Datu aizsardzības eksperts/-e

Data Protection Expert

WorkingDay Latvia klients – 4finance Group, kas ir viens no lielākajiem digitālajiem aizdevējiem Eiropā. Vairāk nekā 10 gadus uzņēmums piedāvā ātrus un ērtus finanšu risinājumus digitālajā pasaulē. Izmantojot automatizāciju un balstoties uz datiem, 4finance klientiem nodrošina ērtus produktus atbildīgā veidā. Uzņēmums piedāvā dažāda veida aizdevumus, kas paredzēti tā klientu vajadzībām.

4finance ir uzņēmēja domāšana, kas tiecoties pēc izcilības, tomēr saglabā lietas vienkāršas. Uzņēmuma biznesu virza progresīvas tehnoloģijas un talantīgi cilvēki – vissvarīgākā uzņēmuma panākumu sastāvdaļa. 4finance uzņēmums ir radījis atbalstošu, atalgojošu un iedvesmojošu vidi, kurā darbinieki var attīstīt savu talantu. Uzņēmums lepojas ar globālo vadošo digitālo aizdevēju ekspertu tīklu, kuru aizrautība ir sasniegt rezultātus.

Pievienojies 4finance komandai, kas meklē Datu aizsardzības ekspertu/-i.

A client of WorkingDay Latvia – 4finance Group is one of Europe’s largest digital consumer lenders. For more than 10 years company have been providing fast and convenient financial solutions in a digital world. Leveraging automation and data-driven insights, 4finance provides convenient products in a responsible way. Company offers various types of loans, designed to meet their customers’ needs.

At 4finance, they have an entrepreneurial mindset, strive for excellence, yet keep things simple. Their business is driven by leading edge technology and talented people – the most important ingredient of company’s success. 4finance has created a supportive, rewarding and empowering environment, where employees can grow their talent. They are proud to have a global network of leading experts, who are driven by passion to deliver.

Join 4finance team, as they are looking for a Data Protection Expert.

Tā ir aizraujoša iespēja kādam, kas vēlas teorētiskās zināšanas par datu aizsardzību pielietot praksē!

An exciting opportunity for somebody looking to apply theoretical data protection knowledge in practice!

Jūsu atbildībā būs:

Responsibilities:

 • sniegt konsultācijas 4finance grupas iekšējās politikas, procedūru un citas dokumentācijas izstrādē un īstenošanā par personas datu apstrādi un aizsardzību;
 • piedalīties ar datu aizsardzību saistītu IT biznesa prasību izstrādē esošajās platformās un jaunos projektos;
 • būt galvenajai kontaktpersonai un sadarboties ar IT nodaļu, lai iekšējās sistēmās veicinātu attīstību datu aizsardzībā un personas datu apstrādē;
 • informēt un konsultēt 4finance grupas uzņēmumus un to darbiniekus, par datu aizsardzības noteikumu piemērošanu, saskaņā ar viņu pienākumiem datu apstrādē;
 • pārraudzīt datu aizsardzības noteikumu ievērošanu un personas datu aizsardzību 4finance grupas politikā;
 • veikt ad hoc datu aizsardzības atbilstības novērtējumus un padziļinātus biznesa procesu auditus;
 • uzturēt un pilnveidot esošo datu aizsardzības sistēmu.

 • Provide advice in the development and implementation of 4finance group internal policies, procedures and other documentation regarding processing and protection of personal data
 • Participate in development of data protection related IT business requirements in existing platforms and new projects
 • Act as the contact point and cooperate with IT to facilitate development of data protection related features in internal systems to processing of personal data
 • Inform and advise the 4finance group companies and their employees who carry out processing of their obligations pursuant to applicable data protection provisions
 • Monitor compliance with applicable data protection provisions and with the policies of the 4finance group in relation to the protection of personal data
 • Perform ad-hoc data protection compliance assessments and in-depth audits of business processes
 • Maintaining and improving existing Data Protection framework

Nepieciešamā pieredze un prasmes:

Required skills:

 • ļoti laba izpratne par GDPR praktisko pielietojumu;
 • vismaz divu gadu pieredze datu aizsardzības jomā;
 • universitātes grāds biznesa vadībā, saistītā jomā vai cita līdzvērtīga pieredze;
 • spēcīgas analītiskās prasmes;
 • liela uzmanība detaļām, rūpīgums un precizitāte;
 • konceptuālu problēmu risināšanas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, prezentēt un aizstāvēt iegūtos rezultātus;
 • pieredzējuša lietotāja prasmes darbā ar MS Excel programmu;
 • spēja brīvi pārvaldīt angļu valodu;
 • pieredze ar IT projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze Tech, FinTech vai banku nozarē.

 • Very good understanding of practical applications of GDPR
 • At least 2 years of experience in Data Protection area
 • University degree in a Business Administration, related field or equivalent experience
 • Strong analytical skills
 • High attention to detail, thoroughness and accuracy
 • Conceptual problem solving skills
 • Ability to work independently, present and defend the results obtained
 • Proficiency using MS Excel
 • Fluency in English
 • Experience in IT projects will be considered as an advantage
 • Experience in the Tech, FinTech or Banking industry

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • izaicinošus projektus, kurus Jūs varēsiet ietekmēt;
 • darbinieka attīstības programmu, kas atbalstīs Jūsu personīgo un profesionālo attīstību;
 • veselības apdrošināšanu;
 • vislabāko komandu un lieliskus kolēģus;
 • atalgojumu no EUR 2200 līdz 3000 bruto mēnesī.

 • Challenging projects that you will have the real impact on
 • Employee development program to support you in your personal and professional development
 • Health insurance
 • The best team and great colleagues
 • Salary from EUR 2200 to 3000 gross monthly

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011