation
 • Strong analytical, problem solving, communication and interpersonal skills
 • Self-motivated with great follow-up skills and be able to work independently
 • Ability to meet strict deadlines with accuracy
 • Strong computer skills – Excel, ERP systems
 • Fluent in Latvian and English languages

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • izaicinājumu pilnas iespējas dinamiskā un starptautiskā darba vidē;
 • personīgās attīstības un karjeras iespējas;
 • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
 • ikmēneša atalgojumu EUR 2100 – 2300 bruto un gada bonusu;
 • visu efektīvam darbam nepieciešamo aprīkojumu;
 • patīkamu darba vidi un biroju Rīgā, Vaiņodes ielā 1.

 • Challenging work opportunities in dynamic, international environment
 • Self-development and career possibilities
 • Health and Life insurance
 • Monthly salary EUR 2100 – 2300 gross and an annual bonus
 • All needed equipment for efficient work
 • Pleasant work environment and office on Vainodes street 1, Riga

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011